DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
amortitzar V 163 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb amortitzar Freqüència total:  163 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

d'una tradició vella de quatre segles que tot just hem començat a amortitzar, tots solem portar a sobre una tendència a contemplar més les
De mica en mica anava refent el seu negoci, i havent reduït les despeses amortitzava endarreriments i es preparava per a pagar l'advocat quan es veiés a
etc.) va costar de compra, 50 ptes.. Tot aquest material, l'amortitzarem en 10 anys. Els interessos del capital emprat en material, els
en regadius on les succesives collites dintre d'un cicle puguin amortitzar les despeses; altres factors: utilitzar nous mètodes de treball amb la
haurà de pagar serà molt superior a l'interès nominal, i la suma a amortitzar serà també molt superior a la quantitat efectivament obtinguda. Segon:
a modificar constantment l'utillatge, quan encara aquest no ha estat amortitzat, per la qual cosa és precís contractar nous emprèstits, és a dir,
realitzades haguessin creat nova riquesa agrícola, que ens permetria amortitzar, d'una manera gradual i progressiva, els deutes contrets per a la
prèviament, un termini en el transcurs del qual haurà d'ésser totalment amortitzat el capital objecte de l'operació de crèdit. Existeix una altra modalitat
sumes que degueren pagar-se per apropiar-se el servei i que es van amortitzant. Demés, el deute, quan s'emplea en empreses productives, és un signe
són de 1.000 pessetes. La Junta General d'accionistes decideix amortitzar en un 50%, o sigui deixar-les a valor de 500 pessetes,
ses pròpies accions pel mitjà dels seus beneficis al sol objecte d'amortitzar-les (art. 166 Cod. Comerç). Aquest és un empleu judiciós del
i la del Compte-obligacions. Més amunt hem vist que amortitzat el capital accions, el capital resta el mateix. Pels valors actius,
tant com el saldo d'aquest compte i, per tant, el deute. Quan la Societat amortitza el capital-accions, o el Compte-obligacions, la part de benefici que es
tant, l'actiu és reduït en igual proporció. En tant que quan la societat amortitza sos valors actius, la part de beneficis que es destinen a l'amortització,
que es destinen a l'amortització, resten dintre de l'actiu social. Amortitzant les obligacions, disminuïm l'actiu i els deutes enfront de tercers en la
l'actiu i els deutes enfront de tercers en la mateixa proporció. Amortitzant els valors actius, es disminueix l'actiu sense disminuir els deutes.
constitueix una amortització suficient, decideix, per exemple, no amortitzar més que el material antic, en lloc de 180.000 ptes., disposarà
ptes. per any als accionistes. L'Emprèstit hauria estat tot amortitzat, però l'actiu hauria desaparegut en part. S'haurien perdut
en llur valor per una cotització o per un organisme regulador deuen ésser amortitzats al preu corrent, sense tenir en compte ni en un ni en altre cas,
dels productes. Aquest mètode significa que màquina que no treballa no s'amortitza, i que, en canvi, és més important la seva amortització, quant major
les amortitzacions, les quals deuen figurar com a pèrdues a amortitzar, reportades als exercicis futurs. Si ho mirem del punt d'albir jurídic,
Un material industrial que deuria durar vint-i-cinc anys, se l'amortitza en cinc. c) Una partida de comptes deutors, de cobro més o menys
que puguin originar una baixa de beneficis en futurs exercicis, ja per amortitzar pèrdues. La distribució de Reserves als accionistes no pot lesionar en
prima de reemborsament, que pren el caràcter de pèrdua seca que s'amortitza generalment a mida que va efectuant-se el reemborsament de les
el Balanç, a l'extinció de l'Emprèstit, serà diferent segons que s'hagués amortitzat o no la prima de reemborsament. El Balanç amb amortització de prima serà
augmentat de Emprèstit amortitzat Prima de reembors En el primer cas, amortitzant la prima s'ha creat una Reserva suplementària igual a l'import d'aquesta
immobles Obligacions: Import a la part A deduir: Prima a amortitzar L'amortització de les obligacions emeses es fa a mida que s'amortitzen
a amortitzar L'amortització de les obligacions emeses es fa a mida que s'amortitzen els préstecs concedits. El benefici consisteix en la diferència
de milions de pessetes, i que deu durar vint anys, teòricament deuríem amortitzar cada any 100.000 pessetes del seu valor. Al terme dels vint anys
del descompte de lletres i les seves renovacions i la precissió d'amortitzar-les als dos anys amb el perill d'un nou desnivell monetari en la brusca i
del seu pes. Quant val el quilo de sabó sec? 159. Volem amortitzar una maquinària en 7 anys i mig. Quin tant per cent anyal
un gros capital en instal·lació i mobiliari, el valor dels quals s'anava amortitzant en cada exercici, concepte que regularment no figurava en la
desenrotllament, com les alsines, xiprers, etc., que tenen per missió amortitzar la seva violència. 64 Les pedregades. Si troben els
de la finalitat central de l'Escola. Fou aleshores quan es pensà en amortitzar aquesta càtedra. Més tard es vegé que dins la nova formació que l'Escola
és la d'obrir un compte amb l'import de totes aquestes despeses i anar-lo amortitzant successivament amb una part dels beneficis obtinguts anualment.
Medicina va rebre en donatiu aquell radi el valor del qual havia estat ja amortitzat amb l'import dels lloguers i n'adquirí més, i més encara l'any
està provat per altra banda, que una màquina té la seva utilitat quan és amortitzada ràpidament pels beneficis que procura; augment dels ingressos i
poc sovint superat els felanitxencs que en cosa de deu anys han amortitzat gairebé totalment un celler que els costà prop d'un milió de pessetes i
els que no són socis del celler. És que el benefici amb el qual han amortitzat gairebé totalment la instal·lació (en la qual hi han elaborat terme mitjà
per haver de modificar l'actual material, dintre pocs anys podrien ésser amortitzades per l'estalvi de personal, indemnitzacions per avaries i retards en les
No ha estat propagada la referida innovació, perquè alguns d'ells han d'amortitzar la maquinària que tenien abans de passar a aquesta nova concepció.
això era precisament l'avantatge: les màquines eren noves, no s'havien d'amortitzar les antiquades, ni els motlles, ni les eines. El vell enemic d'adés,
per la baixa de vendes, sense haver acabat de pagar les màquines, ni amortitzat els crèdits. Aquests són els qui creien que aquells temps havien de durar
un any i mig o dos més perquè els beneficis siguin prou elevats per a amortitzar les pèrdues dels dos primers anys i a partir del quart o del cinquè any
que dites 150 accions, emeses en el mes de Gener i començades a amortizar en el de Mars, quedessin liquidades en el de Desembre, segons acord de
de 100 accions de cinc pessetes cada una, que començant-se a amortizar en Gener de 1921, quedaren totalment liquidades per acord de
Les dites 92 accions emeses que devien començar a esser amortizades en el mes que som, es donaren totes per liquidades, ordenant-se el seu
està conseqüentment subvalorat. 2. Els immobilitzats, que s'amortitzen al llarg dels anys, presentaran, per la seva llarga permanència al
no hem arreglat la realitat: si realment els anys anteriors es van amortitzar 25.000, 30.000 i 34.500 ptes., l'empresa només
considerarem com a guanys per tinença realitzats aquells que ja s'han amortitzat i guanys per tinença no realitzats els que existeixen sobre

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »