DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
cessant AI 52 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb cessant Freqüència total:  52 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

càrrec de resident en el condomini de les Noves-Hèbrides. El governador cessant és un bon senyor de bigotis de gat i ulls claríssims, que reflecteixen
pujar que no s'ha de veure lograt, i evitar al mateix temps la classe de cessants, més inútil encara i molt més perjudicial que l'abans esmentada. Per a
aquell únic mestratge —universitari!— que res ni ningú no ha declarat cessant. Hem de suposar que l'amor no ens divideix, puix que aquesta no és,
pensionat (1908) fins un temps després d'haver-ne estat declarat cessant (cosa que ocorregué el 1928), fou el principal animador del
de que fasse son ofici\. En Montserrat Saiz, resultá claver, quedant cessant en Joan Vila. En Francesch Molist, fou encarregat de portar el llibre de
de massa espremut, com també moriren i foren enterrats els esquelètics cessants i mestres d'estudi de finals de segle. Però la situació del casat, en
aiguardent a tots els fadrins, i rebien els fons i clau de la caixa dels cessants. Així mateix a l'Urgell, el dia de Nadal acaben l'any els mossos de
ha sofert considerablement: gran nombre de professors van ésser declarats cessants el 1939 i substituïts per gent sovint inepta i gairebé sempre no
un exemplar á cascun associat. Article 18 La Junta Directiva cessant fará á mans de la novament constituida un inventari de las pertinencias
de llurs cárrechs lo día dels Sants ignocens, quedant los Cónsuls cessants, Consellers nats durant altre any, y prenen possessió lo día de Pasqua de
normal, i en el tercer, en virtut de l'ordre de la direcció, quedaran cessants 13 funcionaris per no haver concorregut a l'oficina amb la
i Ferran la dimissió del càrrec de cònsol general a París, declarant-lo cesant. Un altre disposant que don Lluís Rubio Amoedo, cònsol de primera classe
y serán repartits als associats. Article 18. La Junta Directiva cessant entregará á la novament formada un inventari de las pertenencias de l'
fer, allí? —Vaig fer de cuiner, de farmacèutic, de buç, de paleta i de cessant. —No ha estat mai a la Índia? —Sí, senyor; precisament hi vaig estar dos
i donades, l'interès del diner quan no existeix la comprovació del lucre cessant o dany emergent. El 14 de març de 1812 presentà a les
d' una magnimitat exemplar, ha resolt venjarse dels irlandesos, deixant cessants á un gran nombre de funcionaris que honradament venían desempenyant llurs
si ara té un empleo des que vessuñan, demá pot essê un pèrdis cessant... Ja sé qu' es forasté y que té sa señora plantosa... ¡M' haurías de
* * [43, 44] La cuestió dels militars retirats y paisans sesants se pósa molt llastimosa. Y la cuestió no es que vullguen reñir, si no que
del gobern español: y encara no es esta la mes grosa, si no que als sesants de Madrid els paguen corrents, y els de Valensia no cobren parats; com si
formalitat. Entre nosatros no hiá cumpliments. En tot y en aixó, els sesants y arretirats poden tindre el consuelo de tontos del mal de muchos, per
del mal de muchos, per que no son pocs els españols que s' encontren sesants, en la pancha buida y el bolsillo fofo. Están sesants els treballadors
que s' encontren sesants, en la pancha buida y el bolsillo fofo. Están sesants els treballadors que no tenen chornal, y no cobren; els que se queden
en tot lo dia, els propietaris de cases y de terres, qu' els han fet sesants els inquilinos y arrendadors que no poden pagar; els abogats que no tenen
els serenos y alguasils que ya no son alguasils ni serenos, y així está sesant micha España y sols Deu sap cuánt acabarém de sesar. Pobre sesant! no t'
está sesant micha España y sols Deu sap cuánt acabarém de sesar. Pobre sesant! no t' engólfes En tristes cabilasions, Que ya et
del rellonche al endret y al revés. * * * [192] Un sesant, fill de una viuda y nebot de un retirat, ha pegat en la mania de no
segurament no menjará endiot ni porcella serêm noltros, contribuyents y cessants. * * * [3, 4] Advertencies 1a· Qualsevol,
no sabrà may de què va. Pera emplear un dependent que va deixar cessant l' Arcalde del "ram de llorer", va crear tot seguit un nou empleo, sens
aviat que canta un gall, fa cessar al qui ocupava actualment lo lloch del cessant, y 'l torna a colocar allà ont era, com si may hagués sucsuit rès. Per
's torna a aixecar novament lo ram de llorer del ex bon Arcalde, deixarà cessant altre vegada al empleat volgut, y allavors ¿què faràn? Crear un altre
una proposició demanant la reposició dels empleats que habian quedat cessants á proposta del senyor Costa en una escaramusa de sesió secreta. Lo cas és
s' enteraba de coses molt curioses. Ultimament la rateta parlá. Estaba sesant per haber servit masa ve el meu cárrec y pensaba en qué podria guañarme
presenta eixa contínua marea política, que tants náufragos en forma de sesants conduix á la vora, casi als umbrals de la miseria, reflejant en les
de les negociacions, a la qual cosa van estar d'acord el Jurat cessant i repressentants de les Centrals Sindicals que hi havia a la indústria.
lo preu de esta cesió á tenor dels que abaix se estipulará, per lo lucro cesant y dany emergent del mateix, diga dit cesionari satisfer anualment dit
retindrá los expresats sis cents duros deguia en compensació del lucro cesant y dany emergent de ells, donar á dit Pere son germá cuatre rals de velló
no se jubila, el durem a visitar Na Castanya, i amb una coça el deixarà cessant. [(Sa madona riu, i entra Na Maria, uis baixos, es monyo estirat i
punt d'honor, em rendeixo. Digueu-me, però, com penseu donar de baixa el cessant? Barbra [(sense descobrir-se)]: Per les qüestions de procediment
menjançó, d'ençà d'haver entrellucat el vell, i em deprimeix que un tal cessant d'aldufer salvés la vida d'un príncep de la meva prosàpia. Quin premi li
ha de consistir en una pretensió indemnitzatòria, pel lucre cessant o import que deixa de percebre l'arrendador per raó de la injusta
altre paper y treurelos del l' album. D' aixó s' encarregá un escribent cessant amich meu; pero feu l' operació al rebés: comensá per rescár: deixá l'
'l coneixement y 'm trovo ab lo més llastimós desconsol. ¡M' han deixat cessant! No sé qui m' ha dut la noticia, pero n' estich enterat de temps y la
si ara té un empleo des que vessunyan, demá pot essê un pèrdis cessant... Ja sé qu'es forasté y que té sa senyora plantosa... ¡M'haurías de
Igualtat! IV. Un ministre aquí descansa y un cessant lo té al capsal que visqué de la esperansa d'
Si hasta 'ns varen fer ballá! Y bé, donchs, parlem de tot: ¿Y vosté encara cesant? Flor· No hi ha remey! ¿Cómo hacerlo? Pau. Ab
l'apotecari Tisanejo, el poeta melenut y pollós Tirabeque, el cessant D. Desfallecido, ab sos parrachs, ab sos apuros, ab sa gana, ab sa
Gent agrupada i ansiosa, murmuris. Una fressa de tiroteig llunyà que va cessant (canonades i trets). Pau Laura
reducció de personal de l'entitat on jo treballava de fa poc m'ha deixat cessant. Estic passant uns dies desagradables." També a través de Casp havia
els danys a una font de producció de béns comuns i suposa un lucre cessant que deixa de rebre la família. Aquestes indemnitzacions són comunes, ja
c) Pel que fa a les compensacions derivades del lucre cessant, seran comunes les indemnitzacions rebudes per compensar la manca

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »