OBRES DESCARREGABLES


D'acord amb el que estipula la Llei 21/2014, del 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d'abril, algunes de les obres incorporades al Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC) han passat a ser de domini públic i poden ser descarregades lliurement per a ús privat o de recerca amb llicència Creative Commons.
Els fitxers descarregables contenen exclusivament el text de l'obra i les metadades (autor, títol, any de publicació, etc.), sense les indicacions tipogràfiques ni l'etiquetatge morfosintàctic propis del CTILC. En cas que algun usuari vulgui obtenir aquestes dades pot demanar-les a ctilc@iec.cat.
L'usuari que faci ús de qualsevol d'aquests textos ha de citar-ne l'origen de la següent manera: "Aquest text ha estat digitalitzat i processat per l'Institut d'Estudis Catalans, com a part del projecte Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana".


LITERARI
Resultat: 337 obres

Aguiló, Marià: Les flors de montanya. Vic: Imprempta y llibrería de Ramon Anglada, 1868.
Aguiló i Cortès, Tomàs [T. A. y C.]: Mes pert l'avariciós que l'abondós. Palma: Imprenta de Estéva Trias, 1851.
Aguiló i Cortès, Tomàs [T. A. y C.]: Rondaya de rondayas. Palma: Imprenta de Felip Guasp y Vicens, 1834.
Aguiló i Cortès, Tomàs: Fábulas en vers mallorqui. Palma: Imprenta de Trias, 1846.
Aguiló i Forteza, Tomàs: Poesías fantásticas en mallorquí. Palma: Imprenta de D. Juan Guasp, 1852.
Agulló i Vidal, Ferran: Espurnas. Terrassa: Estampa de M. Utset Juncosa, 1886.
Alcover, Joan: Cap al tard. Barcelona: Gustau Gili Editor, 1909.
Alcover, Joan: Poemes bíblics. Barcelona: "La Revista", 1918.
Alcover, Joan: Cultura de llenguatge. Barcelona: Bloud i Gay, Editors, 1916.
Almirall, Valentí: Lo catalanisme. Barcelona: Llibreria de Verdaguer, 1886.
Alomar, Gabriel: El futurisme. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1905.
Alomar, Gabriel: La pena de mort. Barcelona: "Revista de Catalunya", 1912.
Altet i Ruate, Benet: Sen Vicènt. València: Imprenta de Jusep Ferrer de Orga, 1855.
Altet i Ruate, Benet: Deu y lo mon. València: Imprenta de José Rius, 1854.
Àngeles i Luís, Pere Josep; Burgos, Enric: Avans de la prosesó. València: Tallers de imprimir Vda. de Emilio Pascual, 1901.
Angelon, Manuel: Setse jutjes... Barcelona: Manero, 1868.
Argullol, Josep d': La guerra. Barcelona: Espasa germans, 1877.
Argullol, Josep d': Las órfanas de mare. Barcelona: Estampa de "Lo Porvenir" de la viuda Bassas, 1872.
Argullol, Josep d' [Un pagés de Manresa]: Lo crit de l'anima. Barcelona: Estampa de Celestí Verdaguer, 1869.
Aribau, Bonaventura Carles: «La patria», El Vapor, 69, 1833, p. 3-4.
Arnau, Josep Maria: La pubilla del Vallés. Barcelona: Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramirez y Cª, 1865.
[Arolas, Joan]: Milacre que sen Vicènt Ferrer eixecutá en la portería del convent de Predicadors de esta ciutat de Valencia en el añ 1412. València: Pere Benét Monfort, 1835.
Arús i Arderiu, Rossend: La Caritat. Barcelona: Arxiu Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas, 1874.
Arús i Arderiu, Rossend: Cartas á la dona. Nova York: Estampa de John Smith, 1877.
Asensio d'Alcàntara, Joaquim: A la vora del foch. Barcelona: Salvador Manero, 1867.
Asensio d'Alcàntara, Joaquim: Mistos. Barcelona: Llibrería de Isidro Cerdá, 1866.
Balaguer, Víctor: «Las esposallas de la morta», in Víctor Balaguer: Novas tragedias. Barcelona: Imprenta de La Renaixensa, 1879, p. 11-53.
Balaguer, Víctor: Don Joan de Serrallonga. Barcelona: Manero editor, 1868.
Barberà i Canturri, Josep Maria [Lo rabí Abraham Zacuth]: Lo prodigi del sigle. Tarragona: Imprenta de Puigrubí i Arís, 1868.
Baró, Teodor: No es or tot lo que llú. Barcelona: Imprempta de Salvador Manero, 1872.
Baró, Teodor: L'apotecari de Malgrat. Barcelona: Francisco Badia, 1900.
Berga i Boix, Josep: L'estudiant de la Garrotxa. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1895.
Bernat i Baldoví, Josep: L'agüelo Pollastre. València: Emprenta de la Rechenerasió Tipográfica de D. Ignasio Boix, 1859.
Bernat i Baldoví, Josep [Una musa mes puta que les gallines]: El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara, ó el parlár bé no costa un pacho. Benimamet: Impremta de Llepa-Crestes, 1845.
Bertrana, Prudenci: Josep II, rei. Barcelona: Catalunya Teatral, 1934.
Bertrana, Prudenci: El fantasma de Montcorb. Barcelona: Llibreria Millà, 1930.
Bertrana, Prudenci: Josafat. Palafrugell: Juanola i Ribas, 1906.
Bertrana, Prudenci: L'hereu. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1931.
Bertrana, Prudenci: L'ós benemèrit i altres bèsties. Barcelona: Tipografia Occitània, 1932.
Bertrana, Prudenci: Les ales d'Ernestina. [Barcelona]: Impremta Ràfols, 1921.
Bertrana, Prudenci: El meu amic Pellini. Barcelona: Editorial Catalana, 1923.
Bertrana, Prudenci: L'impenitent. Barcelona: Dalmau i Jover, S. A. Edicions-Llibreria, 1948.
Bofarull, Antoni de: La orfaneta de Menargues ó Catalunya agonisant. Barcelona: Estampa d'en Lluis Tasso, 1862.
Bofarull, Antoni de: «Costums que's perden y recorts que fugen», in Antoni de Bofarull: Costums que's perden y recorts que fugen. Lo derrer catalá. Barcelona: La Renaixensa, 1880, p. 12-193.
Bofill i Mates, Jaume [Guerau de Liost]: La montanya d'amethystes. Barcelona: Octavi Viader, impresor, 1908.
Bofill i Mates, Jaume [Guerau de Liost]: La ciutat d'ivori. Barcelona: Publicacions de "La Revista", 1918.
Bofill i Mates, Jaume [Guerau de Liost]: Ofrena rural. Barcelona: Edicions La Mirada, 1926.
Bofill i Mates, Jaume [Guerau de Liost]: Selvatana amor. Barcelona: Gustau Gili-Editor, 1920.
Bofill i Mates, Jaume [Guerau de Liost]: Sàtires. Barcelona: Edicions de la Revista de Poesia, [1929].
Bofill i Mates, Jaume: L'altra concòrdia. Barcelona: Publicacions de la "Revista de Catalunya", 1930.
Boix i Ricarte, Vicent: Lo toch de somaten. València: Imprenta de Chusep Rius, 1862.
Bosch de la Trinxeria, Carles: L'heréu Noradell. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1889.
Briz, Francesc Pelagi: Lo llibre dels noys. Barcelona: Estampa de Lo Porvenir, 1871.
Briz, Francesc Pelagi: «Fullas», in Francesc Pelagi Briz: Lo brot d'achs. Barcelona: Llibreteria de Joan Roca, 1866, p. 140-216.
Briz, Francesc Pelagi: Lo coronel d'Anjou. Barcelona: Estampa de "Lo Porvenir", 1872.
Briz, Francesc Pelagi: La roja. Barcelona: Estampa de "Lo Porvenir", 1876.
Brossa i Roger, Jaume: Els sepulcres blancs. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1900.
Burguet i Codoñer, Joan Baptista: ¿Ahon está el lladre?. València: Librerias de Juan Mariana y Sanz, editor, 1880.
Busquets, Marçal: Qui al cel escup... Barcelona: Imprempta de Lluis Tasso, 1866.
Calvet de Budallés, Damas: Á la voreta del mar. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1874.
Calvet de Budallés, Damas: La romería de Recasens. Barcelona: Imprenta de Narcis Ramirez, 1864.
Campmany i Pahissa, Narcís: La noya del entressuelo. Barcelona: Imprenta del Porvenir de la Viuda Bassas, 1867.
Capdevila, Carles [T]: L'home i les armes de George Bernard Shaw. Barcelona: Llibreria Millà, 1934.
Carcassona, Bartomeu: ¡Angels de Deu!. Barcelona: Impremta de la viuda y fills de Gaspar, 1867.
Cardona i Pons, Guillem: Coblas fetas sobre la vinguda de SS. MM. y Real familia en Mahó. Maó: Imp. de J. Fábregues y Pascual, 1861.
Careta i Vidal, Antoni: «Quadros de Barcelona», Jochs Florals de Barcelona, 1876, p. 273-299.
Careta i Vidal, Antoni: Narracions estranyes. Barcelona: Ilustració Catalana, 1905.
Careta i Vidal, Antoni: Euras. Barcelona: Tipografia de Casamitjana y Comp.ª, 1882.
Casas Pallerol, Jaume: ¡Novicis!. Barcelona: Estampa "La Catalana", 1901.
Casellas, Raimon: «¡Déunos aygua, magestat!», Jochs Florals de Barcelona, 1898, p. 131-138.
Casellas, Raimon: Els sots feréstechs. Barcelona: Llibrería de Francisco Puig, 1901.
Casellas, Raimon: Etapes estètiques. Barcelona: Societat Catalana d'Edicions, 1916.
Caseponce, Esteve [En Mir y Nontoquis]: Contes vallespirenchs. Perpinyà: Imprenta d'en Joseph Payret, 1907.
Cavallé, Pere: Aubada i posta. Reus: Estampa de Celestí Ferrando, 1906.
Clascar, Frederic [T]: El Càntic dels Càntics de Salomó. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1918.
Clascar, Frederic [T]: El Gènesi. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1914.
Clascar, Frederic [T]: L'Èxode. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1925.
Codolosa i Riera, Josep Maria: Lo bram del ruch. Barcelona: Tipografia Española, 1883.
Collell, Jaume [Un estudiant de teologia]: Altra peregrinació del venturós peregrí. Vic: Estampa de Ramon Anglada, 1871.
Collell, Jaume: Memories d'un noy de Vich. Vic: Gazeta Montanyesa, 1908.
Colomer, Conrad: Cuants més serem més riurem ó la cartilaginotalgia. Barcelona: Imprempta de Jaume Jepús, 1877.
Corominas, Pere: Les dites i facècies de l'estrenu filàntrop en Tomàs de Bajalta. II, Pigmalió. Barcelona: [s. n.], 1928.
Corominas, Pere: Pina, la italiana del dancing. Badalona: Edicions Proa, 1933.
Corominas, Pere: Jardins de Sant Pol. Barcelona: [s. n.], 1927.
Corominas, Pere: Les gràcies de l'Empordà. Barcelona: Francesc X. Altés, impressor, 1919.
Corominas, Pere: «L'esperit de finesa», in Obertures de curs 1928-29 i 1929-30. [Barcelona]: [Ateneu Barcelonès], 1930, p. 8-41.
Corominas, Pere: «De plaer no n'hi ha mai prou», in Pere Corominas: Putxinel·lis. Barcelona: Impremta Altés, 1927, p. 141-249.
Corominas, Pere: «El perfecte dandi», in Pere Corominas: El perfecte dandi i altres escrits. Buenos Aires: Edicions de la Revista de Catalunya, 1940, p. 12-25.
Corominas, Pere: «La Rambla», in Pere Corominas: El perfecte dandi i altres escrits. Buenos Aires: Edicions de la Revista de Catalunya, 1940, p. 27-77.
Corominas, Pere [T]: «El botxí de si mateix», in Comèdies, I de Terenci. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1936, p. 86-145.
Corominas, Pere: «Les albes de la vida», in Pere Corominas: La vida austera. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1908, p. 21-87.
Cortada i Sala, Joan [T]: La noya fugitiva de Tommaso Grossi. Barcelona: Estampa de Joaquim Verdaguer, 1834.
Cortiella, Felip: El cantor de l'ideal. Barcelona: Tipografia "L'Avenç", 1901.
Costa i Llobera, Miquel: Horacianes. Barcelona: Ilustració Catalana, 1906.
Crehuet, Pompeu: Fontalegría. Barcelona: Bartomeu Baxarías, 1910.
Crehuet, Pompeu: La morta. Barcelona: Imprempta de Antoni López, 1904.
Creus i Coromines, Teodor: Set contallas del temps vell. Vilanova i la Geltrú: Institut d'Estudis Penedesencs, 1893.
Crexells, Joan [T]: Diàlegs, I de Plató. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924.
D. R. M.: La caida de Morella. Barcelona: Imprenta de I. Estivill, 1842.
Dimas i Graells, Joaquim: Una nit de carnaval. Barcelona: Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar, 1862.
Dimas i Graells, Joaquim: De rebot. Barcelona: Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas, 1877.
Dòria i Bonaplata, Evel·lí: Música vella. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1896.
El cristino y el carlista. Barcelona: Imprenta de la Viuda y Fills de Brusi, [1839].
El estudian magich (ó sia) l'anima del Sr. Llibori. Segona part. Barcelona: Imp. de Francisco Sanchez, 1845.
En Pau y la Pepa. Barcelona: Imprenta de Ignacio Estivill, 1845.
Escalante, Eduard: Milacre de la muda. València: Establiment Tipografic de El Valensiano, 1855.
Escalante, Eduard: La sastreseta. València: Chuan Mariana y Sanz, 1867.
Escalante, Eduard: El dèu, dènau y noranta. València: Imprenta de Chuan Mariana y Sanz, 1861.
Escalante, Eduard: Oros son trunfos, ó un solero del hortet. València: Juan Mariana y Sanz, 1878.
Escalante, Eduard; Balader i Sanchis, Joaquim: L'aguelo Cuc. València: Llibrerías de Juan Mariano y Sanz, 1877.
Estorch i Siqués, Pau [Lo tamboriner del Fluviá]: Poesias. Girona: Imprenta de Grases, 1851.
Estorch i Siqués, Pau [Lo tamboriner del Fluviá]: Poesias. Segon repich. Girona: Imprenta de Grases, 1852.
Estorch i Siqués, Pau [Lo tamboriner del Fluviá]: Poesias. Tercer repich. Olot: Estampa dels fills Doutrem y Paulí, 1855.
Estorch i Siqués, Pau [Lo tamboriner del Fluviá]: Poesias. Quart y últim repich. Mataró: Imprenta de Abadal, 1856.
Fages de Romà, Narcís: Cartilla rural en aforismes catalans. Figueres: Imprenta y Librería de Gregorio Matas de Bodallés, 1849.
Fayos Antony, Francesc: Plansons. Barcelona: Tipografia de Casamitjana y comp.ª, 1882.
Fayos Antony, Francesc: La dona. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1880.
Febrer i Cardona, Antoni [T]: Damóclês ô el filosóf reinánt [Inèdit] de Francesc Gabriel Le Jai, 1833.
Febrer i Cardona, Antoni [T]: Joséf intendánt de tota l'Egípta [Inèdit] de Francesc Gabriel Le Jai, 1833.
Febrer i Cardona, Antoni [T]: Joséf venud per els sèus germáns [Inèdit] de Francesc Gabriel Le Jai, 1833.
Febrer i Cardona, Antoni [T]: Daniél ô el vertader cúlto de Dèu restablért en l'Oriént [Inèdit] de Francesc Gabriel Le Jai, 1836.
Febrer i Cardona, Antoni [T]: Els sálms de David [Inèdit], 1840, p. 1-31.
Feliu i Codina, Josep: Lo Bruch. Barcelona: La Renaixensa, 1880.
Ferrà i Perelló, Bartomeu: Els calsons de mestre Lluch ò sia qui no está avesat á dú bragues ses costures li fán llagues. Palma: Estampa d'en Felip Guasp y Vicens, 1871.
Ferrer i Codina, Antoni: ¡Africa!. Barcelona: Tip. de Francisco Badia, 1897.
Ferrer i Codina, Antoni: Lo pagés de l'Ampurdá ó flors trasplantadas. Gràcia: Imprenta de Cayetá Campins, 1875.
Ferrer i Fernández, Josep Antoni: Ja hi van al África. Barcelona: Establiment Tipografich de Antoni Flotats, 1860.
Figuerola i Aldrofeu, Manuel: L'esca del pecat. Barcelona: Tipografía de la Biblioteca, 1890.
Fius i Palà, Maurici: L'incéndi de Manresa. Manresa: Tip. Joseph Abadal, 1890.
Folguera, Joaquim: El poema espars. Barcelona: Henric & Companyia, 1917.
Fontova, Lleó: La pór guarda la vinya. Barcelona: Llibreria Espanyola de I. Lopez, editor, 1866.
[Garulo i Villel, Josep]: Milacre que en el any 1359 obrá el gloriós sant Vicènt Ferrer curant á Tonét Garrigues que patia unes apostemes en el còll. València: Imprenta de D. Benét Monfòrt, 1846.
Gener, Pompeu: Doctor Stumper. Barcelona: Imprempta de la Vda. de J. Cunill, 1909.
Gener, Pompeu: La taverna intel·lectual. Barcelona: Imp. Ràfols, 1917.
Genís i Aguilar, Martí: Julita. Barcelona: Estampa la Renaxensa, 1874.
Ginestà Punset, General: «La pubilleta del Molins», in Novelas catalanas y extrangeras. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1896, p. 707-755.
Gras i Ballvé, Pere: Isabet Besora la pastoreta ó ja sía la peste de Reus de 1592. Reus: Imprempta de la viuda y fill de Sabater, 1857.
Guibernau, Juli Francesc [C. Gumá]: Guía cómica de la Exposició Universal de Barcelona. Barcelona: Llibrería Espanyola de López, 1888.
Guimerà, Àngel: Gala Placidia. Barcelona: Imprenta de la Renaixença, 1879.
Guimerà, Àngel: Andrónica. Barcelona: Imprempta de Joseph Ortega, 1905.
Guimerà, Àngel: La llengua catalana. Barcelona: Tipografia "L'Avenç", 1896.
Guimerà, Àngel: Jesús que torna. Barcelona: Imp. La Renaixensa, 1917.
Guimerà, Àngel: Joan Dalla. Barcelona: Imp. La Renaixensa, 1921.
Guimerà, Àngel: Mar y cel. Barcelona: Imprempta La Renaixensa, 1888.
Guimerà, Àngel: La filla del mar. Barcelona: Imprempta La Renaixensa, 1900.
Iglésias, Ignasi: El cor del poble. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1902.
Iglésias, Ignasi: Lladres. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1900.
Iglésias, Ignasi: La colla d'en Pep Mata o 'Els martirs de l'Inquisició'. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1908.
Iglésias, Ignasi: Ofrenes. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1902.
Iglésies i Guizard, Josep: Segarrenques. Barcelona: A. Artis, Impressor, 1917.
J. S.: Poesias dedicadas á la felís memoria del célebre y admirable predicador apostolich catalá mosen Anton Claret. Barcelona: Imprenta de Joan Gaspar, 1844.
Junoy, Tomàs [Peripatetic solitari]: Compendi de la historia de Espanya. Tolosa de Llenguadoc: Imprenta de Pr. Montaubin, 1839.
La quinta, ó sía D. Jusep Buscalas-totas. Barcelona: Imprenta de Francisco Sanchez, 1860.
La Xinxa. [Barcelona]: Imprenta Fontanella, 1869.
Liern i Cerach, Rafael Maria: En les festes d'un carrer. València: Imprenta de José Rius, 1861.
Lladró i Mallí, Ramon: La demaná de una novia. València: Imprenta de D. Chuliá Mariana, 1858.
Lladró i Mallí, Ramon: Á deshora de la nit. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1888.
Lo doctor Pulsagueras en los encants. Barcelona: Estampa de Francisco Vallés, 1854.
Maragall, Joan: «Elogis», in Joan Maragall: Obres completes d'en Joan Maragall. Sèrie catalana. Escrits en prosa. II, Elogis, discursos, necrologies. Barcelona: Gustau Gili, 1912, p. 3-69.
Maragall, Joan: Les disperses. Barcelona: Joventut, 1904.
Maragall, Joan: Nausica. Barcelona: Gustau Gili, Editor, 1913.
Maragall, Joan: Visions & Cants. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1900.
Maragall, Joan: Poesies. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1895.
Marinel·lo, Manuel [A. Llimoner]: Lluhernas. Barcelona: Imprenta de M. Galve, [1898].
Martí i Cortada, Miquel Anton: Llágrimas de la viudésa. Barcelona: Estampa de J. Verdaguer, 1839.
Martí i Folguera, Josep: Versos catalans. Madrid: Librería de Fernando Fe, 1893.
Maseras i Galtés, Alfons: Interpretacions i motius. Barcelona: Societat Catalana d'Edicions, 1919.
Maseras i Galtés, Alfons [Jaume dels Domenys] [T]: «La intel·ligència de les flors», in La intel·ligència de les flors de Maurice Maeterlinck. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1930, p. 6-83.
Maseras i Galtés, Alfons [T]: «Jordi Dandin, o el marit confús», in Obres de Molière, IV de Molière. Barcelona: Editorial Barcino, 1932, p. 173-224.
Maseras i Galtés, Alfons: Guerau i Marta. Barcelona: Llibreria Verdaguer, [1932].
Maspons i Labrós, Francesc: Lo rondallayre, I. Barcelona: Llibrería de Álvar Verdaguer, 1871.
Maspons i Labrós, Francesc: Lo rondallayre, III. Barcelona: Llibrería de Álvar Verdaguer, 1875.
Maspons i Labrós, Maria del Pilar [Maria de Bell-Lloch]: «Narracions y llegendas», Jochs Florals de Barcelona, 1874, p. 215-283.
Maspons i Labrós, Maria del Pilar [Maria de Bell-Lloch]: Poesías catalanas. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1874.
Masriera i Colomer, Artur: Perlas catalanas. Barcelona: Impremta La Renaixensa, 1878.
Masriera i Colomer, Artur [T]: Hamlet príncep de Dinamarca de William Shakespeare. Barcelona: Tipografía de "L'Atlantida", 1898.
Maura i Montaner, Gabriel: Aygo-forts. Palma: Llibreria de J. Tous, 1892.
Mestres, Apel·les: Cansons ilustradas. Barcelona: I. Lopez, editor, [1879].
Mestres, Apel·les: Llibre d'horas. Barcelona: Salvat y Fill, 1899.
Mestres, Apel·les: La garba. Barcelona: Espasa y Companyía, 1891.
Mestres, Apel·les: La barca dels afligits. Barcelona: Impremta d'Art, 1916.
Milà i Fontanals, Manuel: La cansó del pros Bernat fill de Ramon. Barcelona: Estampa d'en Celestí Verdaguer, 1867.
Millàs i Casanoves, Manuel: Cascarrábies. València: Imprenta Casa de Beneficencia, 1889.
Monserdà, Dolors: La Montserrat. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1893.
Monserdà, Dolors: María Gloria. Barcelona: Llibrería Parera, 1917.
Montoliu, Cebrià de [T]: «L'amistat», in La confiança en sí mateix. L'amistat de Ralph Waldo Emerson. Barcelona: L'Avenç, 1904, p. 84-115.
Morató i Grau, Josep: El tresor. Barcelona: Salvador Bonavía, 1912.
Morera Galícia, Magí [T]: Coriolà de William Shakespeare. Barcelona: Editorial Catalana, 1915.
Morera Galícia, Magí [T]: Hàmlet de William Shakespeare. Barcelona: Editorial Catalana, [1920].
Mut, Tomàs: Entremes d'en Roagó Florit y na Faldó. Palma: Imprenta de Benaventura Villalonga, 1846.
Nadal i Canudas, Lluís Bertran: Benet Roure. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1887.
Nadal i Canudas, Lluís Bertran: «Qüestió de nom», Jochs Florals de Barcelona, 1881, p. 84-132.
Navarro, Antoni: Pirinenques. Barcelona: J. Cunill, 1903.
Navarro i Llombart, Carmel [Constantí Llombart]: La copa d'argent. València: Emprenta de Joseph Ortega, 1887.
Navarro i Llombart, Carmel [Constantí Llombart]: Lo darrer agermanat. Barcelona: Tipografía de F. Badía, 1883.
Obrador i Bennàssar, Mateu [T]: Devers dels homens de Silvio Pellico. Palma: Estampa den P. J. Gelabert, 1877.
Oliver, Miquel dels Sants: L'hostal de la Bolla. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1903.
Oller, Narcís: Cróquis del natural. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1879.
Oller, Narcís: La febre d'or, I. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1890.
Oller, Narcís: La febre d'or, II. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1891.
Oller, Narcís: La febre d'or, III. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1892.
Oller, Narcís: La bogería. Barcelona: Antoni López - Llibrería espanyola, 1898.
Oller, Narcís: Vilaniu. Barcelona: Estampa "La Renaixensa", 1885.
Oller, Narcís: Pilar Prim. Barcelona: Ilustració Catalana, 1906.
Oller, Narcís: Al llapis y a la ploma. Barcelona: Ilustració Catalana, 1918.
Oller, Narcís: Rurals y urbanes. Barcelona: Ilustració Catalana, 1916.
Oller, Narcís: La papallona. Barcelona: Estampa de la Reinaxensa, 1882.
Oller, Narcís: «Isabel de Galceran», Jochs Florals de Barcelona, 1880, p. 269-283.
Oller, Narcís: Notas de color. Barcelona: Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883.
Oller, Narcís: «L'escanya-pobres», Jochs Florals de Barcelona, 1884, p. 141-198.
Palanca i Roca, Francesc: La millor raó el trabuc. València: Imprenta de D. Chuliá Mariana, 1859.
Pascual Tirado, Josep: De la meua garbera. Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura, 1935.
Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara: Cuentos. Palma: Estampa de sa Viuda y fiys de D. Pere J. Gelabert, 1884.
Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara: La peste gròga. Palma: Tip. de J. Villalonga, 1890.
Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara: Records y esperançes. Felanitx: Estampa Felanitxera, 1885.
Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara: El cordó de la vila. Palma: Estampa de Pere Jusep Gelabert, 1866.
Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara: Mestre Fornari. Palma: Establiment Tipográphic d'en Josep Mir, 1900.
Pepratx, Justí [En Pau Farriol de Ceret]: Espigas y flors. Perpinyà: Imprempta de Carlòs Latrobe, 1882.
Picó i Campamar, Ramon: La filla del segador. Barcelona: Ilustració Catalana, [1914].
Pin i Soler, Josep: La Sirena. Barcelona: Tipolitografía de Lluis Tasso, 1891.
Piquet i Piera, Jaume: ¡La infancia de Jesucrist! ó'ls pastorets en Betlehem. Barcelona: Estampa de Lluis Tasso, 1871.
Pirozzini i Martí, Felip: Plogut del cel. Barcelona: Estampa de La Renaixensa, 1877.
Plana, Alexandre: A l'ombra de Santa Maria del Mar. Barcelona: Editorial Catalana, 1923.
Poal i Aragall, Miquel: Ço que deu ésser el feminisme. Barcelona: [s. n.], 1915.
Poblet, Josep Maria: Records vells i històries noves. Mèxic: Tallers de l'"Editorial Cultura", 1941.
Pons i Massaveu, Joan: La colla del carrer. Barcelona: Imprenta La Renaixensa, 1887.
Pons i Massaveu, Joan: La dama negra. Barcelona: Imp. de Mariano Galve, 1898.
Pons i Massaveu, Joan: Quadros en prosa. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1878.
[Prat i Solà, Josep Melcior; Busanyà, Ramon] [T]: «Lo sant evangeli de Jesu-Christ segons sant Joan», in Lo Nou Testament de nostre senyor Jesu Christ. Londres: Societat Inglesa y Estrangera de la Bíblia, 1832, p. 135-175.
[Prat i Solà, Josep Melcior; Busanyà, Ramon] [T]: «Los fets dels apóstols», in Lo Nou Testament de nostre senyor Jesu Christ. Londres: Societat Inglesa y Estrangera de la Bíblia, 1832, p. 175-225.
Querol i de Bofarull, Ferran de: 'Clichés'. Tarragona: Tipografía de F. Arís y Fill, 1902.
Qui no adoba la gotera ha de adobar la casa entera. Ó sia mala muller y mala madrastra. Barcelona: B. Espona, 1833.
Raventós i Domènech, Jaume: Memòries d'un cabaler. Barcelona: Foment de Pietat, 1932.
Renart i Arús, Francesc: La casa de despesas, ó sea: la calumnia descubierta. Barcelona: Imprenta de Ignacio Estivill, 1839.
Renart i Arús, Francesc [D. F. R. y A.]: El regreso despues del cólera. Barcelona: Llibrería de José Lluch, 1835.
Ribera i Rovira, Ignasi: Iberisme. Barcelona: "L'Avenç", 1907.
Riera i Bertran, Joaquim: Escenas de la vida pagesa. Barcelona: Imprenta La Renaixensa, 1878.
Riera i Bertran, Joaquim: Bernat pescayre. Barcelona: Imprempta d'Espasa Germans y Salvat, 1875.
Riera i Bertran, Joaquim: Los comediants del segon pis. Barcelona: Estampa de la Renaxensa, 1874.
Riera i Bertran, Joaquim: Cent faulas. Barcelona: Teixidó y Parera, 1880.
Riera i Bertran, Joaquim: Com l'anell al dit. Barcelona: Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas, 1884.
Rius i Vidal, Àngel; Bonavia i Flores, Salvador: Lo pinxo de la Bordeta. Barcelona: Tipografía de F. Badía, 1899.
Robrenyo, Josep: Lo hermano Buñol. Barcelona: Imprenta de Benito Espona, 1835.
Robrenyo, Josep: La calumnia descubierta ó an Batista y la Carmeta. Barcelona: Imprenta de B. Espona, 1833.
Robrenyo, Josep: El espatriado en su patria. Barcelona: Imprenta de B. Espona, 1833.
Robrenyo, Josep: La union ó la tia Sacallona, en las fiestas de Barcelona. Barcelona: Imprenta de B. Espona, 1833.
Robrenyo, Josep: El padre Carnot en Guimerà. Barcelona: Imprenta de Benito Espona, 1835.
Rosselló i Crespí, Joan [Joan Rosselló de Son Forteza]: Manyoc de fruita mallorquina. Barcelona: Publicacions de "Catalunya", [1903].
Rosselló-Pòrcel, Bartomeu: Imitació del foc. Barcelona: Edicions de la Residència d'Estudiants, 1938.
Roure, Conrad: La casamentera. Barcelona: Imp. Alsina y Clos, 1894.
Roure, Conrad: ¡13!. Barcelona: Tip. L'Avenç, 1897.
Roure, Conrad: Matrimonis á Montserrat. Barcelona: Tipografia La Académica, 1896.
Roure, Conrad: La marmota. Barcelona: Tipografia Espanyola, 1887.
Roure, Conrad: Lo castell y la masia. Barcelona: Estampa de Susany y Companyía, 1891.
Roure, Conrad: Lo quarto dels mals endressos. Barcelona: Biblioteca de "Lo Teatro Regional", 1894.
Roure, Conrad; Urgell, Modest: Passions funestas. Barcelona: Imprempta de M. Galve, 1898.
Rubió i Ors, Joaquim [Lo gayté del Llobregat]: Poesias. Barcelona: Estampa de Joseph Rubio, 1858.
Rubió i Ors, Joaquim: Luter. Barcelona: Estampa de Jaume Jepús Roviralta, 1888.
Rubió i Ors, Joaquim: «Assi comensa la historia de un fet de cavalleria», Jochs Florals de Barcelona, 1862, p. 96-116.
Ruiz i Pablo, Àngel: «Còros», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 11-17.
Ruiz i Pablo, Àngel: «Glosats», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 19-30.
Ruiz i Pablo, Àngel: «Un bon homo», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 31-38.
Ruiz i Pablo, Àngel: «Cansons de fandango», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 39-46.
Ruiz i Pablo, Àngel: «Carta d'un mahonés», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 47-58.
Ruiz i Pablo, Àngel: «Vòts», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 59-72.
Ruiz i Pablo, Àngel: «En Jordi Busques», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 73-79.
Ruiz i Pablo, Àngel: «Clases pasivas», in Àngel Ruiz i Pablo: Per fe gana. Ciutadella: Tipografía Catòlica del Sagrat Còr de Jesús, 1895, p. 81-98.
Rusiñol, Santiago: La bona gent. Barcelona: Antoni López, Editor. Llibrería Espanyola, 1906.
Rusiñol, Santiago: L'auca del senyor Esteve. Barcelona: Antoni López, impressor, 1917.
Rusiñol, Santiago: El poble gris. Barcelona: Tipografía "L'Avenç", 1902.
Rusiñol, Santiago [Jordi de Peracamps]: El senyor Josep falta a la dòna. Barcelona: Bonavía i Durán, impressors, 1915.
Rusiñol, Santiago: Màximes i mals pensaments. Barcelona: Antoni López, Llibreter, 1927.
Rusiñol, Santiago: En Josepet de Sant Celoni. Barcelona: Antoni López, Llibreter, [1917].
Rusiñol, Santiago: L'illa de la calma. Barcelona: Antoni López editor, [1922].
Ruyra, Joaquim: La parada. Barcelona: Editorial Catalana, 1919.
Ruyra, Joaquim: «L'idil·li d'en Temme», in Joaquim Ruyra: Pinya de rosa, II. Barcelona: Editorial Catalana, 1920, p. 141-233.
Ruyra, Joaquim: Les coses benignes. Barcelona: Llibreria Catalònia, [1925].
Ruyra, Joaquim: «Jacobé», Jochs Florals de Barcelona, 1902, p. 109-129.
Ruyra, Joaquim: Del mal-parlar. Barcelona: Imprenta de Perelló y Vergés, 1913.
Ruyra, Joaquim: El país del Pler. Barcelona: Ilustració Catalana, 1906.
Salvat-Papasseit, Joan: La gesta dels estels. Barcelona: Publicacions de "La Revista", 1922.
Salvat-Papasseit, Joan: L'irradiador del port, i les gavines. Barcelona: Tallers "Atenes A. G.", 1921.
Sanmartín i Aguirre, Josep Francesc: Del agre dols. València: Llibrería d'Angel Aguilar, Editor, 1900.
Singala, Bartomeu: Els glosadors d'altra temps. Palma: Tipografia Católica Balear, 1887.
Soler, Frederic [Serafí Pitarra]: La campana de Sant Llop. Barcelona: Llibrería d'Eudalt Puig, 1878.
Soler, Frederic [Serafí Pitarra]: Cuentos de la bora del foch. Barcelona: Llibreria de I. Lopez, Editor, 1867.
Soler, Frederic: La banda de bastardía. Barcelona: Llibrería de Eudalt Puig, 1882.
Soler, Frederic: Batalla de reynas. Barcelona: Llibrería d'Eudalt Puig, 1887.
Soler, Frederic: Lo comte l'Arnau. Barcelona: Llibrería d'Eudalt Puig, 1900.
Soler, Frederic [Serafí Pitarra]: La dida. Barcelona: Llibrería d'Eudalt Puig, 1872.
Soler, Frederic [Serafí Pitarra]; Passarell, Frederic [Enric Carreras]: Liceistas y cruzados. Barcelona: Llibrería Espanyola de I. Lopez, editor, 1865.
Tarongí, Josep: A ma patria. Palma: Imprempta de Carlòs Latrobe, 1875.
Tarongí, Josep: Lo trovador mallorquí. Palma: Tipografía de Bartolomé Rotger, 1883.
Tastu, Josep: Los contrabanders. París: Impremerie de Henri Dupuy, 1833.
Terradas, Abdó: Lo rey Micomicó. Barcelona: Imprenta de Anton Berdeguer, 1838.
Terradas, Abdó: «Breu noticia sobre lo rey Micomicó», in Abdó Terradas: Lo rey Micomicó. Barcelona: Imprenta de Anton Berdeguer, 1838, p. I-VI.
Thos i Codina, Terenci: Lo llibre de l'infantesa. Barcelona: Estampa y llibreria de Verdaguer, 1866.
Thos i Codina, Terenci: «La veu de la castellana», Jochs Florals de Barcelona, 1862, p. 117-123.
Torres, Màrius: Poesies. Coyoacán: Quaderns de l'exili, 1947.
Ubach i Vinyeta, Francesc: Celistias. Barcelona: Llibreria de Eudalt Puig, 1866.
Un centinella del any vuit: Vetlladas a la vora del foch y a la llum de la lluna, I. Barcelona: Llibrería de Font, 1871.
Un pillo y els chics educats en la casa de benefisensia. València: Imprenta de Don Agustí Laborda, 1846.
Urgell, Modest: Lluny dels ulls, aprop del cor. Barcelona: Tip. de l'Atlàntida, 1898.
Vallmitjana, Juli: L'abella perduda. Barcelona: Bartomeu Baxarias - Editor, 1910.
Vallmitjana, Juli: Els zin-calós. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1911.
Vallmitjana, Juli [J. V. Colominas]: Sota Montjuic. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1908.
Vayreda, Marià: Recorts de la darrera carlinada. Olot: Estampa de N. Planadevall, 1898.
Vayreda, Marià: La punyalada. Barcelona: Ilustració Catalana, 1904.
Ventalló i Vintró, Pere Antoni: La ciutat del fum. Barcelona: Estampa de Henrich y C.ª, 1904.
Verdaguer, Jacint: Flors del Calvari. Barcelona: Imp. de Henrich y C.ª, 1896.
Verdaguer, Jacint: Dos mártirs de ma patria, ó siga Lluciá y Marciá. Vic: Imprempta de Soler - germans, 1865.
Verdaguer, Jacint: «A Barcelona», Jochs Florals de Barcelona, 1883, p. 113-118.
Verdaguer, Jacint: «Al cel», Pèl & Ploma, 93, 1903, p. 113-129.
Verdaguer, Jacint: La Atlántida. Barcelona: Estampa de Jaume Jepús, 1878.
Verdaguer, Jacint: Roser de tot l'any. Barcelona: "Llibreria Católica", 1894.
Verdaguer, Jacint: Romans llegit á l'ombra de la Font del Desmay. Vic: Imprempta y llibreria de Ramon Anglada, 1869.
Verdaguer, Jacint: Jesús infant. Nazareth. Barcelona: Estampa de Fidel Giró, 1890.
Verdaguer, Jacint: Canigó. Barcelona: Llibreria Católica, [1886].
Verdaguer, Jacint: Dietari d'un pelegrí á Terra Santa. Barcelona: La Ilustració Catalana, [1889].
Verdaguer, Jacint: Excursions y viatjes. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1887.
Verdaguer, Jacint: Passió de nostre senyor Jesuchrist. Barcelona: Tipografía Católica, 1873.
Verdú, Josep; Palà Marquillas, Miquel M.: ¡Tanner!. Barcelona: Tipografía Espanyola, 1880.
Vidal i de Valenciano, Eduard: Tal farás tal trobarás. Barcelona: Imprenta de Jaume Jepús, 1865.
Vidal i de Valenciano, Gaietà: «La pubilla del Mas de Dalt», Jochs Florals de Barcelona, 1866, p. 87-132.
Vidal i de Valenciano, Gaietà: «La familia del Mas dels Salzers», Jochs Florals de Barcelona, 1880, p. 221-267.
Vidal i Rosich, Cosme [Josep Aladern]: La gent del llamp. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1903.
Vidal i Rosich, Plàcid: Somni de primavera. Reus: Biblioteca Foc Nou, 1911.
Vilanova, Emili: Un sarauista. Barcelona: "Lo Teatro Regional", 1897.
Vilanova, Emili: Gent de casa. Barcelona: Imprenta "La Renaixensa", 1889.
Vilanova, Emili: Cuadros populars. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1881.
Vilanova, Emili: Escenas barceloninas. Barcelona: Imprenta La Renaixensa, 1886.
Villamartín, Isabel de: La desposada de Déu. Mataró: Imprenta de Joseph Abadal, 1862.
Villarroya, Tomàs: «Canzó: pera el Album de la senyora Antonia de Montenegro», Diario Mercantil de Valencia, 23, 1840, p. 1.
Villarroya, Tomàs: «Canzó: a la mort del pintor valenciá D. Antoni Ca bana», Diario Mercantil de Valencia, 240, 1840, p. 1.
Villarroya, Tomàs: «Canzó», Liceo Valenciano, 4, 1841, p. 28-29.
Villarroya, Tomàs: «¡A Deu!: a la Sra. Doña Antonia de Montenegro», Liceo Valenciano, 5, 1841, p. 216-217.
Vives i Azpiroz, Rafael: Qui canta, plora. València: Imprenta de Juan Guix, 1877.NO LITERARI
Resultat: 596 obres

Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya: Cartilla popular del cranc. Barcelona: Imp. R. Bosch, 1924.
Adellach, Joan: [Documents notarials, I. Sant Julià de Lòria] [Inèdit], 1872.
Advertensias per los concurrents a la plasa de toros y reglas per entendre aqueixa clase de espectacles. Barcelona: Imprenta de Agustín Gaspar y Roca, 1841.
Aguiló, Marià: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1867, p. 28-38.
Aguiló, Marià: [Carta a Tomàs Forteza (6/XI/1893)] [Inèdit], 1893.
Ajuntament de Reus: Reglament de l'assistencia médic-farmacéutica domiciliaria gratuita i de policia sanitaria de la ciutat de Reus. Reus: Establiment tipográfic de Sanjuán Germans, 1915.
Ajuntament de Reus: Circulació urbana de la ciutat de Reus: reglament. Reus: Imp. Foment, 1933.
Ajuntament de Reus: Reglament per al règim del cos de bombers de la ciutat de Reus. Reus: Imp. Foment, 1930.
Ajuntament de Reus: Obligacións que tenen de cumplir los serenos de la vila de Reus. Reus: Imprenta de Riera, 1833.
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Relació, inform ó memoria... del projecte de aprofitar las aiguas del riu Foix, per medi de un estany o pantano pera regar las terras de aquesta vila, y las de S. Pere de Ribas, Cubellas y Cunit. Vilanova i la Geltrú: Imprempta del "Diario", 1905.
Alamany, A.: [Carta a Guillem de Plandolit i d'Areny (8/X/1843)] [Inèdit], 1843.
Alcover, Antoni Maria: «[Carta a Marià Aguiló (24/VIII/1890)]», Els Marges, 38, 1987, p. 88-89.
Alcover, Antoni Maria: «[Cartes a l'arquebisbe de Tarragona (1901)]», Randa, 11, 1981, p. 146-151.
Alcover, Antoni Maria: «[Carta a Marià Aguiló (20/V/1883)]», Els Marges, 38, 1987, p. 85-87.
Alcover, Antoni Maria: «[Carta a Marià Aguiló (26/VIII/1886)]», Els Marges, 38, 1987, p. 87-88.
Alcover, Antoni Maria: Lletra de convit. Barcelona: Estampa "La Catalana", 1902.
Alcover, Joan: Art i literatura. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1904.
Alcover, Joan: Don Jeroni Rosselló. Palma: Estampa y Llibreria de Josep Tous, 1900.
Alcover, Joan: [Carta a Francesc Matheu (8/IV/1920)] [Inèdit], 1920.
Aldrich, Albert [T]: Positivisme d'Émile Littré. Barcelona: L'Avenç, 1904.
Alier i Romeu, Llorenç: [Carta a Guillem de Plandolit i d'Areny (27/IX/1843)] [Inèdit], 1843.
Almirall, Valentí [Josep Comas i Triadó]: «Prólech», in Frederic Soler: Singlots poétichs. Barcelona: I. López Editor, 1867, p. 5-13.
Almirall, Valentí: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1886, p. 42-47.
Almirall, Valentí: Regionalisme y particularisme. Barcelona: F. Fiol Impressor, 1901.
Alomar, Gabriel: Negacions y afirmacions del catalanisme. Barcelona: Antoni López, impressor, 1910.
Alomar, Gabriel: De poetisació. Barcelona: Antoni López, editor, 1908.
Alsina, Anton: [Documents notarials, I. Barcelona] [Inèdit], 1833.
Alsina, Anton: [Documents notarials, II. Barcelona] [Inèdit], 1835.
Alsina i Parellada, Ferran: Novas científiques. Barcelona: Imprempta de Henrich y C.ª, 1904.
Andreu, Josep: [Documents notarials, III. Barcelona] [Inèdit], 1835.
Andreu, Josep: [Documents notarials, IV. Barcelona] [Inèdit], 1844.
Andreu, Josep: [Documents notarials, I. Barcelona] [Inèdit], 1833.
Andreu, Josep: [Documents notarials, II. Barcelona] [Inèdit], 1834.
Andreu, Josep: [Documents notarials, V. Barcelona] [Inèdit], 1854.
Andreu, Salvador: [Llicència per a demanar i recollir caritats]. Barcelona: [s. n.], 1834.
Anton: [Carta a Guillem Barthomeu (9/V/1837)] [Inèdit], 1837.
Arabia i Solanas, Ramon: Los clubs alpins y las associacions d'excursions. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1879.
Arabia i Solanas, Ramon [T]: «Lo toch de mal temps y los conjurs contra'ls temporals en lo Tirol», in Cels Gomis i Mestre: Lo llamp y'ls temporals d'I. C. Maurer. Barcelona: Llibrería de D. Alvar Verdaguer, 1884, p. 57-69.
Arduino, Pere Rafel: Breve compendi de la doctrina cristiana. Càller: Emprenta Timon, 1850.
Armet i Ricart, Salvador: Estudi sobre lo cant plá ó gregoriá. Vic: Imprempta de Ramon Anglada i Pujals, 1882.
Arnautó, Josep Antoni [J. A. A. C.]: Promptuari catolich. Girona: A. Figaró, 1837.
Arnautó, Josep Antoni: Breu instrucció religiosa per los pagesos ó gent del camp. Girona: A. Figaró, 1841, p. 2-61.
Associació Catalanista d'Excursions Científiques: Memorandum del excursionista. Barcelona: Imprenta "La Renaixensa", 1884.
Associació Catalanista d'Excursions Científiques: Reglament de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1879.
Associació Catalanista d'Excursions Científiques: Álbum pintoresch-monumental de Catalunya: Montserrat. Barcelona: Associació Catalanista d'Excursions Científicas, 1881.
Associació Catalanista de Reus: Estatuts de la Associació Catalanista de Reus. Reus: Estampa de Torroja y Tarrats, 1884.
Ateneu de Sant Lluís Gonzaga de St. Martí de Provençals: Memória breu. Barcelona: Establiment tipogràfic Antoni Estrany, 1922.
Avinyó i Andreu, Joan: Breu estudi crític del filòsof català Ramon Sibiuda. Barcelona: [Imp. Altés], 1935.
Badia i Mullet, Ramon [Rupert Maria de Manresa]: [Carta a Francesc Matheu (6/IV/1935)] [Inèdit], 1935.
Balaguer, Víctor: «Apuntaments y datos», in Víctor Balaguer: Esperansas y recorts. Barcelona: Establiment tipográfich de Jaume Jepús, 1866, p. 29-86.
Balaguer, Víctor: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1868, p. 28-41.
Balaguer i Merino, Andreu; Aulèstia i Pijoan, Antoni: La festa de Sant Pere en lo castell de Belloch. Barcelona: Estampa de "La Renaixensa", 1877.
Balanzó i Pons, Llorenç: 'Camí'. Lleus comentaris a textos sagrats. Barcelona: Impremta Altés, 1926, p. 1-50.
Balari i Jovany, Josep: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1894, p. 4-23.
Balari i Jovany, Josep: [Carta a Salvador Bover (14/XI/1895)] [Inèdit], 1895.
Barallat i Falguera, Celestí: Memoria necrológica de D. Joseph d'Argullol y Serra. Barcelona: Imprempta La Renaixensa, 1889.
Barnils, Pere: «[Cartes a Antoni Maria Alcover (1912)]», Els Marges, 32, 1984, p. 88-91.
Barnils, Pere: «[Cartes a Antoni Maria Alcover (1914)]», Els Marges, 32, 1984, p. 92-94.
Barnils, Pere: «[Cartes a Antoni Maria Alcover (1915)]», Els Marges, 32, 1984, p. 94-96.
Barnils, Pere: «[Carta a Antoni Maria Alcover (29/III/1917)]», Els Marges, 32, 1984, p. 97-98.
Barnils, Pere: «[Carta a Antoni Maria Alcover (20/II/1924)]», Els Marges, 32, 1984, p. 98.
Barnils, Pere: «Dialectes catalans», Butlletí de Dialectologia Catalana, 7, 1919, p. 1-10.
Barnils, Pere: Defectes del parlar. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1930.
Barnola i Escrivà de Romaní, Joaquim Maria: Resum de botànica. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, [1918].
Barrera, Jacint: Los aucells de Teyá y Masnou. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1892.
Bassedas, Josep: [Documents notarials, I. Reus] [Inèdit], 1847.
Bassedas, Josep: [Documents notarials, II. Reus] [Inèdit], 1849.
Bassegoda, Joaquim: Últimes evolucions de la volta ogival. Barcelona: Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1936.
Bassegoda i Amigó, Bonaventura: La cerámica en la Exposició Nacional d'Industrias Artísticas de 1892. Barcelona: La Il·lustració Catalana, 1893.
Bassegoda i Amigó, Bonaventura: «Memoria», Jochs Florals de Barcelona, 1889, p. 66-79.
Bassols i Prim, Agustí: L'art de respirar. Barcelona: "Eugenia", 1930.
Batista Foix, Joan [T]: Instruccions generals sobre'l modo de preservarse del cólera-morbo epidémich de Mateu Seoane. Barcelona: Imprémta de Joseph Torrer, 1834.
Bellpuig, Tomàs: Els sants pares. Barcelona: Editorial Barcino, 1927.
Benessat, Frederic: Pera la perfecta elaboració del vi y la creació de tipos comunals ó regionals. Granollers: Impremta de Jaume Joseph, 1906.
Bergnes de las Casas, Antoni: «Prólech», in Frederic Soler: Poesías catalanas. Barcelona: Imprempta de Espasa Germans y Salvat, 1875, p. 5-12.
Bertomeu Font, Albert: «D'epistemologia», Criterion. Revista trimestral de filosofia, 5, 1926, p. 129-141.
Bertrán, Marc-Jesús: El Gran Teatre del Liceu de Barcelona 1837-1930. Barcelona: Institut Gràfic Oliva de Vilanova, 1931, p. 301-386.
Bertran i Bros, Pau: «Rondallística», Jochs Florals de Barcelona, 1888, p. 177-216.
Bodría i Roig, Josep: Festes de carrer. València: Imprempta de Pau, Torrijos y Comp.ª, 1906.
Bofarull, Antoni de: «Memoria», Jochs Florals de Barcelona, 1859, p. 28-57.
Bofarull, Antoni de: «Discurs y memoria», Jochs Florals de Barcelona, 1883, p. 44-58.
Bofill i Mates, Jaume: La personalitat del Dr. Torras i Bages. Vic: Revista de Vich, 1917.
Bofill i Mates, Jaume: «[Carta a Josep Carner (28/X/1922)]», Els Marges, 15, 1979, p. 76-77.
Bofill i Mates, Jaume: Les joventuts catalanes. Barcelona: La Revista, 1919.
Bofill i Poch, Artur: Serra de Cardó (Tortosa): moluscos recullits en aquesta localitat en agost de 1882. Barcelona: Imp. d'Henrich y C.ª, 1890.
Bonaplata, Teodor: [Carta a Frederic Soler (4/VI/1892)] [Inèdit], 1892.
Boniquet, Josep: L'abús de les dents artificials. Barcelona: Impremta Elzveriana de Borràs i Mestres, 1902.
Bori, Rafael: Les arts gràfiques i la publicitat. Barcelona: Omega, 1925.
Bosch de la Trinxeria, Carles: «[Cartes a Josep Yxart (1890)]», Els Marges, 33, 1986, p. 98-101.
Bosch de la Trinxeria, Carles: «[Carta a Josep Yxart (9/IV/1889)]», Els Marges, 33, 1986, p. 97.
Bota, Josep: [Documents notarials, II. Cassà de la Selva] [Inèdit], 1845.
Bota, Josep: [Documents notarials, III. Cassà de la Selva] [Inèdit], 1855.
Bota, Josep: [Documents notarials, I. Cassà de la Selva] [Inèdit], 1835.
«Botánica», Calendari del Pagés, 1857, p. 51-58.
Botet i Sisó, Joaquim: Les monedes catalanes, I. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1908, p. XVI-LXXXIV.
Botet i Sisó, Joaquim: Notes numismàtiques: monedes de Terrassa. Barcelona: Estampa de la Casa Provincial de Caritat, 1915.
Bové i Salvador, Salvador: La filosofía nacional de Catalunya. Barcelona: Estampa de Fidel Giró, 1902.
Bové i Salvador, Salvador: Institucions de Catalunya. Barcelona: La Catalana, 1894.
Brasés i Trias, Andreu: [Carta a Ernest Moliné i Brasés (VII/1906)] [Inèdit], 1906.
Bret, Tomàs: Facilitat de ser sant ó método breu y sensill per santificarse cada persona segons la sua classe y estat. Vic: Imprempta y llibreria de Lluciá Anglada, 1859.
Briz, Francesc Pelagi: «Prólech», in Francesc Pelagi Briz: Lo llibre dels poetas. Barcelona: Establiment tipográfich-editorial de Salvador Mane, 1867, p. 7-15.
Briz, Francesc Pelagi: «[Pròleg]», in Francesc Pelagi Briz: Cansons de la terra. Barcelona: Llibreteria de E. Ferrando Roca, 1866, p. 6-48.
Brocà i Montagut, Guillem de: Biografía de D. Ramón Llàtzer de Dou i de Bassols. Barcelona: Imp. Casa de Caritat, 1916.
Brunet, Gaspar: Tractat d'aprestos i acabats de fils i teixits, principalment de cotó. Barcelona: Impremta de la Casa de Caritat, 1918, p. 6-74.
Brunet i Bellet, Josep: «Conclusió», in Josep Brunet i Bellet: Erros histórichs. II, Ni arios ni indo arios. Barcelona: Establiment Tipográfich La Academia, 1889, p. 244-258.
Butlletí de la Federació Sindical Agrària, 103, Girona, 1927.
C. M. [T]: Los camps y'ls prats de Pierre Joigneaux. Barcelona: Imprenta Religiosa de la Viuda Miró y C.ª, 1872.
Cabot, Benvingut: Jofre lo Pelós. Barcelona: Imprempta "La Catalana" de Jaume Puigventós, 1893.
Cadevall i Diars, Joan: Elements de botánica popular. Terrassa: Tipografía de M. Utset y Juncosa, 1907.
«Calendari del pagés», Calendari del Pagés, 1857, p. 33-50.
«Calendari del pagés», Calendari del Pagés, 1877, p. 29-59.
Calvet i Armengol, Pere: [Documents notarials, I. Andorra] [Inèdit], 1871.
Calvet i Armengol, Pere: [Documents notarials, II. Andorra] [Inèdit], 1873.
Calvet i Armengol, Pere: [Documents notarials, III. Andorra] [Inèdit], 1878.
Calvet i Serdaña, Pere: [Documents notarials, II. Andorra] [Inèdit], 1845.
Calvet i Serdaña, Pere: [Documents notarials, III. Andorra] [Inèdit], 1846.
Calvet i Serdaña, Pere: [Documents notarials, IV. Andorra] [Inèdit], 1851.
Calvet i Serdaña, Pere: [Documents notarials, I. Andorra] [Inèdit], 1842.
Campins i Barceló, Pere Joan: Carta pastoral. Palma: Tip.-Lit. de Amengual y Muntané, 1899.
Campreciós i Bosch, Pere [Miquel d'Esplugues]: Instruccións dirigides als relligiosos menors-caputxíns de la provincia de la Mare de Deu, de Catalunya. Barcelona: Imprempta de Eugeni Subirana, 1910.
Campreciós i Bosch, Pere [Miquel d'Esplugues]: «Esquema d'un assaig filosòfic sobre el problema del coneixement», Criterion. Revista trimestral de filosofia, 2, 1925, p. 145-161.
Canibell, Eudald: Heribert Mariezcurrena y la introducció de la fototipia y del fotogravat. Barcelona: Tipografía la Académica, 1900.
Capdevila i Balasch, Agustí: [Documents notarials, II. Torres de Segre] [Inèdit], 1845.
Capdevila i Balasch, Agustí: [Documents notarials, I. Torres de Segre] [Inèdit], 1844.
Carner i Romeu, Jaume: Els catalans i el comerç modern. Barcelona: Imp. Elzeviriana, 1919.
Carrancà i Puig: [Carta a Guillem de Plandolit i d'Areny (3/II/1846)] [Inèdit], 1846.
Carrasco i Formiguera, Manuel: Normes del comerciant. Barcelona: L'Estampa, 1928, p. 15-61.
Carreras i Candi, Francesc: «Notes preliminars», in Esteve Gilabert Bruniquer: Rúbriques de Bruniquer. Barcelona: Imprempta d'Henrich y Companyía, 1912, p. 4-16.
Carreras i Candi, Francesc: «Argentona histórica», Jochs Florals de Barcelona, 1891, p. 130-224.
[T]: Carta encíclica de nostre santíssim pare Lleó XIII per la divina providencia papa: del rosari de Maria de Lleó XIII. Vic: Estampa de Ramon Anglada, 1892.
Casa A. Gabarró García: El cotó car. Barcelona: Publicació de la Casa A. Gabarró García, 1914.
Casadesús i Vila, Josep: Unificació, depuració y expansió de la llengua catalana literaria. Barcelona: Escola Tipogràfica Salesiana, 1911.
Casanovas, Ignasi: L'harmonia en l'art. Barcelona: Establiment Gràfic Thomas, 1907.
Casanovas, Ignasi: L'ideal del sacerdot. Barcelona: Gustau Gili, Editor, [1910].
Casanovas, Ignasi: L'art en el temple. Barcelona: Ibérica, 1913.
Casellas, Raimon: El dibuixant païsista Lluís Rigalt. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1900.
Cavalleria i Deop, Agustí: Tractat d'horticultura. Barcelona: Estampa de Víctor Berdós y Feliu, 1886.
Centre Català: Resposta del Centre Català segons el dictámen de sa secció de Foment al qüestionari pera la informació pública referent á las obras que convenen efectuar pera la terminació y engrandiment del port de Barcelona. Barcelona: Estampa de Victor Berdós, 1890.
Centre Excursionista de Catalunya: Reglament del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona: Tip. y Llibrería "L'Avenç" de Massó y Casas, 1892.
Centre Excursionista de Catalunya: Reglament. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1929.
Centre Excursionista de Catalunya: El Montseny. Barcelona: L'Avenç, 1920.
Centre Excursionista de Catalunya: Ull de Ter. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1918.
Claramunt i Furest, Lluís: Problemes d'urbanisme. Barcelona: Imp. "La Ibèrica" - C. Gisbert, 1934.
Claret i Clarà, Antoni Maria [A. C. P.]: Avisos saludables á las donsellas, ó sia carta esperitual que escrigué á una germana seva. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, 1845.
Claret i Clarà, Antoni Maria: Catecisme de la doctrina cristiana explicat y adaptat á la capacitat dels noys y noyas. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, 1848, p. 2-98.
Clascar, Frederic: La missa. I, L'altar, els vasos i els ornaments sagrats. Barcelona: Publicació de la Fulla Dominical, 1919.
Clascar, Frederic: Estructura mental y significació filosófica de Balmes. Vic: Estampa de la Viuda de R. Anglada, 1904.
Clascar, Frederic: La educació relligiosa en les escoles. Barcelona: Lluis Gili - Editor, 1908.
Codina i Länglin, Ramon: «La escudella catalana», Anuari de la Associació d'Excursions Catalana, 1882, p. 475-485.
Colecció de remeis per diferentes malaltias, tan de medicina com de cerurgia aprobats per los millós metges de Londres y París. Barcelona: Imprenta de Joseph Torras, 1858.
Collell, Jaume: [Carta a Francesc Matheu (16/I/1925)] [Inèdit], 1925.
Collell, Jaume: [Carta a Francesc Matheu (23/VI/1930)] [Inèdit], 1930.
Collell, Jaume: «Biografia de Camps y Fabrés», in Jaume Collell; Ignasi Simon i Pontí: Discursos biográfichs de D. Antoni Camps y Fabrés y D. Magí Pontí y Ferrer. Manresa: Impremta de Sant Joseph, 1901, p. 10-32.
Collell, Jaume: Les nostres festes majors. Vic: Imp. de Anglada, 1907.
Collell, Jaume: Discurs pronunciat en la solemne festa dels Jochs Florals celebrats lo dia 13 de maig de 1899 en los Camps Eliseus de Lleyda. Barcelona: Estampa de "La Renaixensa", 1899.
Collell, Jaume: En Marian Aguiló. Barcelona: Ateneu Barcelonès, 1899.
Comas, Ramon N.: Biografía del mestre-compositor Don Ramon Vilanova y Barrera. Mataró: Establiment tipogràfich de Felicia Horta, 1895.
Comerma Vilanova, Josep: Explicació del catecisme de la doctrina cristiana per a adults. Segona part: moral. Barcelona: Vilamala, 1933.
Consell General del Principat d'Andorra: Plan de reforma adoptat en las Valls de Andorra. Barcelona: Imp. de El Porvenir, de la viuda de Bassas, á carrech de J. Medina, 1866.
Consueta dels rnts. sagristans majors de la iglesia parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona. Barcelona: Estampa dels Hereus de la Viuda Pla, 1890.
Coroleu i Inglada, Josep: «La rahó del catalanisme», Jochs Florals de Barcelona, 1886, p. 129-145.
Coroleu i Inglada, Josep; Pella i Forgas, Josep: Lo sometent. Barcelona: La Renaixensa, 1877.
Corrons, Ignasi: «Prólech», in Ignasi Corrons: Joan Garí, l'hermitá de Montserrat. Manresa: Imprenta de D. Pau Roca, 1868, p. 7-26.
Cortiella, Felip: Les sirenes dels joves intel·ligents. Barcelona: Imprempta d'Antoni López, 1907.
Costa i Llobera, Miquel: Exercici de via-crucis. Palma: Estampa d'Amengual y Muntaner, 1907.
Costa i Llobera, Miquel: Sermó predicat á la festa que la capella de Manacor dedicà a la seva patrona santa Cecilia. Palma: Estampa de les filles d'en Colomar, 1899.
Costa i Llobera, Miquel: [Carta a Francesc Matheu (2/VII/1887)] [Inèdit], 1887.
Costa i Llobera, Miquel: [Carta a Francesc Matheu (25/IX/1881)] [Inèdit], 1881.
Costa i Llobera, Miquel: [Carta a Francesc Matheu (15/VI/1882)] [Inèdit], 1882.
Costa i Llobera, Miquel: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1906, p. 52-59.
Costa i Llobera, Miquel: [Carta a Francesc Matheu (29/XII/1916)] [Inèdit], 1916.
Creus i Coromines, Teodor: Manual de sindicats agrícols y caixas rurals. Barcelona: Llibreria de Francesc Puig, 1906.
Cuní i Martorell, Miquel: Vuyt dias en Camprodon: excursió entomológica y botánica. Barcelona: Imprempta dels Sucessors de N. Ramirez y Companyía, 1889.
Cuní i Martorell, Miquel: Una excursió á Montserrat. Barcelona: Imprempta dels Sucessors de N. Ramirez y Companyía, 1888.
Cuní i Martorell, Miquel: Una excursió sense sortir de casa. Barcelona: Tipolitografía d'Henrich y C.ª, 1890.
Cuní i Martorell, Miquel: Las quatre estacions del any segons llurs plantas é insectes més característichs en la baixa Catalunya. Barcelona: Imprempta dels Sucessors de N. Ramirez y Companyía, 1886.
Cuní i Martorell, Miquel: De Gabá á Begas: excursió entomológica. Barcelona: Imp. de Henrich y Comp.ª, 1891.
Cuní i Martorell, Miquel: Recorts d'una exploració entomológica en Arbucias. Barcelona: Imprempta Barcelonesa, 1899.
Cuní i Martorell, Miquel: Llissons teóricas y prácticas de entomología. Barcelona: Imprempta Barcelonesa, 1902.
D. A. S.; J. B.: Quadern IV y suplement á la cuynera catalana, ó sia tractat de rebosteria. Barcelona: Estampa de V. Torras, 1837.
Darder i Llimona, Francesc d'Asis: Piscicultura industrial. Barcelona: Imp. Henrich i C.ª, 1915.
«Del ayre», Calendari del Pagés, 1857, p. 59-65.
Delpont, Juli: [Carta a Francesc Matheu (29/XII/1898)] [Inèdit], 1898.
Devoció dels set diumenges consagrats á honrar los dolors y goigs de sant Joseph. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, 1884.
Devot exercici en obsequi del Sagrat Cor de Jesus, per desagraviarlo dels ultratges que se li fan principalment en los dias de carnestoltas. Vic: Ignasi Valls, 1835.
Domènech i Vilanova, Cristòfor de: El novel·lista català Alfons Maseras. Barcelona: Tall. gràf. de Josep Campás, 1922.
Domingo i Sanjuán, Marcel·lí: On va Catalunya?. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1927.
Duran i Bas, Manuel: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1884, p. 30-42.
Escola d'Infermeres Auxiliars de Medicina: Escola d'infermeres auxiliars de medicina. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, 1922.
Escola del Treball: Deu anys d'acció escolar. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, 1923.
Escola Elemental del Treball: Ensenyament de primer grau per obrers. Barcelona: Universitat Industrial, 1917.
Escola Massana: El tallat i el gravat del vidre a l'Escola Massana. Barcelona: Escola Massana, 1937.
Esquerra i Clivillés, Ramon: Balmes i Chateaubriand. Barcelona: [s. n.], 1936.
Estapé i Pagès, Gabriel: Trevalls quirúrgichs. Barcelona: Pap. Elias Vives, 1909.
Estorch i Siqués, Pau: Elements de poética catalana y diccionari de sa rima. Girona: Imprenta de Grases, 1852, p. 4-75.
Evangelis des diumenges y festas en que no se pot trabaiá. Palma: Imprenta y Llibrería de Trias, 1847.
Exèrcit Català: Fortificació de campanya. Barcelona: Publicacions de l'Estat Català, 1925.
Extensió d'Ensenyament Tècnic: Il·luminació per incandescència. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, [1918].
Extensió d'Ensenyament Tècnic: Propietats dels materials. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, [1918].
Extensió d'Ensenyament Tècnic: Dibuix geomètric. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, [1918].
Extensió d'Ensenyament Tècnic: Combustibles i combustió. Barcelona: Generalitat de Catalunya, [1931].
Fages de Romà, Narcís: Reglas de urbanitát ó bona criansa y estil de cartas familiars, al us dels homens del camp. Figueres: Imprenta de Gregori Matas de Badallés, 1855.
Fages de Romà, Narcís: Higiene rural ó reglas de sanitat al us dels homes del camp. Figueres: Imp. de L. Miégeville, 1888.
Falp i Plana, Josep: Concepte modèrn del vegetarisme. [Barcelona]: Lliga Vegetariana de Barcelona, 1908.
Farnés i Badó, Sebastià: La revindicació del llenguatje en la ensenyansa primaria. Barcelona: Imprempta "La Catalana", 1891.
Faura i Sans, Marià: Sismología catalana. Barcelona: Imprenta de Francisco X. Altés i Alabart, 1913.
Faura i Sans, Marià: La nacionalització de la benzina. Barcelona: [s. n.], 1917.
Faus i Condomines, Josep: «Dret especial de la Segarra», in Conferències sobre varietats comarcals del dret civil català. Barcelona: Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 1934, p. 221-254.
Faus i Condomines, Josep: Els capítols matrimonials a la comarca de Guissona. Barcelona: Fills d'en Jaume Jepús, impressors, 1908.
Federació Catalana de Natació Amateur: Anuari 1923. Barcelona: Dalmau, Juste i Bis, 1923.
Federació de Municipis Catalans: Projecte de Bases per a una nova Llei Municipal. Barcelona: R. Tobella, 1933.
Ferrer i Parpal, Jaume: Quertille des dielècte menurquí. Maó: Imprénte de D. G. I. Sèrra, 1858.
Fiter i Inglès, Josep: La ciencia astrológica en Catalunya. Barcelona: [s. n.], 1875.
Fiter i Inglès, Josep: D. Joaquim Gatell y Folch (lo kaid Ismail). Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1879.
Flos i Calcat, Francesc: Lo regionalisme esplicat. [s. l.]: [s. n.], 1895.
Flos i Calcat, Francesc: La ensenyansa en las escolas catalanas. Barcelona: Estampa de Genís Susany y Novell, 1887.
Folguera, Joaquim: Les noves valors de la poesia catalana. Barcelona: Publicacions de "La Revista", 1919.
Foment de Pietat Catalana [T]: L'Església, la llei de confessions i congregacions religioses de Pius XI i Episcopat Espanyol. Barcelona: Foment de Pietat, 1934, p. 4-77.
Foment de Pietat Catalana [T]: El tresor amagat de la santa missa de Sant Lleonard de Porto-Maurizio. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1916.
Font i Sagué, Norbert: L'excursionisme científich. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1902.
Font i Sagué, Norbert: Qüadros del Sahara. Barcelona: Estampería del "Sagrat Cor", 1904.
Font i Sagué, Norbert: Un descobriment espeleológich. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1898.
Font i Sagué, Norbert: Excursió espeleològica a la Bancó, les Barbotes y singles de Bertí. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1898.
Font i Sagué, Norbert: Sota terra: l'exploració de l'avench de Sant-Hou (Montgrony). Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1903.
Font i Sagué, Norbert: Curs de geología dinàmica y estratigràfica aplicada a Catalunya. Barcelona: Establiment Gráfich Thomas, 1905.
Font i Sagué, Norbert: Sota terra: excursió espeleòloch-geològica al Priorat, montanyes de Prades y Alt Panadès. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1901.
Font i Sagué, Norbert: Breu compendi de la historia de la literatura catalana. Barcelona: Estampa "La Catalana", 1900.
Font i Sagué, Norbert: Datos pera la historia de les creus de pedra de Catalunya. Barcelona: Imprempta á cárrech de Fidel Giró, 1894.
Font i Sagué, Norbert: Les gárgoles de Barcelona. Barcelona: Establiment tipogràfic de Vives y Susany, 1898.
Font i Sagué, Norbert: [Cartes a Amador Romaní i Guerra (1909)] [Inèdit], 1909.
Forn, Josep [T]: La recomanació de l'ànima. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1920.
Forn, Josep [T]: Setmana Santa. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1925, p. 5-37.
Fortuny i Miralles, Carles de: La novela catalana. Barcelona: Llibreria Farré y Asensio, 1912.
Francesc: [Carta a Mossèn Ramon Bonet (3/VI/1868)] [Inèdit], 1868.
Franquesa i Gomis, Josep: [Carta a Josep Serra i Campdelacreu (27/X/1876)] [Inèdit], 1876.
Freixas i Freixas, Joan: Un cas notable diagnosticat de cranc gástric. Malaltia de Glènard. Barcelona: Imprempta Vda. de Badia Cantenys, 1916.
Freixas i Freixas, Joan: La investigació clínica i els seus auxiliars en el diagnóstic de la tuberculosi pulmonar. Barcelona: Imp. Badia, 1922.
Freixas i Freixas, Joan: Dels excitants cardíacs directes en el tractament del defalliment cardíac, fins a l'establiment de l'assistolia, per obstacles perifèrics. Barcelona: Imp. Badia, 1923.
Freixas i Freixas, Joan: Del meu treball en l'Hospital de la Santa Creu en el curs de 1919-1920. Barcelona: Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, 1920.
Freixas i Freixas, Joan: Consideracions respecte a pronóstic. Barcelona: Imprempta F. Badia Canteñs, 1911.
Furest, Modest: Culturització física per médi de la gimnástica respiratoria. Girona: Impremta y litografia Carreras, 1914.
Fuster i Domingo, Narcís: Relacions de la salut y la ensenyança a Catalunya. Barcelona: Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1908.
Gatell i Folch, Joan: La mestressa industriosa, I. Barcelona: Estampa la Renaixensa, 1883.
Gebhardt i Coll, Víctor: «Lo siti de Girona en l'any 1809», Jochs Florals de Barcelona, 1868, p. 155-218.
Gener, Pompeu: L'intellecte grec antic. Barcelona: L'Avenç, 1905.
Generalitat de Catalunya: L'alimentació de l'aviram en temps de guerra. Barcelona: Publicacions de la Direcció General d'Agricultura, 1937.
Generalitat de Catalunya: La venda i la distribució del blat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, 1937.
Generalitat de Catalunya: Pla de desenrotllament de la producció avícola de Catalunya: 1936-1940. Barcelona: Oficina de l'Ou, Departament d'Agricultura, 1937.
Generalitat de Catalunya: L'ensenyament popular a Catalunya: de l'adveniment de la República al juliol del 1937. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1937.
Generalitat de Catalunya: Ciutadà: què has de fer davant la guerra aèria?. [Barcelona]: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, [1937].
Generalitat de Catalunya: Organització dels serveis sanitaris: regles higièniques que cal seguir en campanya. [Barcelona]: Jefatura de Serveis Sanitaris, 1937.
Generalitat de Catalunya: Problemes alimentaris que planteja la guerra. [Barcelona]: Comissariat de Propaganda, Generalitat de Catalunya, [1937].
Generalitat de Catalunya: Menús de guerra. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Conselleria de Proveïments, [1937].
Generalitat de Catalunya: Col·lectivització i control obrer: disposicions legals que regulen aquestes matèries. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Conselleria d'Economia, 1937.
Generalitat de Catalunya: Comitè de Cinema de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Comitè de Cinema de la Generalitat de Catalunya, 1934.
Geometria. Barcelona: Tipografia "L'Avenç", 1908.
Germés, Climent: [Documents notarials, I. Torres de Segre] [Inèdit], 1844.
Gibert i Olivé, Agustí Maria: Ciutats focenses del litoral cosetá. Barcelona: Tip. L'Avenç, 1900.
Ginebra i Espona, Pere: Història de Josep. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1919.
Gomis i Mestre, Cels: La lluna segons lo poble. Barcelona: Tipografía "La Academia", 1884.
Gomis i Mestre, Cels: Lo llamp y'ls temporals. Barcelona: Llibrería de D. Alvar Verdaguer, 1884, p. 1-53.
Graell i Moles, Guillem: L'acció económica. Barcelona: Imprempta Vda. de D. Casanovas, 1907.
Gras i Elias, Francesc: Siluetes de escriptors catalans del sigle XIX. Barcelona: L'Avenç, 1909.
Gros, Josep [T]: Camí d'apòstol de J. Millot. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1923.
Gual, Esteve: [Documents notarials, I. La Seu d'Urgell] [Inèdit], 1834.
Gual, Esteve: [Documents notarials, II. La Seu d'Urgell] [Inèdit], 1838.
Gual, Esteve: [Documents notarials, III. La Seu d'Urgell] [Inèdit], 1839.
Gual, Esteve: [Documents notarials, IV. La Seu d'Urgell] [Inèdit], 1840.
«Guano», Calendari del Pagés, 1857, p. 66-74.
Guano llegítim del Perú, importát directament de las islas Chinchas. Manresa: Imp. de Pau Roca, 1857.
Gudiol i Cunill, Josep: Mestre Joan Gascó: contribució a l'historia del art catala. Barcelona: Estampa J. Horta, 1908.
Gudiol i Cunill, Josep: Les monedes vigatanes durant la revolta de Catalunya contra Felip IV (1641-1646). Vic: Gazeta de Vich, 1925.
Gudiol i Cunill, Josep: L'indumentaria litúrgica. Vic: Tip. Balmesiana, 1918.
Gudiol i Cunill, Josep: L'Ausa romana y el seu temple. Vic: Gazeta Montanyesa, 1907.
Güell i Mercader, Josep: Cosas de Reus. Reus: Establiment Tipografich de Eduart Navás, 1900.
Güell i Mercader, Josep: Lo regionalisme en la nació. Barcelona: Imprempta La Renaixensa, 1889.
Guia del congregant de Maria santissima, baix invocació de la Immaculada Concepció. Barcelona: Estampa de Joseph Gorgas, 1857.
Guimerà, Àngel: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1889, p. 46-66.
Guitart, Josep: Ressenya de la trovalla de sepultures antigues a Manresa. Manresa: Imprenta i enquadernacions de Sant Josep, 1916.
Gurri, Lluís: [Documents notarials, I. Barcelona] [Inèdit], 1850.
Hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes de Catalunya: «Instruccions i advertiments», in Manual del peregrí de la Hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes de Catalunya. Barcelona: Imp. de la Llibreria Religiosa, 1925, p. 4-34.
Iglésias, Ignasi: Enric Morera. Barcelona: A. Artís, impressor i editor, 1921.
Institut Agrícola Català de Sant Isidre: Als vinicultors. Barcelona: Institut Agrícola Català de Sant Isidro, 1914.
Institut d'Estudis Catalans: Informe... sobre l'estat d'alguns arxius de Catalunya y la conveniencia de la seva millor instalació. Barcelona: [Institut d'Estudis Catalans], [1910].
Ivars Cardona, Andreu: Orige i significació del 'Drach alat' i del 'Rat Penat' en les insignies de la ciutat de València. València: Imprenta Hijo de F. Vives Mora, 1926.
Ivars Cardona, Andreu: «Estudi de la primera creuada», in Andreu Ivars Cardona: Dos creuades valenciano-mallorquines a les còstes de berbería: 1397-1399. València: Imprenta de Olmos y Luján, 1921, p. 18-112.
J. M. C. C.: Colecció de sermons morals. Barcelona: Establecimiento Tipogáfico de Narciso Ramirez y C.ª, 1867, p. 6-63.
Junoy, Tomàs: Relacio sobre la Vall de Andorra. Tolosa de Llenguadoc: Imprimerie de Pr. Montaubin, 1838.
[T]: L'ideari de la teosofia de C. Jinarajadasa. Barcelona: [s. n.], 1927.
La cuinera catalana. Quadern I. Barcelona: Imprenta dels Germans Torras, 1835.
La cuinera catalana. Quadern II. Barcelona: Imprenta dels Germans Torras, 1835.
La cuinera catalana. Quadern III. Barcelona: Imprenta dels Germans Torras, 1835.
[T]: La filosofia d'Henri Poincaré de Léon Brunschvicg. Barcelona: Publicacions del Consell de Pedagogia, 1917.
Labarta i Grané, Lluís: Nocions d'indumentària. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, [1916].
Labèrnia, Pere: «Prolech», in Pere Labèrnia: Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, 1839, p. 2-4.
Laboratori General d'Assaigs i Condicionament: Laboratori General d'Assaigs i Condicionament. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, 1923.
Lagrifa i de Bono, Ramon: [Documents notarials, I. Girona] [Inèdit], 1834.
Lagrifa i de Bono, Ramon: [Documents notarials, II. Girona] [Inèdit], 1844.
Lagrifa i de Bono, Ramon: [Documents notarials, III. Girona] [Inèdit], 1854.
«Lley hipotecaria», Calendari del Pagés, 1865, p. 67-70.
«Lleys que poden interesar als propietaris», Calendari del Pagés, 1857, p. 75-84.
Llopis i Bofill, Joan: Descripció del santuari y consideracions criticas sobre la imatge de la Verge del Vinyet. Barcelona: Establiment tipografich de La Hormiga de Oro, 1892.
Lloret i Massaguer, Isidre: «El municipi com a govern», in Isidre Lloret i Massaguer: Dret orgànic municipal. Badalona: Tallers Gràfics de l'Antoni Lloret, 1914, p. 352-533.
Lo jardiner hortolá y florista ó modo ordenat de cultivar la terra segons us y práctica de bon pagés. Barcelona: Imprenta de D. Manuel Saurí, 1852.
Lo remediador, ó sia copia de alguns remeis que usaba lo célebre señor Vehí de la Péra, que la facilita al Sr. Genover de Vilanant. Barcelona: Imprempta de Valenti Torras, 1845.
M. R. [T]: Novena a santa Filomena verge y martir, dita la taumaturga del sigle XIX. Vic: Felip Tolosa estamper, 1836.
M. R. B.: «Llengua catalana. Sa apologia», Lo Verdader Catalá, 1, 1843, p. 36-43.
M. R. B.: «Catalunya. Sa fundació y son primer legislador», Lo Verdader Catalá, 2, 1843, p. 92-97.
M. R. B.: «Catalunya. Varios noms que ha tingut: sos límits y circumferencia», Lo Verdader Catalá, 3, 1843, p. 148-153.
M. R. B.: «Catalunya. Orígen de sas armas», Lo Verdader Catalá, 4, 1843, p. 193-198.
M. R. B.: «Catalunya. Biografia de Geroni Pujades», Lo Verdader Catalá, 5, 1843, p. 246-254.
M. R. B.: «Catalunya. Sas excel·lencias», Lo Verdader Catalá, 6, 1843, p. 292-302.
Maluquer Viladot, Joan: Teatre catalá. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1878.
Mancomunitat de Catalunya: Estatut. Reglament de la assamblea. Barcelona: Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1914, p. 4-35.
Mancomunitat de Catalunya: Missatge del Consell Permanent en defensa dels drets de la llengua catalana. Barcelona: Imp. Casa de Caritat, 1916.
Mancomunitat de Catalunya: Treballs de lluita antituberculosa: 1919-1922. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, Servei de Sanitat, 1923.
Mancomunitat de Catalunya: Les goles de l'Ebre. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 1923.
Maragall, Joan: [Carta a Joan Oller i Rabassa (5/III/1904)] [Inèdit], 1904.
Maragall, Joan: Biografia de D. Joan Mañé y Flaquer. Barcelona: Imp. d'Henrich y C.ª, 1912.
Maragall, Joan: Joan Sardà: estudi necrològich. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1900.
Martí i Cortada, Miquel Anton; Cortada i Sala, Joan; Bordas i Munt, Lluís [Una Societat de Catalans]; Patxot i Ferrer, Ferran: «Próleg», in Lluís Bordas i Munt; Joan Cortada i Sala; Miquel Anton Martí i Cortada; Ferran Patxot i Ferrer: Diccionari catalá-castellá-llatí-frances-italiá. Barcelona: Imprempta de Joseph Torner, 1839, p. 2-5.
Martí i Julià, Domènec: Estat actual de la política catalana. Barcelona: Estampa de F. Badia, 1910.
Martí i Trenchs, Joan: Fora de la iglesia católica no hi ha salvació. Barcelona: Estampa de Bertrán y Altés, 1887.
Martínez Ferrando, Eduard: Arxiu municipal. València: Impremta Valencianista, 1919.
Martínez Ferrando, Eduard: La indústria valenciana de la seda. València: Impremta fill de Francesc Vives Mora, 1933.
Martínez Ferrando, Eduard: Síntesi del criteri valencianista. Barcelona: Joventut Valencianista, 1918.
Maseras i Galtés, Alfons: Pancatalanisme. Barcelona: Imp. Catalònia, 1915.
Maseras i Galtés, Alfons [T]: Figures i llegendes mitològiques d'E. Genest. Barcelona: Joventut, 1932.
Maseras i Galtés, Alfons: La manifestació de les passions en el teatre. [s. l.]: [s. n.], 1908.
Masferrer i Arquimbau, Francesc d'Assís: «Concepte del regionalisme dintre la unitat de la patria», Jochs Florals de Barcelona, 1888, p. 151-175.
Maspons i Camarasa, Jaume: Agremiació agrícola. Granollers: Impremta de Jaume Joseph, 1906.
Maspons i Labrós, Francesc: «Prólech», in Cels Gomis i Mestre: Lo llamp y'ls temporals. Barcelona: Llibrería de D. Alvar Verdaguer, 1884, p. 5-22.
Maspons i Labrós, Francesc: Tradicions del Vallés. Barcelona: Estampa de "La Renaixensa", 1876.
Maspons i Labrós, Francesc: «Prólech, I», in Francesc Maspons i Labrós: Lo rondallayre, I. Barcelona: Llibrería de Àlvar Verdaguer, 1871, p. 5-10.
Maspons i Labrós, Francesc: «Prólech, II», in Francesc Maspons i Labrós: Lo rondallayre, II. Barcelona: Llibrería de Àlvar Verdaguer, 1872, p. 5-17.
Maspons i Labrós, Francesc: «Prólech, III», in Francesc Maspons i Labrós: Lo rondallayre, III. Barcelona: Llibrería de Àlvar Verdaguer, 1875, p. 7-20.
Massó Ventós, Josep: Com es confecciona un film. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, 1918.
Memoria en defensa dels interessos morals y materials de Catalunya. Barcelona: Imprempta La Renaixensa, 1885.
Mestre i Noè, Francesc: Biografia de D. Josep A. Santigosa i Vestraten. Tortosa: Impremta Querol, 1923.
Mestres, Apel·les: Clavé. Barcelona: Establiment Tipográfich de Espasa Germans y Salvat, 1876.
Milà de la Roca, Josep Nicasi: «Dels primers homens que poblaren Cataluña», Calendari ó Pronostich Català, 1845, p. 3-12.
Milà de la Roca, Josep Nicasi: «Nocions astronómicas», Calendari ó Pronostich Català, 1845, p. 12-22.
Milà de la Roca, Josep Nicasi: «[Treballs de l'any]», Calendari ó Pronostich Català, 1845, p. 28-50.
Milà i Fontanals, Manuel: «Resenya histórica y crítica dels antichs poetas catalans», Jochs Florals de Barcelona, 1864, p. 115-200.
Milà i Fontanals, Manuel: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1883, p. 32-41.
Millet, Francesc: [Documents notarials, I. Andorra] [Inèdit], 1861.
Millet i Pagès, Lluís: Parlament llegit en la festa inaugural de l'Orfeó Garriguenc. La Garriga: Orfeó Garrigenc, 1920.
Millet i Pagès, Lluís: «Vida i naturalesa artística d'un veritable orfeó i medis de desenrotllar-la», in Primera Assemblea de Germanor dels Orfeons de Catalunya. Girona: Tipografia de Masó, 1918, p. 5-19.
Millet i Pagès, Lluís: De la cançó popular catalana. Barcelona: Bloud & Gay, Editors, 1917.
Millet i Pagès, Lluís: El cant popular religiós. Barcelona: Henrich y Cia., 1912.
Miret i Sans, Joaquim: Noticia històrica del monestir d'Alguayre. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1899.
Miret i Sans, Joaquim: El forassenyat primogènit de Jaume II. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1957.
Miret i Sans, Joaquim: «Els torneigs de la confraría de Sant Jordi a Barcelona», Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 65, 1912, p. 471-484.
Miró i Borràs, Oleguer: La misteriosa Llum. Barcelona: Estampa Peninsular, 1882.
Miró i Borràs, Oleguer: «Discurs-pròlec», in Oleguer Miró i Borràs: Aforística médica popular catalana. Manresa: Imprempta de Anton Esparbé, 1900, p. 4-76.
Missatje á S. M. Da. María Cristina de Habsburg-Lorena, Reyna Regent d'Espanya Contesa de Barcelona. Barcelona: Imp. La Renaixensa, 1888.
Monserdà, Dolors: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1909, p. 22-33.
Monserdà, Dolors: Discurs llegit en lo Saló de Cent ab motiu de la repartició de premis en lo IV certámen literari del Col·legi Mercantil. Barcelona: Imprenta de la Renaixensa, 1879.
Monserdà, Dolors: Biografía de na Mª Josepa Massanès i Dalmau. Barcelona: Ajuntament Constitucional de Barcelona, 1915.
Monserdà, Dolors: Una orientació sobre'l problema dels captayres. Barcelona: F. Giró, 1906.
Monserdà, Dolors: Estudi feminista. Barcelona: Lluis Gili, llibreter editor, 1909.
Monserdà, Dolors: Conferencia sobre l'Acció Católica Social femenina. Barcelona: Imprempta La Renaixença, 1910.
Monserdà, Dolors: «Conferencies», in Dolors Monserdà: Tasques socials. Barcelona: Miquel Parera, 1916, p. 146-212.
Monserdà i Vidal, Enric: Avant projecte de decoració de la sala del Consell de Cent de la Casa de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Thomas, 1914.
Montaner, F.: [Carta a Andreu de Senaller (15/XI/1840)] [Inèdit], 1840.
Montoliu, Cebrià de: Institucions de cultura social. Barcelona: Tipografia "L'Avenç", 1903.
Morera Galícia, Magí: Consideracions sobre les interpretacions dels personatges de Shakespeare. Barcelona: Escola Catalana d'Art Dramàtic de la Mancomunitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, 1921.
Navarro i Llombart, Carmel [Constantí Llombart]: «Discurs inaugural», in Excel·lencies de la llengua llemosina. València: Emprenta de Emili Pasqual, 1878, p. 5-24.
Nin, Andreu: Les dictadures dels nostres dies. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1930.
Nin, Andreu: Els moviments d'emancipació nacional. Badalona: Edicions Proa, 1935.
Nonell i Mas, Jaume: Análisis fonològich-ortográfich de la llènga catalana antiga y modèrna. Manresa: Establiment Tipográfich de Sant Josèph, 1896, p. 4-60.
Nova colecció de reduccions. Girona: Estampa y Llibrería de J. Grases, 1841.
Novena á la gloriosa verge y mártir santa Candia patrona de la vila de Falset. Reus: Estampa de Torroja y Tarrats, 1885.
Novena al glorios bisbe y mártir san Martiriá, patró de Bañolas y sa comarca. Girona: Impremta de la Viuda y Fill de Figaró, 1853.
Novena de las benditas animas del purgatori. Palma: Imprenta de Esteva Trias, 1843.
Novena y septenari de la sacratíssima Verge del Carme María santíssima, Mare de Déu y senyora nostra. Vic: Ignasi Valls estamper, 1836.
Novenari per implorar la protecció del invicto martyr y hermitá sant Magí. Barcelona: Germans Torras, 1834.
Obrador i Bennàssar, Mateu: [Carta a Ernest Moliné i Brasés (23/V/1908)] [Inèdit], 1908.
Oliver, Miquel dels Sants: En Maragall y la seva obra de publicista. Barcelona: Estampa la Renaixensa, 1912.
Oliver, Miquel dels Sants: Don Marian Aguiló. Palma: Estampa d'Amengual y Muntaner, 1898.
Oliver, Miquel dels Sants: «Balmes en son temps», in Miquel dels Sants Oliver: Dues conferències sobre Balmes. Vic: Tipografia Balmesiana, 1915, p. 5-16.
Oliver, Miquel dels Sants: Catalunya en temps de la revolució francesa. Barcelona: Societat Catalana d'Edicions, 1917.
Omar i Barrera, Claudi: Justificació del regionalisme. Perpinyà: Llibrería de Joseph Payret, 1901.
Ordinacions dels reverents passioners de la iglesia parroquial de Santa María del Mar de Barcelona. Barcelona: Tipografia Católica, 1887.
Osona, Artur: De mas excursions: en Jaume de Ca'n Valent. Barcelona: Estampa de Francisco J. Altés, 1895.
Osona, Artur: La República d'Andorra: guía itineraria. Barcelona: Estampa de Francisco X. Altés, 1896.
Osona, Artur [Un propietari de la vila de Breda]: Excursió á la montanya de Monseny. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1879.
Otzet, Lluís G.: Mes de Maria eucarístic. Barcelona: Impremta Vda. R. Tobella, 1939.
Palau Vera, Joan: Els continents colonials. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, [1918].
Palau Vera, Joan: Resum de geografia d'Europa. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, [1915].
Palau Vera, Joan: Resum de geografia d'Amèrica. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, [1916].
Palmitjavila i Areny, Tomàs: [Documents notarials, I. Ordino] [Inèdit], 1835.
Partit Socialista Unificat de Catalunya: Per l'alliberació social i nacional de Catalunya. [s. l.]: [s. n.], 1940.
Pelegrí i Nicolau, Joan: Les societats de responsabilitat limitada en el nostre país. Barcelona: Impremta de la Casa de Caritat, 1917.
Pelegrí i Torné, Bonaventura: Epistemologia balmesiana. Vic: Impremta Anglada, 1911.
Pella i Forgas, Josep: [Cartes a Josep Serra i Campdelacreu (1876)] [Inèdit], 1876.
Pepratx, Justí: La Renaissance des lettres catalanes. Perpinyà: Imprimerie de Charles Latrobe, 1883.
[T]: Per una nova organització de la producció i de la distribució agrícoles d'Olindo Gorni. [Barcelona]: Publicacions de la Direcció General d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, [1937].
Perpiñà i Pujol, Joan: El comerç i la cultura. Barcelona: Imp. "La Renaixensa", 1930.
Pers i Ramona, Magí: Gramática catalana-castellana. Barcelona: Imprenta de A. Berdeguer, 1847.
Piadós novenari a Maria santíssima del Claustro de Solsona per alcansar la sua protecció soberana en totas las necessitats. Solsona: Imprenta de Pedro Sant, 1866.
Picó i Campamar, Ramon: «[Cartes a Tomàs Forteza (1874)]», Randa, 10, 1980, p. 113-116.
Picó i Campamar, Ramon: Discurs pronunciat en la sessió inaugural que celebrá La Jove Catalunya. Barcelona: Estampa religiosa y científica del Hereu d'en Pau , 1873.
Picó i Campamar, Ramon: Parlament. Palma: Estampa de Pere Joseph Gelabert, 1870.
Pin i Soler, Josep: Reglas morals y de bona criansa. Barcelona: Estampa de Henrich y Comp., 1892.
Pin i Soler, Josep: Problemes d'escachs d'autors catalans contemporanis. Barcelona: Imprempta de Henrich y Companyía, 1899.
Pizcueta i Gallel, Fèlix: Discurs. València: Emprenta de Manuel Alufre, 1885.
Plana, Alexandre: «Les idees polítiques den Valentí Almirall», in Alexandre Plana: Les idees polítiques den Valentí Almirall. Barcelona: Societat Catalana d'Edicions, 1915, p. 4-67.
Poal i Jofresa, Josep: La qüestió ortogràfica: les nostres beceroles. Barcelona: Imprenta de Joaquim Horta, 1914.
Poal i Jofresa, Josep: Gramática catalana: grafia elemental. Manresa: Impremta de Sant Josep, 1901.
Pont i Llodrà, Andreu: El descans dominical. Palma: Imprempta d'En F. Soler Prats, 1904.
Porxat, Ramon: [Documents notarials, I. Tarragona] [Inèdit], 1844.
Prat de la Riba, Enric: La nacionalitat catalana. Barcelona: Tip. l'Anuari de la Exportació, 1906.
[T]: Presentació dels pintors cubistes de Jacques Nayral. Barcelona: Galeries J. Dalmau, 1912.
Prim, Josep: [Documents notarials, I. Granadella] [Inèdit], 1845.
«Prolec», in Un pillo y els chics educats en la casa de benefisensia. València: Imprenta de Don Agustí Laborda, 1846, p. 3-10.
Puig i Sais, Ermenegild: El problema de la natalitat a Catalunya: un gravíssim perill per la nostra pàtria. Barcelona: Imprempta de Vidua de Badia Oantenys, 1915.
Puig i Savall, Lluís: Medis pera millorar la condició social dels obrers. Barcelona: Estampa Peninsular, 1883.
Puiggarí, Josep: Monografia de la casa palau y museu del Excm. Sr. D. Eusebi Güell y Bacigalupi. Barcelona: Imprempta y Llibreria de "L'Avenç", 1894.
Puñet, Francesc: [Documents notarials, II. Tarragona] [Inèdit], 1837.
Puñet, Francesc: [Documents notarials, I. Constantí] [Inèdit], 1834.
Quadrado, Josep Maria: En Juanot Colom. Palma: Imprenta de Felip Guasp y Vicens, 1870.
Querol i Campos, Vicent Wenceslau: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1885, p. 40-48.
Rahola, Carles: Vides modèliques. Girona: Dalmau Carles, 1932.
Rahola, Carles: En Ramon Muntaner. Barcelona: Publicacions Empordà, 1922.
Rahola, Carles [T]: Assaig sobre l'art de navegar per dessota l'aigua de Narcís Monturiol. Barcelona: Ricard Duran, 1919, p. 1-72.
Rahola i Trèmols, Frederic: Del comers antich y modern de Tarragona. Barcelona: Ilustració Catalana, 1911.
Ramon i Vidales, Jaume: «Breus observacions jurídicas sobre la organisació de la familia catalana», Jochs Florals de Barcelona, 1883, p. 133-150.
Recasens i Mercadé, Eduard: Petites notes sobre la banca en el present i en l'avenir. Barcelona: Impremta Elzeveriana-Borràs, Mestres i C.ª, 1918.
[T]: Refleccions sobre lo dret que té á la successió del trono la sereníssima senyora infanta dona Maria Isabel Lluisa. Tarragona: Imprenta de Miquel Puirubí, 1833.
Ressenya en defensa de las vinyas á rabassa morta y modo práctich de amillararlas. Barcelona: Imprenta de Joaquim Bosch, 1861.
Reventós i Bordoy, Manuel: La política contemporània (1848-1900). Barcelona: Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, [1917].
Ribas Ribas, Enric: Treballs de cirurgia abdominal y ginecologia. Barcelona: Hospital de la Santa Creu, 1921.
Ribas Ribas, Enric: «Biografia», in Enric Ribas Ribas: Sessió necrológica... a la bona memòria del... doctor D. Antoni Raventós Aviñó. Barcelona: Impremta Badía, 1920, p. 4-16.
Ricart i Giralt, Josep: Ressenya biográfica de fra Agustí Canellas. Barcelona: Imprenta La Renaixensa, 1882.
Riera, J. M.: Tebes. Montserrat: Impremta del Monastir de Motserrat, 1930.
Rigualt i Soler, Tomàs d'A.: Tresor litúrgich. Barcelona: Estampa de Climent Oliveró, 1900.
Rigualt i Soler, Tomàs d'A.: La bona mort. Barcelona: Estampa dels Hereus de la Viuda Pla, 1900.
Rigualt i Soler, Tomàs d'A. [T]: Carta pastoral... ab motiu del present temps de Quaresma. Any 1891 de Jaume Català i Albosa. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1891.
Rigualt i Soler, Tomàs d'A. [T]: Carta pastoral... ab motiu del present temps de Quaresma. 1893 de Jaume Català i Albosa. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1893.
Roca, F.: «Documents de agricultura per tots los mesos del any», Nou Llunari Perpétuo Portatil, 1834, p. 13-37.
Roca, F.: «Equació del temps», Nou Llunari Perpétuo Portatil, 1834, p. 50-113.
Roca, F.: «[Geografia]», Nou Llunari Perpétuo Portatil, 1834, p. 138-190.
Roca i Cornet, Joaquim: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1860, p. 145-151.
Roca i Roca, Josep: Memoria biogràfica de Joaquim María Bartrina y d'Aixemús. Barcelona: Ajuntament Constitucional de Barcelona, 1916.
Rocafort i Sansó, Ceferí: Els rayers. Barcelona: Tip. L'Avenç, 1912.
Rodés i Campderà, Lluís: Harmonies del firmament. Barcelona: Oliva de Vilanova, Impressor, 1920.
Rodríguez, Josep Maria [J. M. R.]: «Frenología», Lo Verdader Catalá, 6, 1843, p. 279-285.
Roig i Raventós, Emerencià: La pesca a Catalunya. Barcelona: Editorial Barcino, 1927.
Roig i Raventós, Emerencià: La marina catalana del vuitcents. Barcelona: Editorial Barcino, 1929.
Roquer, Josep [J. R. E. R.]: Mon nou, ó renovat en lo moral ab lo degut cuydado per acertar la elecció de estat. Vic: Imprenta de Ignasi Valls, 1844.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Astronomia. Lo anti-copérnich», Lo Verdader Catalá, 2, 1843, p. 74-85.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Agricultura», Lo Verdader Catalá, 1, 1843, p. 26-35.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Agricultura. De la herba anomenada fare (vulgo frare)», Lo Verdader Catalá, 3, 1843, p. 123-126.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Industria catalana», Lo Verdader Catalá, 4, 1843, p. 182-192.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Agricultura. Del blat», Lo Verdader Catalá, 5, 1843, p. 226-237.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Arts industrials. Fabricació de barnissos», Lo Verdader Catalá, 5, 1843, p. 238-245.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Agricultura. Noticia de alguns ensaigs practicats pera convertír lo blat comú en blat tremesó», Lo Verdader Catalá, 6, 1843, p. 285-291.
Roquer i Pagani, Pere [P. R. i P.]: «Introducció», Lo Verdader Catalá, 1, 1843, p. 5-16.
Rossell i Vilà, Pere Màrtir: L'Urgell: centre de cria i recria ramadera. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, Direcció d'Agricultura, 1917.
Rossell i Vilà, Pere Màrtir: La reproducció y la herència en el bestiar. Barcelona: Escola Superior d'Agricultura, 1922.
Rossell i Vilà, Pere Màrtir: Contribució a l'osteologia comparada del cavall i de l'ase. Zootècnia de la raça asinal catalana. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, 1921.
Rubió i Lluch, Antoni: «Prólech», in Antoni Rubió i Lluch: Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1908, p. 9-36.
Rubió i Lluch, Antoni: [Carta a Francesc Matheu (26/V/1915)] [Inèdit], 1915.
Rubió i Lluch, Antoni: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1907, p. 56-71.
Rubió i Ors, Joaquim: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1890, p. 48-63.
Ruiz Amado, H.: «Cartas á un pagés sobre'l drenatge», Calendari del Pagés, 1877, p. 63-69.
Rusiñol, Santiago: Discurs. Barcelona: Imprempta de Francisco Badia, 1896.
Ruyra, Joaquim: L'educació de la inventiva. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1923.
Ruyra, Joaquim: «Assaig crític sobre el teatre de Molière», in Joaquim Ruyra: Molière i «L'escola dels marits». Barcelona: Editorial Barcino, 1933, p. 6-41.
Ruyra, Joaquim: [Carta a Francesc Matheu (21/VI/1903)] [Inèdit], 1903.
Ruyra, Joaquim: [Carta a Francesc Matheu (7/XII/1904)] [Inèdit], 1904.
Saderra i Mata, Josep: Les normes de l'Institut: cartes obertes al Dr. Antoni M.ª Alcover. Olot: Impremta de Ramón Bonet, 1919.
Sagarra i de Castellarnau, Ignasi de: Documents per l'estudi de la variació dels lepidòpters catalans. Barcelona: Museo de Ciencias Naturales, 1924.
Sagarra i de Castellarnau, Ignasi de: Les lasiocampidae de la fauna catalana. Barcelona: Estampa de Francisco X. Altés, 1915.
Sagarra i de Siscar, Ferran de: «Introducció», in Ferran de Sagarra i de Siscar: Sigillografía catalana: inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, I. Barcelona: Estampa d'Henrich i Cª, 1915, p. 1-95.
Sagarra i de Siscar, Ferran de: Notes referents als segells del rei Martí. Barcelona: Impremta "L'Avenç", 1911.
Sagarra i de Siscar, Ferran de: Discurs llegit en lo Certamen Catalanista de la Joventut Católica de Barcelona. Barcelona: Imprempta de "La Hormiga de Oro", 1891.
Sagarra i de Siscar, Ferran de: Descobriments arqueológichs de Puig-Castellar. Barcelona: Imprempta de la Casa Provincial de Caritat, 1906.
Sagarra i de Siscar, Ferran de: Lo segell de S. Bernát Calvó, bisbe de Vich. Barcelona: Establiment tipogràfic de F. Plana, 1893.
Saguer i Olivet, Emili: «Dret comarcal gironí», in Conferències sobre varietats comarcals del dret civil català. Barcelona: Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 1934, p. 69-100.
Sala, Marià Josep: Elements de la notaria. Barcelona: Estampa de la Viuda y fills de Brusi, 1834.
Sala, Marià Josep: [Documents notarials, I. Sant Feliu de Guíxols] [Inèdit], 1837.
Sala, Marià Josep: [Documents notarials, II. Sant Feliu de Guíxols] [Inèdit], 1846.
Sala, Marià Josep: [Documents notarials, III. Sant Feliu de Guíxols] [Inèdit], 1855.
Salarich i Verdaguer, Joaquim: «Consells higiénichs», Calendari del Pagés, 1865, p. 83-91.
Salarich i Verdaguer, Joaquim [D. J. S. i V.]: Los segurs sobre la vida entre'ls pagesos. Barcelona: Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Narciso Ramirez y Cª., 1881.
Salvat Espasa, Pau: L'instrucció y l'educació baix el punt de vista social. Barcelona: Salvat y C.ª, 1904.
Salvat-Papasseit, Joan: Contra els poetes amb minúscula. Barcelona: [s. n.], [1920].
Sanpere i Miquel, Salvador: «Aplicació del art á l'industria», in Primer Certamen Literari Celebrat en S. Martí de Provensals. Barcelona: Establiment Tipográfich La Renaixensa, 1881, p. 81-116.
Sanpere i Miquel, Salvador: Barcelona: son passat, present y porvenir. Barcelona: Establiment tipográfich de la Renaixensa, 1879.
Sans i Guitart, Pau: Necesitat d'ensenyar la teoría del seu art als maquinistas y fogoners dels camins de ferro. Barcelona: Imprenta de Fidel Giró, 1889.
Sapiens, Bartomeu: [Documents notarials, I. Vila de Torres] [Inèdit], 1842.
Sardà i Salvany, Fèlix: Mes de juny dedicat al Sagrat Cor de Jesús. Barcelona: Llibrería y Tipografía Católica, 1893.
Sardà i Salvany, Fèlix: L'sport católich. Barcelona: Llibrería y Tipografía Católica, 1908.
Sardà i Salvany, Fèlix: La moral ciutadana. Barcelona: Llibrería y Tipografia Católica, 1909.
Sardà i Salvany, Fèlix: L'anarquisme contemporani y sos factors. Barcelona: Llibrería y Tipografía Católica, 1910.
Sardà i Salvany, Fèlix: Frares y monjes. Barcelona: Llibrería y Tipografía Católica, 1912.
Sarret i Pons, Lluís: Nobiliari targarí. Tàrrega: F. Camps Calmet, 1931.
Schädel, Bernhard: Manual de fonètica catalana. Cöthen: Otto Schulze, 1908, p. 4-35.
Segalà Estalella, Manuel: Reglamentació del alletament mercenari. Barcelona: Imprenta de Francisco Badia, 1907.
Serra i Boldú, Valeri: Enigmística popular: endevinalles i altres jocs d'esperit. Barcelona: Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, 1922.
Serra i Boldú, Valeri: Los recs d'Urgell. Bellpuig: Impremta Majós i Saladrigues, 1914.
Serra i Campdelacreu, Josep: Lo canonge Ripoll, ses obres, y sa influencia en los estudis histórichs de la comarca de Vich. Vic: Estampa de Ramon Anglada, 1882.
Serra i Pagès, Rossend: «Memoria», Jochs Florals de Barcelona, 1905, p. 62-71.
Serra i Pagès, Rossend: Discurs llegit per... donar a conèxer la personalitat y obres de en Rafel Patxot y Jubert. Barcelona: Imp. Casa Miquel Rius, 1926.
Serra i Pagès, Rossend: Novel·lística popular. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1902.
Serra i Pagès, Rossend: La festa del Bisbetó a Montserrat y origens de la meteixa. Barcelona: Tipografia "L'Avenç", 1910.
Serret, Pere: [Documents notarials, I. Andorra] [Inèdit], 1873.
Sindicat Agrícola Catòlic de Santa Coloma de Queralt: Memoria. Igualada: Establiment Tipográfich de Nicolau Poncell, 1909.
Societat 'Caps de Família' de Caldes d'Estrac: Estatuts de la societat 'Caps de Família' de Caldes d'Estrach. Arenys de Mar: Tatjó, Impressor, 1933.
Societat de Geografia Comercial: Reglament interior de la Societat de Geografia Comercial de Barcelona. Barcelona: R. Tobella, [1910].
Societat Espiritual de Pias y Devotas Donas, per honrar la santa modestia de Maria santíssima. Vic: Imp. de Anglada, 1859.
Soler, Frederic: [Carta a Àngel Guimerà (8/III/1888)] [Inèdit], 1888.
Soler i Signier, Juli: Esposició de lo estad actual de l'agricultura en la isla de Menorca. Maó: Imprenta de D. Juan Fábregues y Pascual, 1857.
Sorà, Salvador [Un aficionat que desitja el bé y prosperidad de Mallorca]: Metodo breu y sensill del modo com se ha de fer el vi bo y de duracio y que se puga transportar a diferents climas en seguretat. Palma: Imprenta de Gelabert y Villalonga socios, 1839.
Sostres, Magí: [Documents notarials, I. Reus] [Inèdit], 1853.
Suñol, Esteve: [Carta a Francesc Matheu (3/V/1884)] [Inèdit], 1884.
Tàpies, Ramon: [Carta a Guillem d'Areny (11/X/1840)] [Inèdit], 1840.
Tarré i Tarré, Emili: Els aucells més útils á la agricultura de Catalunya. Barcelona: Estampa de Fills de J. Jepús, 1902.
Tarré i Tarré, Emili: El gripau. Barcelona: Tip. Galve, 1911.
Tarré i Tarré, Emili: Les rates-pinyades. Barcelona: Impremta "L'Avenç", 1911.
Tarré i Tarré, Emili: L'erissó. Barcelona: Tip. Galve, 1912.
Tarré i Tarré, Emili: El dragó. Barcelona: Tip. Galve, 1913.
Tarré i Tarré, Emili: L'esquirol. Barcelona: Tip. Galve, 1914.
Tarré i Tarré, Emili: El llop. Barcelona: Tip. Galve, 1914.
Tarré i Tarré, Emili: L'ós. Barcelona: Tip. Galve, 1915.
Tarré i Tarré, Emili: El senglar. Barcelona: Tip. Galve, 1915.
Tarré i Tarré, Emili: La guilla. Barcelona: Tip. Galve, 1916.
Tarré i Tarré, Emili: L'isart. Barcelona: Tip. Galve, 1916.
Tarré i Tarré, Emili: El toixó. Barcelona: Tip. Galve, 1917.
Tarré i Tarré, Emili: La llebre. Barcelona: Tip. Galve, 1917.
Tarré i Tarré, Emili: La llúdria. Barcelona: Tip. Galve, 1918.
Tastu, Josep: «[Pròleg]», in Josep Tastu: Los contrabanders. París: Impremerie de Henri Dupuy, 1833, p. 1.
Terciari devot ó sia petit manual práctich de la venerable tercera orde de penitencia. Vic: Imprempta y llibreria de Lluis Barjau, 1865.
Tobella d'Argila, Francesc Xavier: La atzabara (pita). Barcelona: Estampa la Renaixensa, 1882.
Toda i Güell, Eduard: [Carta a Francesc Matheu (22/III/1910)] [Inèdit], 1910.
Toda i Güell, Eduard: La poesía catalana á Sardenya. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1888.
Tomàs i Cortada, Ramon: [Documents notarials, I. La Bisbal] [Inèdit], 1844.
Torras i Bages, Josep: Miniatura psicológica de sant Lluis Gonçaga. Vic: Imprenta y llibrería de Ramon Anglada, 1895.
Torras i Bages, Josep: Parlament fet á la festa dels Jochs Florals de Barcelona. Barcelona: Estampa "La Renaixensa", 1899.
Torras i Bages, Josep: La ciutat pontifical. Vic: Imprempta de la Viuda de R. Anglada, 1902.
Torras i Bages, Josep: Cultu de la carn. Vic: Imprempta de Lluciá Anglada, 1911.
Torras i Bages, Josep: La elevació del poble ó sia la democracia cristiana. Vic: Impremta de la Viuda de R. Anglada, 1905.
Torras i Bages, Josep: L'atletisme cristiá. Vic: Imprempta de Anglada, 1910.
Torras i Bages, Josep: L'equilibri en la gerarquía industrial. Vic: Impremta de la Viuda de R. Anglada, 1902.
Torras i Bages, Josep: De la fruició artística. Barcelona: Establiment Tipográfic á cárrech de Fidel Giró, 1894.
Torras i Bages, Josep: Consideracions sociológiques sobre'l regionalisme. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1893.
Torras i Bages, Josep: ¿Qué es la masonería?. Vic: Estampa de R. Anglada, 1884.
Torras i Bages, Josep: Contra la blasfemia. Vic: Imprempta de Lluciá Anglada, 1909.
Torras i Bages, Josep: L'amor típich. Vic: Imprempta de Lluciá Anglada, 1909.
Torras i Bages, Josep: Idees que matan: idees que vivifican. Vic: Imprempta de Lluciá Anglada, 1912.
Torras i Bages, Josep: La gloria del martiri. Vic: Imprempta de Anglada, 1909.
Torras i Bages, Josep: L'enigma de la guerra. Vic: Impremta de Llucià Anglada, 1915.
Torras i Ferreri, Cèsar August: Discurs. Barcelona: Tip. "L'Avenç", 1903.
Torroella i Bastons, Joan Baptista: El Estudi General ó Universitat literaria de Girona. Girona: Imprenta y Llibreria de P. Torres, 1900.
[T]: Traduccio al catala del metodo preservatiu y curatiu del cólera-morbo de Pere Vázquez. Barcelona: Impres per los Germans Torras, 1834.
[T]: Tres dias empleáts en obsequi de la gloriosa verge y mártir santa Filumena d'Estanislao Gatteschi. Vic: Ignasi Valls estamper, 1839.
Turró, Ramon: «Dels origens del coneixement de lo real exterior: la fam», Arxius de l'Institut de Ciències, 1, 1912, p. 19-48.
Turró, Ramon: Filosofia crítica. Barcelona: Editorial Catalana, 1918.
Turró, Ramon: El mètode objectiu. Barcelona: Monografies Mèdiques, 1927.
Ubach i Vinyeta, Francesc: «Teatre catalá», Jochs Florals de Barcelona, 1876, p. 197-219.
Un sacerdot del bisbat d'Urgell: Los balls sense vel. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, 1858.
Unió Catalanista: «Bases pera la Constitució Regional Catalana», in Assambleas catalanistas. (Primera) Manresa: deliberacions y acorts. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1893, p. 227-232.
Valentí Vivó, Ignasi: L'associació obrera. Barcelona: Fidel Giró, Impressor, 1902.
Vallmitjana, Juli: Criminalitat típica local. Barcelona: Tipografia "L'Avenç", 1910.
Valls i Taberner, Ferran: Relacions familiars i polítiques entre Jaume el Conqueridor i Anfós el Savi. Burdeus: Fevet & Fils, éditeurs, 1918.
Valls i Vicens, Josep Maria: Articles crítichs sobre algunas de las costums catalanas. Barcelona: Establiment Tipográfic "La Renaixensa", 1883.
Valls i Vicens, Josep Maria: Lleuger estudi ó petites observacions sobre la educació dels fills. Barcelona: Imprempta "La Renaixensa", 1898.
Valls i Vicens, Josep Maria: Discurs llegit en la festa de repartició de premis del Centro Catalanesch. Barcelona: Imprenta de "La Renaixensa", 1878.
Vayreda, Marià: [Carta a Francesc Matheu (5/VII/1899)] [Inèdit], 1899.
Vayreda i Vila, Estanislau: Catálech de la flora de la vall de Nuria. Barcelona: Imprempta dels successors de Ramirez y C.ª, 1882.
Verdaguer, Jacint: «Discurs», Jochs Florals de Barcelona, 1881, p. 24-36.
Vergés i Mirassó, Antoni: Sant Llorens del Munt: son passat, son present y venider. Barcelona: Estampa y Llibrería Religiosa y Científica del Hereu den Pau Riera, 1871.
Vergés i Mirassó, Antoni [T]: Ofici de la Semmana Santa. Barcelona: Imprenta de Frederich Martí i Cantó, 1874.
Viada i Lluch, Lluís Carles [T]: Lo lliberalisme es pecat de Fèlix Sardà i Salvany. Barcelona: Llibrería y Tipografía Católica, 1885.
Vidal, Pere: [Carta a Francesc Matheu (27/II/1895)] [Inèdit], 1895.
Vidal i de Valenciano, Eduard: «Discurs del Sr. president del jurat», in Certamen de Sant Joan de Vilassá. Barcelona: Imprempta La Renaixensa, 1887, p. 28-41.
Vidal i de Valenciano, Gaietà: Consideracions sobre la literatura popular catalana. Barcelona: Imprempta de Jaume Jepús, 1879.
Vidal i de Valenciano, Gaietà [T]: Lo camí de la fortuna: consells brèus y senzills pera esser rich de Benjamin Franklin. Barcelona: Estampa de Celestí Verdaguer, 1868.
Vidal i de Valenciano, Gaietà: Cartas familiars sobre un assumpto trascendental. Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1874.
Vidal i Rosich, Cosme [Josep Aladern]: Los misteris de la llengua catalana esbrinats. Barcelona: Tipografia Catalana, 1906.
Vidal i Rosich, Cosme [Josep Aladern]: Costums típicas de la ciutat de Valls. Ferrol: Imprenta y Librería de R. Pita, 1895.
Vidal i Rosich, Cosme [Josep Aladern]: Joves y vells. Barcelona: Imp. I. Miró, 1917.
Vila i Sala, Anton: Els arxius parroquials. Manresa: Impremta y Enquadernació de Sant Josèp de Viuda y Fill de Torrella, 1912.
Viladot, Francesc: [Documents notarials, I. Sabadell] [Inèdit], 1833.
Viladot, Francesc: [Documents notarials, II. Sabadell] [Inèdit], 1843.
Viladot, Francesc: [Documents notarials, III. Sabadell] [Inèdit], 1853.
Vilardebò, Sebastià: «Dels testaments», in Sebastià Vilardebò: Manual de ritus del bisbat de Vich. Barcelona: Imprenta de Garriga, 1837, p. 521-528.
Vilardebò, Sebastià: «Del sagrament del baptisme», in Sebastià Vilardebò: Manual de ritus del bisbat de Vich. Barcelona: Imprenta de Garriga, 1837, p. 51-75.
Vilardebò, Sebastià: «Del SS. sagrament de la eucharistia», in Sebastià Vilardebò: Manual de ritus del bisbat de Vich. Barcelona: Imprenta de Garriga, 1837, p. 100-137.
Vilardebò, Sebastià: «Del sagrament del matrimoni», in Sebastià Vilardebò: Manual de ritus del bisbat de Vich. Barcelona: Imprenta de Garriga, 1837, p. 181-224.
Vilaseca i Rius, Isidre: Lo sant jubileu de 1900: diálechs dolsos y amarchs. Barcelona: Imprempta de "La Hormiga de Oro", 1899.
Yxart, Josep: «[Cartes a Joan Sardà (1893)]», Els Marges, 24, 1982, p. 71-77.
Yxart, Josep: «[Cartes a Joan Sardà (1894)]», Els Marges, 24, 1982, p. 77-87.
Yxart, Josep: «[Carta a Joan Sardà (31/I/1895)]», Els Marges, 24, 1982, p. 87-89.