DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
alienació F 527 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb alienació Freqüència total:  527 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la colzada de més enllà, com en un somni. El cervell li crema; ombres d'alienació creuen per la seva ment i els seus pensaments hi passen com núvols en un
i de torbadores temors, incapaç de sumir-se en aquell diví capficament —o alienació— sota la influència del qual havia creat els seus trossos millors.
manifestació o aspecte del seny s'oposa contínuament a la follia, a l'alienació, i significa per damunt de tot un vigilant estar sobre si. Finalment,
felicitat. 4. Entre l'home tràgic, amb la seva impotència d'alienació i d'autocàstig, i l'astronauta només ple de reflexos condicionats per la
s'identifiquen amb les barrabassades de l'imperialisme i amb les alienacions més decisives. Almenys, el refús dels anacoretes ho involucra tot així.
. O a "desalienar-se". "Inhibició", per al freudisme popular, i "alienació", per al marxisme amateur, són vocables d'estupenda claredat. La
al sexe, i en tota la resta— en la més pura "inhibició", en l'"alienació" més coriàcia. Un reflex elemental de revolta, d'ímpetu alliberatori,
de ser ell mateix o si mateix. Prenc, doncs, seriosament la idea que l'alienació, en tant que alienació de si mateix, és comprensible només com una de les
si mateix. Prenc, doncs, seriosament la idea que l'alienació, en tant que alienació de si mateix, és comprensible només com una de les maneres de ser si
de rodolar sobre la terra. Però a desgrat de la nostra austeritat, de la alienació en el treball, etc., els mallorquins estimem la vida, fruïm petits
els complexos d'inferioritat col·lectiva a què abans ens referíem, l'alienació com a alliberament i victòria, acaben essent una mateixa cosa. I partint
a una complicitat o a una impotència, és a dir, de totes maneres, a una alienació. L'escriptura de la novel·la Novel·la i Història mantingueren relacions
de l'art, a fi d'arrossegar-lo amb més seguretat cap a la seva pròpia alienació. Hi ha una escriptura poètica? En els temps clàssics, la prosa i la
relacional del discurs clàssic és la mateixa disposició dels mots, llur alienació; utilitzats dins un petit nombre de relacions sempre semblants, els mots
l'art modern en tot el seu conjunt, l'escriptura literària porta alhora l'alienació de la Història i el somni de la Història: com a Necessitat, testimonia
solament d'aquella cambra, per sempre maleida, aon, en un moment d'alienació mental, jo mení de l'altar, com a nuvia meva, com a successora de
treball a cambra lenta, restituir-li el seu valor-temps (que és la seva alienació mateixa); i per altra part es veu clarament l'omnipotència, alhora
colonització, màgicament purificada (per les virtuts del discurs) de tota alienació (notarem sobre aquest tema que l'aventura de Robinson Crusoe té també com
novel·la força racons de plaer, que no són forçosament distints de les alienacions que s'han assenyalat; un cert encantament, produït per la manera ben dita
en els moments de cansament, però, d'abatiment, en el punt més fort de l'alienació urbana o del vertigen del llenguatge de la relació humana, un somni del
estem com partits interiorment. No som nostres, estem alienats. Alienació, estar alienats, són paraules i expressions de moda, que no sempre
de moda, que no sempre devem usar bé, en el seu sentit propi. "Alienació és un mot-hospital, on van a jeure tots els nostres malestars". Tot ens
en un minut determinat, farien l'efecte d'un glaç a través de la vostra alienació d'esperit i enverinaríeu el vostre plaer. La inquietud es convertiria en
, es posa a caminar a grans gambades, excitat i, tot d'una, en un rapte d'alienació, s'atura, apostrofa el destí, el nou dia, els homes; crida com un orat,
per a la visió beata, quan s'esdevé en aquesta vida, la necessitat de l'alienació dels sentits (2-2, 175, 4). /Resp·\. La dificultat és,
pública la venda de part del patrimoni i com una catàstrofe irreparable l'alienació de la seva totalitat. Es podria escriure un tractat de psicologia
titulació i un considerable desmenjament registral, hi ha contrades on l'alienació d'immobles es fa a base de documents privats estesos en formularis
jurídica; semblant temperament segueix el codi vigent si s'exceptuen les alienacions lesives fetes pels tutors de menors o incapacitats sense autorització del
amb manteniment íntegre de les respectives facultats sobiranes i sense alienació de les independències de cadascun. I quan els lligams han estat més
en l'estat present de vida mortal, li imposaria un èxtasi absolut, una alienació completa respecte de la vida sensitiva, i encara una incompatibilitat
cessar la visió beatífica. Les ànimes santes que durant alguns moments d'alienació extàtica han fruït de les intimitats divines en aquesta terra, després en
clàusules —les del contracte— ben enteses es redueixen a una sola: a l'alienació total de cada associat, amb tots els seus drets, a la comunitat"...
de cada associat, amb tots els seus drets, a la comunitat"... "Feta l'alienació..., cap associat pot reclamar res" (Part 1a·, cap. 6);
a les clàusules del seu testament o l'acceptació per part seva d'alguna alienació de territoris. I, si l'infant s'hi negava, incorreria, certament, en la
concedim, confirmem o jurem tenir per ferm qualsevol testament, donació o alienació que ell fes a algú o alguns; que el dit testament o testaments, donacions
ell fes a algú o alguns; que el dit testament o testaments, donacions o alienacions no concedirem, confirmarem o jurarem amb ànim d'atendre'l ni complir-lo o
dels expedients que incoïn els Ajuntaments de la dita regió per a alienació de béns i emissió d'emprèstits. Igualment substituirà en les funcions que
El referèndum s'estableix com obligatori en determinats casos, tals com: alienació o gravamen de béns, convenis que afectin l'economia del Municipi,
Sexto que clarament disposa que poden ésser atorgades vàlidament les alienacions i gravàmens constituïts sobre béns dotals inestimats, mitjançant jurament
de tal principi ha quedat suavitzada la rigidesa romana en matèria d'alienació i hipoteca de béns dotals. No resulta per consegüent cert, encara que
molts segles a allò disposat en la nostra Llei hipotecària referent a l'alienació i gravamen del dot inestimat. El que hi ha de veritat és que els costums
Marata i terme de les Franqueses del Vallès, no s'acredita lluïsme a les alienacions a títol lucratiu. Aquesta especialitat que regeix en un grup de
que existeixi pacte en contrari, i disposar que no s'acrediti en les alienacions lucratives. Podríem parlar d'altres insignificants varietats, ja
s'han fet, respecte d'elles, innombrables contractes de venda o d'alienació. No direm que en algun indret o altre de la Segarra no s'hagi donat algun
s'han fet allí, a centes per no dir a milers, les vendes i altres alienacions de finques rústiques de menys d'una hectàrea. Ara la llei de Contractes
pressupostos, dels emprèstits, de les transferencies de crèdits, de les alienacions de béns immobles, de l'adquisició d'immobles quan no sigui en execució
Agrípnia: Insomni. Alèxia: Impossibilitat de llegir. Alienació: Terme genèric per a designar els trastorns psíquics, sobretot els greus.
el lloc de l'impersonal i de l'objectiu, és una ocasió permanent d'alienació. La misèria ens aclapara tant com l'abundància. L'home es troba com
marxisme té raó de pensar que la fi de la misèria material és la fi d'una alienació, i una etapa necessària en el desenvolupament de la humanitat. Però no és
en el desenvolupament de la humanitat. Però no és la fi de tota alienació, ni tan sols al nivell de la natura. La persona transcendeix la natura

  Pàgina 1 (d'11) 50 següents »