DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
carassa F 50 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb carassa Freqüència total:  50 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de dia i a l'aire lliure. Les disposicions oficials referents a l'ús de carassetes i màixqueres acaben per reduir-lo a portes endins. Més tard ve la
profà a la solemnitat, el que en alguna església, inclús en la Seu, la carassa penjada dessota de l'orgue llençava de tant en tant confits i bramava,
ab l' afegitó en algúns de cuets. A estes figures, que li pòsen també carasseta, els diuen allí Judes: sòl dirse "en el carrer X hi ha un judes".
(el Doctor Moliner i Blasco Ibáñez) on un d'ells li volia traure la carasseta a l'altre; era una al·lusió al Sanatori, que portà cua. Abans de cremar
boleros, rigodons, valsos, passos dobles i altres plagasitats, mentre les carasses de sota l'orgue de Santa Maria, la Seu, Sants Just i Pastor i la capella
per exemple, el "Sabater del Sol", darrera el Palau; "Sabater de la Carassa", al carrer del Carme, "Sabater de la Bota", carrer Ample, i "Sabater
els disfressats abundaven aleshores les incòmodes i magnífiques caretes i carasses de llops, de guineus, de lleons i de gats i gossos. Algunes eren tot un
del Cristianisme contra l'Islam a la batalla de Lepanto. Aquesta "carassa" va ser retirada el 6 de març de 1972 creient que
visitava l'església. Ara es conserva al Museu de Vilafranca. Aquesta "carassa" representa, d'acord amb el retrat dibuixat per l'arquitecte Joaquim
els orgues de moltes catedrals— amb la particularitat que la boca de la "carassa" comunicava a través d'un tub amb la cònsola de l'organista, i per les
ja havien eixit en /Los valencianos pintados por sí mismos\— carasses i carassetes descrits en vers valencià pels poetes de la seua època. Va
eixit en /Los valencianos pintados por sí mismos\— carasses i carassetes descrits en vers valencià pels poetes de la seua època. Va dedicat al
amb flors, que simbolitza la virtut. Tots van emmascarats, els moms amb carasseta negra, i la moma, blanca. Abans, quan desfilaven, dos dels moms portaven
de la casa ab tota la lleugerea de sos pèus. Ni per els trajes ni per les caraçetes té ninguna importancia 'l carnaval en Altea; ara, per bromes, ja es atra
següent: Remodelació local del Centre de Serveis Socials "Casa de la Carassa" c¦. Vigatans núm. 10, baixos, per un import de
ja desaparegueren pera dexar son lloch á les canals adornades y á les carasses. En algunes regions de França com la Champagne, BasseLoir y la
Encara que propiament no son gárgoles, bó será que parlém aquí de les carasses que fent el ofici de aquelles foren posades en la Ciutadela (Vejes fig.
té encara son pochs pera portar avant el fí moralisador de llevar moltes carasetes y netejar moltes coses que tenen poch de trasparent. Pero tot arrivará.
Yo Pecaor, qu' El Pare Mulet desde el seu púlpit, y sinse caraseta, fará cantar la gallina á uns y atres durant la present Cuaresma. ¿He dit
infisionarlos? ¡Ah, sigle de les llums (gas-Campo) y de les carasetes... de cartó y de totes les clases, tú eres capás de fer pèdre, com
romans de sego ó fent probes de mans. Mire quin poble y quines cares, son carasetes. Eixe que té la ma en alt, si la deixa caurer se toca el callo número dos.
el menut Sebastià, dalt del portal de sa casa, com un simi vell fent carasses. —¿És que és possible passar per este carrer, passar vora esta caseta i
me despertí, el cap me pesaba com si fora de plom. Molts mesos fentme carases la Mort, y cuant m' alsí no era ningú; lo que soc ara: inútil, un pelele
encara perque fea por, no en l'aspecte seu terrible, sino en les seues carases grotesques, burlones y asqueroses, y en aquells gemecs de contorsió
li destroçava'l cor com bequerrades de voltor afamat. ¿Quí sab si aquella caraça de proa de vaixell s'emprendaría també de l'estimat y voldría també
ab exagerada satisfacció. Catalina fingix una sonriseta que l'ix una caraça, sense deixar sa actitud despectiva i malhumorada.)] [1] Escena
fila d'allò més ridícula, i la noia, després d'uns instants de fer unes carasses extraordinàries, no va poder resistir més i va esclafir la riallada. Jo
cosa fás t'asegurará la lley, y et voré allí en lo Reméy, fentli carases al gás. ¡No! que t'agüelo t'ausilia; no'm dones nunca eixe espíll; mira
ell me vecha á mí. Tofol. Ya que fan máixqueres hui, poses una caraseta. Mateu. Tens raó, em buide el servéll per no-res: fesla
el servéll per no-res: fesla portar... [(sen vá Tofol á dur la caraseta, y torna)] (Sabré així si ha segut ell qui m'ha mòrt el melonar.)
d'ell que mes gran siga chure que ha de ser la orella! Tofol. ¡Caraseta! Mateu. ¿Em vindrá bòna? Tofol. No li vacha pegant
Nófre y varios compañeros; y darrere d'ells Huiso y el Pollastre, tots en carasetes.)] Nofre. ¿Qué no han paregut encara el tio Chuan y el só Lluis?
Pero diguesme qui eres, pues si el mal humor m'apreta, despues de la caraseta t'arrancaré eixes polseres... Mateu. ¿Vòls vorem? Poll.
capa un costat y se li presenta l'agüelo Pollastre disfrasat en una caraseta molt rara: ella pega un crit, y chirantse capa l'atra part, veu á Róc
[(rientse)] Diego. Sap que hui máixqueres fan, y en dies de carasetes... [(id.)] Mateu. Pel mon susuixen fetes que el rabo tenen molt
á entendre qu' un sab lo que no sab. Tant meteix no 's torba á cáureli la carassa al impostor, y llavors está perdut. Per molta estimació que tenguem á la
Con que té vosté eixe gust? Chimo. No ha vist yo be les carases; vols tornarles á fer? Uh! Ort. Miserable! Yo lo aplasto! Els
hombre? Ramonet [Dentro] ¡Va! Pepet ¿El qué? ¿Una caraseta? D· Justo Sí, señor. Pepet Allí s' ha quedat.
Li va ficar un dit dins un ull, per veure si hi havia qualcú davall, i la carassa amollà un udol terrífic. Llavors Blau la va despenjar i la servava en
tot dient, assenyalant-los amb el cap, i des de l'envinagrada carassa del rostre: —Són com nens, tots els nens són
de provinciana que fa cinquanta anys. Només ha canviat de carada, de carassa i de carcassa. Les contradiccions col·lectives, i la poca consciència i
seductor que encara sembla autèntic. Berlusconi, la ganyota cínica, o carassa de vell verd, que li trauen en pantalla aquells professionals mediàtics
de la veu que em dicta part del que ara escric em fa una carussa o carassa i em somriu complaent a l'esquena. La lectura d'aquest llibre, ara que no
apareixia acabat d'afaitar i vermell encara del bany de vapor. Tenia una carassa feliç i somiava. I després d'ell hi havia un atleta, sorprenentment
bé, el burro davant... Pere. (Tot fent una carassa.) Mmm. Lali. (Correspon amb un gest
altres peces de la seva indumentària. Els homes i dones que passegen la carassa a la Fira de Santa Llúcia, a Barcelona, porten barretina de color lila.
dos i no un, com ell esperava. Encara que no va poder dissimular una carassa de contrarietat quan va demanar a la fadrina que entrara a casa
de cap i, encara que un frare amb la cara com la lluna va fer una carassa de desaprovació i va obrir els braços, impotent, assenyalant el rebost,
sufix: careta, coloret, pitet, sabatilla, carassa, cuixarro, morrot, que no són només els diminutius de
la recuperació i reinvenció d'un seguit de festes i elements com la Carassa de Nadal, Santa Eulàlia, el Corpus, com també la recuperació de la