Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
cabiró M 56 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb cabiró Freqüència total:  56 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

a l'esquerra, en un forat a la paret, el càntir d'aigua fresca. Dels cabirons pengen rastelleres de codonys i magranes i herbes aromàtiques —sàlvia,
no pas pels arbres; que no sé si trobaríem un pi que pogués donar un cabiró, sinó per les mates, estrepes i terra d'escudelles, i més famós encara
entre vocals o darrere /s\; exemples: acabar, roba, cubell, cabiró, desbarrar, esberla, havent-hi vacil·lació entre l'oclusiva i la
Els cavalls o bigues obliqües, anomenats costelles o cabirons estan sovint reforçats amb dos o més xabrons o tornapuntes, que travessen
és de fileres de rams de senill, cosides a uns canyissos suportats per cabirons oblics que conflueixen en la biga serrera o carenot, a l'aresta
fusteria i mobiliari: /bica\ "biga", /bigarone\ "cabiró", /cemmenera\ "xemeneia" (que és ximenera en molts
bancs, un d'ells generalment aparedat i simplement fet per uns caps de cabiró que sostenien la post del seient, i l'altre amb respatller massís.
de fruita que arreplegava; a l'igual que en les festes d'agost los cabirons de l'angorfa no eren prou ni tenien prou claus per a mantindre la forta
gelades i les peres d'hivern per a l'olla; els pèsols que penjaven dels cabirons de la coberta, com els poms de panolletes de panís esclafidor; mentres
lligats a les anses; l'alacena ben farcida i empaperades les posts; als cabirons, abagotades les tomates de tot l'any dins saquets, les llavors
Marieta; les seues mans jugaven distretes amb el sogall que penjava d'un cabiró, dispost a sostindre la romana quan el cas fora. De prompte els seus ulls
l'arbreda remoreja de valent i mescla els seus esclafits al cluixir del cabiró. ¡Del cabiró on penja d'un sogall, ert, esperitat i esgarrifador, el
de valent i mescla els seus esclafits al cluixir del cabiró. ¡Del cabiró on penja d'un sogall, ert, esperitat i esgarrifador, el pobre cos del
al cap de quinze dies. Aquell home, de segur, que entre penjar-se d'un cabiró i sopar de gorra algunes vegades a la salut de aquella fàcila no
Lo forn era grandot i estava ben agranat; un arc apuntat sostenia uns cabirons que caïen a una vertent alçant lo trespol; darrere tancava un barandat
l'horta lluenteja el riu Parral. És sota teulada, estès al llit veig els cabirons retorçuts i vermellosos —de pi o de savina—, l'encanyissat i les teules;
El fuster pot actuar les seves potències ja sia a ribotejar un cabiró, ja sia a fer una cadira. I ara observem que, així com les fustes eren
més adients per als guadamassils, i els cordovans i pells de cabra o cabiró, més forts, que admetien un altre gènere d'adornaments. Les tècniques
biga i biga, s'estenen les biguetes, i, perpendicularment a elles, els cabirons, plafonats amb taulers, que són els elements que acaben el sistema de
o jàceres deuran deixar-se sempre ben evidents, igual que les biguetes, cabirons i demés, ço que augmentarà el caràcter xinès de l'habitació, per
dit que els sostres formen un engraellat de grosses jàceres, bigues i cabirons aparents en l'interior de les habitacions. El tal engraellat és unes
grans habitacions, les jàceres s'encreuen per superposició. Les bigues i cabirons, com dèiem abans, solen engendrar en els sostres de preu una espècie
o amb un punxó, en aquest darrer cas. Per escriure i comptar seien en cabirons tallats a cops d'aixa, igualment com ocorria a l'Escola de Gramàtica i a
aquest número. Sobre elles corren perpendicularment i oblíqua els cabirons o biguetes. Són de menor esquadria i més nombrosos, ajuntant-se damunt la
jàsseres està esculpit, ja que ha de ser vist frontalment. Les biguetes o cabirons són bigues de menor esquadria, de secció rectangular o quadrangular.
Als sostres poques vegades hi ha bigues grans, i generalment tenen només cabirons de pi i jàssenes; els revoltons, o espai entre els cabirons, no són
tenen només cabirons de pi i jàssenes; els revoltons, o espai entre els cabirons, no són plans, com a França, i tenen forma de volta." "Des de la
de la terra en quantitats sorprenents. N'hi ha que porten llates i cabirons d'una llargada que parteix la carretera de banda a banda. Per a deixar
municipi a començar les obres. S'alçà una llarga estacada, apuntalada amb cabirons i taulons dels que baixaven amb les tramades. El 1632
setembre de 1308, sobre les llenyes, aladrigues, dentals, cabirons, monals, cairats, perxes, herbes i segles del bosc de Campcardós. L'altra
menys guanyarli. Este tal, que 'n sa casa li dien Pepe y la demés gent Cabiró, y per este nom de tots era conegut, hasta per els forasters, era lo
pegant punts en la ròba. Poch havía passat quant ya tornava nostre bon Cabiró ab un peròl ple de fanch, en mig del que 's menejaven y retorcíen uns
II Dihuen els aficionats é inteligents que 'l matar tant de peix Cabiró, es devía, ademés de ser molt coneixedor de les costums d' aquells y dels
al pegar contra la penya feu ruído d' hòs fofo... —¡Una calavera! —diu Cabiró, y tirant la canya, sense arreplegar els demés arreus... ¡cametes,
de la escala de còrda per ahon ella s' escabullía... ¡Dimòni! —exclamà Cabiró,— ¡y quín peixet! Atre estiró més fòrt, y nòstre hòme, deixada la canya y
á la penya pegant més bots que escabussons; ú d' aquells va aprofitar Cabiró pera tráurerlo, dient: "¡ya 't tinch!" Al mateix temps, eixint de
li abraçava y día: "¡ya 'm tens!"... Era l' alfaçí que li doná á Cabiró el més gran susto que 'n sa vida tingué y que molt pòch gust sentía quant
Per als concerts, els falleros els havíen fet, en uns cuants taulóns i caviróns lligats en cordes, un entaulat que alsaría de tèrra sobre metro i mits. I
les tres grans jáceres. Sobre d'aquestes hi haurían les vigues y cabirons ab que's formarían els casetons de la sostrada. Res sabem respecte la
de temps. I encara, al sostre, posats entre l'engraellat de bigues i cabirons, penjolls de raïms i de figues secallones, de bitxos i de tomàquets, de
retrats dels cabdills per les parets, serrellets de paper que amagaven cabirons i goteres del sostre i dotzenes de finestres per entre l'enreixat de les
volia arranjar els estralls de la casa. Compraria guix, ciment, totxos i cabirons i ho deixaria endegat en un parell de setmanes. Es prometia fer-ho
molt gran: els trespols alts, de motlades, amples els revoltons i els cabirons grossos; els murs robustos, entaulellats fins a mitjana alçària de
no. Era coratge; el coratge d'un bon mestre d'obres que enlaira un cabiró per a apuntalar el mur clivellat. De sobte, però, a aquell "encara som
de gassa a l'altra banda de riera, per ajaures demunt dels pelats cabirons que'l llenyatayre estimbava dalt a baix del bosch allí encimat. El
l'idea de la próxima runa, despullas d'altres derrocaments, rajolas, cabirons polssosos y ennegrits... Allí's pot dir qu'acababa, en la plassa que fou
pare allí, i al poc rato me cau damunt una corda, un cabiró o algun rípio, un serroig o una picola. Quan
braços estesos ab una pedraça á cada má. D' altres portaven al coll dos cabirons clavats de través, á tall de creu fexuga que'ls macava les espatlles.
hi havia un colomar abandonat, un encastellament de trossos de tauló i de cabirons. Vaig enfilar-m'hi. Tenia a l'abast de la mirada, quasi a l'abast de
el recam tan rebregat de la incòngrua que trama. 36 Cabirons i llates d'eben, el rafal és reverber que el deporta

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »