DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
calbot M 46 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb calbot Freqüència total:  46 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

jo em despullava, me'l mirava de reüll pensant: "Si em toca, li pego un calbot com un tro." Però, no. S'ho prenia seriosament. Treballàvem la terra,
el seu lloc normal dins l'oració; exemples: Al xiquet li pegaré un calbot, en comptes de Pegaré un calbot al xiquet; A les fadrines els
Al xiquet li pegaré un calbot, en comptes de Pegaré un calbot al xiquet; A les fadrines els cantaren albades, o Els cantaren
de l' atra. Ni mossén Jusèp (q. g. h.), el vicari famós per els terribles calbòts que repartía entre 'ls rebolicats de la jovenèla, era capaç de mesclarse
jo, puix que la veia riure; mirava la meua cara de simple, em pegava un calbot i jo girava el rem i me n'anava corrent a jugar sense més preocupació.
contàrem a don Joan es va riure i per tota resposta, junt a un afectuós calbot, nos digué: —¡Aneu, aneu, monyicots! ...I aquelles paraules tan senzilles
recorde de les pomes del tio Lluc, que també em varen valdre uns forts calbots de mon pare. Eixa vivor no li va agradar, clar que no. El tio Lluc ja
com a martellades en el cap. La seua serietat me féu més mal que els calbots que a voltes me pega ma mare. Paraules que no em tocaven la carn, pero
. Jo diria que és més que un pare, bé, no tant... ¿Per qué d'algun calbot?... "Ells no voldrien", diu sempre ma mare. Es complau Bé. Don Joan es
Al foguereeer! Si la cosa anava apanyant-se no trigava l'artesà de calbot d'anar pels carrers seguit d'un xiquet que feia el pregó, i que portava
quinzets. Tratge de burell, calces blanques i sabates de frare. Xarades i calbots. Del purgatori a escolà. Coses de xiquets. Processons i miracles. El
l'enviaven a besar-li la mà a l'escolà major que li amollava un parell de calbots. Però una vegada alliçonat i l'ofici aprés; de tractar beates que no
camins i escalar les travesses sempre al costat seu i sentir l'agradós calbot, ben guanyat per no haver notat de seguida la diferència del lletsó a la
y en acabant de tocár la última batallá de les dèu, se fará el despojo á calbòts y rebolcóns, y tots els que vullguen vendre ó revendre desde les dèu en
jove. Però fresc, allò que se'n diu fresc... Aleshores començaven els calbots al coratge: els detalls. La pell seca, rebregada a molts llocs i amb
! Mossén Llorenç ho deixà tot. —¡Ah, bé! —I, pegant-li un calbot, sortí de la sagristia quasi corrents. Joanet pensà tot d'una: "Se
a un temps: nebot universal de la morta, nebot pintoresc, de pa i calbot, de matuta. I el seu orgullet de classe alta, de senyoret,
a ferse de respetar. Per· Per a ferse de respetar, no cal pegar calbots. Llui· No fases cas d' aixó. Yo vullc qu' el vullgues. Yo si que
li ha amargat el ánima)] Per· Hale, pillo, ya no me pegarás més calbots. Lluisa, señoreta Lluisa, no plore. Llui· Es molt trist asó,
yo sempre te día que t' encontraba preocupat y que t' he pegat més d' un calbot, per despachar carn correguda de pes. Pero es lo que yo me día: Algún
No, señor; es pa chillar, pa escandalisar, pa alborotar y pa escomensar a calbóts, a coques, a bofetaes, a mosos y a pataes en tota la humanitat.
se presentava de sopte, y á este vullc, á este no vullc, escomensava á calbots; y tota la faramalla s'en ixía cap el carrer, pues ya veníen les grupes.
gran taca del delit, qu'allí estava acusadora per fermos pagar la pena de calbots ó del "sin vale"! ¡Acabat també el /dictado\ y
major afán: ¿per ahon aniría el rayo? De pronte sentíem l'estrépit d'un calbòt colosal allá darrere. La tormenta havía descarregat llunt: pero
tot es dia darrera ell, poc i mal menjades; callem si mos esverguen algun calbot, si mos fan anar descalces, si no mos donen soldada, si sa flassada és
ell. Si a una jugada de torrons o a qualsevol altra xacota hi havia calbots o galtades, En Toni Feixes havia esvergat ses primeres. Si es diumenge a
Meua és sa truja! bono, sa cosa va ser feresta. Hi hagué de tot: pinyes, calbots, galtades, estiregassades, escabeiades i mànec per llarg. Però el
erta la cabota de la fava; yo al vore que me s'enpina, li ha pegat cuatre calbóts, pero en los caps de viróts esta es mala medisina: perque tot viviente
rosí... Pere. Calla, parlador. [(Fent ademá de pegarli un calbót de chansa, y rientse.)] [(Ix el Pillo com á que ve del carrer
llisensia pera moure este alboròt? Tofol· (¡Vah! yo li plante un calbòt, si m' apura la pasensia!) Checs, feu favor d' allargarvos á la tenda, y
deixava les orelles més rojes que'l doctriner que ensenyava la doctrina a calbots i estirades d'orella... Però açò eren nuvols d'estiu, que no entelaven el
Martina. Y este alborot! Llusiano. Eu, no m' arrée un calvot Per qu' esta els arrima pronte. Baltasar. Dòna, no saps lo que
Frederic: Vaja, vaja, ací tenim a qui va donar el primer calbot a la nostra Roseta! Hervier [(que no pot amagar un gest de
que la seva dona ens cuinava amb oli de girasol mentre esvergava calbots a tres o quatre criatures que corrien xisclant per l'única cambra on
? O potser el millor era anar cap a la taula de la Júlia, i fotre-li un calbot davant de tothom per impertinent? Es va conformar amb obrir un calaix i
paraula era «començo», burra. (El psicòpata li pega un calbot. És un cop fort.) La infermera (amb ulls i veu
; t'he segrestat, t'he lligat, t'he emmanillat, fins i tot t'he pegat un calbot al cap. Sóc jo qui tindrà problemes. Si estigués gravant tot això no em
d'on havia pogut trucar. Els gendarmes estaven a punt de ventar-nos calbots per ajudar-nos a pensar més rabent. El joc va durar tot el dia, va
preparant els Krapfen, l'obra de la seva vida, els calbots que nerviosament devia repartir als seus aprenents, la comanda breu i
en l'assaig fusterià. Fins i tot, en algun moment, arriba a propinar calbots contundents i sonors als soi-disants marxistes locals: De
i que ens feien formar com soldats i cridar visques a Franco. Tot eren calbots i plantofades. T'enduies el cinc de bastos marcat a la cara per qualsevol
per lleis i per uns miraments que pobre de tu que se t'escapi un calbot. Però aquests nanos que avui tenen de tot haurien de saber que a la seva
el que són les bones regles i la serietat en la conducta?. (Li dóna un calbot.) Mària: Jo... Mamà... No sabia...
Com vulguis. (Finalment no agafa la llibreta, només li etziba un calbot amistós. L'Home comença a riure.) No has dormit gaire, oi?
de l'Eneida del dret i del revés, amb l'auxili d'algun calbot ben donat quan se li entravessava la quarta declinació i oblidava el
d'una arrogància semblant a la seva supina ignorància però que no té mig calbot; Harry Trevor, un nebot del director que odia el llatí amb la mateixa