Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
ciuró M 83 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb ciuró Freqüència total:  83 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

botiga, iniciats en uns idil·lis entre la compra d'una lliura de ciurons i una unça de pebre vermell. Un adroguer que volgués prosperar en el
coques farcides, pastes a l'estil d'Itàlia, pastissos de moixama amb ciurons, peix en escabetx, anguiles a la parmesana, "bonets" farcits de colomí
Amb les cols, s'hi menja costella i s'acompanya amb allioli; amb els ciurons, s'hi combina el bacallà fregit i la ceba amanida; amb les mongetes, hi
càpsules per litre. Cascall cornut (banyut, rosella marina, ciuró bord). /Glacium flavum\, Crantz (fam. papaveràcies). Cast.
15 diners i a n'els minyons que fán d'Apostols, una escudella de ciurons i pá i ví; i posát que sia Nostre-Amo al Monument, se'ls-hi renten els
a 24 ptes. 100 kilos. Assafrà, a 10 ptes unsa. Siurons, a 1'5 l'almud. Monjetes de confit, a 2'50 almud.
de confit a 45'00 id.. Id. Blanques a 44'00 id.. Siurons a 34'00 id.. Fasols a 00'00 id.. Garroves a
de confit a 45'00 id.. Id. Blanques a 44'00 id.. Siurons a 34'00 id.. Fasols a 00'00 id.. Garroves a
aromatisar lo bullit ab la condició de posarli en lo moment de servirlo. Siuró. Es una planta anyal que ha de cultivarse en lo terreno C del
se deixan assecar en la planta y s' escullen los grans mes grossos. Los siurons que vulguin menjarse se han de cullir un poch ants de ser ben madurs que
Pixallit Remolatxa Rave petit Ruca Sajulida Salsifís Scorsonera Serfull Siuró Al aire lliure Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. De grana Grans De
Pixallit Remolatxa Rave petit Ruca Sajulida Salsifís Scorsonera Serfull Siuró Tomatech Verdolaga Al aire lliure Id. Id. Id. Tenda oculta Al aire lliure
pixallits; remolatxas; rucas; sajulida; salsifís; scorsonera; serfull y siuró. Altres operacions y treballs. Se montan las últimas tendas
remolatxa; raves petits; rucas; sajulida; salsifís; scorsonera; serfúll; siuró; tomátech (de planter) y verdolaga. Altres operacions y treballs.
(= á 6750 hects. á 75) 506,250 rs. Ordi Favas Ciurons Guixons Guixas 21,2 bs. Suma el valor de dits productes
despues de estar bastant lleurada la terra, se sembran las patatas y ciurons. Abril y matx. Seguex el binar, comensa el tersar y acaba el
Verdolagas dobles. Col de capdell. Alls tardans. Ceba de Ciutadella. Ciurons primerencs. Pesols y Tirabecs. Fabas tardanas. Apits primerencs. Brócoli
lo que no se ha sembrat al setembre. Fabas primerencas. Pesols idem. Ciurons idem. Espinacs. Seballots per llavor. Enciams. De carxofera. De
vi, una de vinagre, tres quintars de formatje; diu que no te oli, favas, ciurons, alls, cebes, ni un fasol y que considere: © © II. Obra
gallina, butifarra, pilota, un poch de ceba, de tomátech, d' ápit, naps, ciurons, favas, etc., etc., segons lo gust de cada hú. En aqueixas dúas
cols, bledas, coliflors, bróquils, lletugas, patatas, naps, mongetas, ciurons, favas, pésols, tomátechs, pebrots, alls, cebas, etc.; observém la seva
Remey per tornar lo cés dintre. Pendrás una porció de palla de ciurons, perfumarás la part del cés y millor ab oli de escarbats perfumat.
primera vegada las viñas y se fan los colgats y capficats. Se sembran los siurons y la espelta. En eix temps comensan á cobar ó ser llocas las ocas,
En terras calentas se sembra lo llí, lo mill, lo cánem, lo panis, y també ciurons, bledas, alfals; y qualsevols llavors agres: se posan figueras en terras
ametllers ó pruneras; y á mitx del mes es bo cullir y batrer las fabas, ciurons y altres llegums si están sechs. Diu lo mateix Paladio que no se han de
per regá devant ses cases d' homo ò dona que volen fe desenamorá, tenen ciurons etsisats per posá per ses escales, arreglan paperets per fé prendre á
id. Monguetes de confits a 50 id. Fasols a 32 id. Ciurons a 22'50 id. Safrà s' unze a 2'50 id. * * *
per bestiá. Blat de les Indies. Mongetes de confit. Id. blanques. Fasols. Ciurons. Gallines. sa tersa a Galls. id. a Conis. id. a Ous. sa dotzena a Patates
de mantenir ha de ser en condició de menjar fava parada, fasols, ó cuatre ciurons. No es cuinará mes que cabra, que aqui noi entra moltó. O sino, no
los malalts y si per cas lo aborreixen se hi fará bullir un poch de ápit, ciurons, sarfull, &c·. Nota: A dos porrons de aigua se hi posará
llunas, y se hi posa un ruvell de ou ben batut en cada escudella. Sopa de ciurons. Essent cuits los ciurons, sufregeix ceba y tot junt ho tirarás á la sopa
de ou ben batut en cada escudella. Sopa de ciurons. Essent cuits los ciurons, sufregeix ceba y tot junt ho tirarás á la sopa que tindrás previnguda en
gallina, y despres de escumada se hi posará cansalada, butifarra, y bons ciurons. Entretant se pendrá carn magre de moltò, un poch de cansalada grassa y
escudella se pot variar del modo seguent: courás una petita porció de ciurons y monjetas del modo que está dit antecedentment, luego de cuits dits
del foch y servirás. Altre en ibern. Pendrás dos porcions iguals de ciurons y monjetas que courás del modo que se ha ja dit antecedentment, á las que
fa necessari posar aquestos de antemano á remullar; per lo que toca als ciurons, pésols sechs y llantias se han de posar la nit antes á remullar del modo
fosa y la aygua haja adquirit un grau ben pujat de calor, hi tirarás los ciurons ó altres dels referits llegums ahont los deixarás fins lo endemá; despres
en una olla á courer que tindràs previnguda ab aygua calenta. Altres ciurons ab salsa. Quant posarás á remullar los ciurons que voldrás donar ab salsa
ab aygua calenta. Altres ciurons ab salsa. Quant posarás á remullar los ciurons que voldrás donar ab salsa hi posarás, si tens, per vuit escudellas de
que voldrás donar ab salsa hi posarás, si tens, per vuit escudellas de ciurons, una de fabas secas tot barrejat, y cuits com en la nota passada está
llentias fossen de mal courer, se observará lo modo com está escrit dels ciurons: pero suposat que son de bona qualitat las posaràs de part de nit à
y monjetas y per això se observarà en còurerlos lo que està escrit dels ciurons: al arrancar lo bull se hi tirará ceba trinxada y luego que comprengas
pésols son los de las montanyas de Vidrá. Se posan en remull com los ciurons, ó ab aigua tebia y sal, se posan en la olla ahont se han de cóurer, se
cóurer se hi tira un poch de oli cru: se componen del mateix modo que los ciurons, ab oli, ceba fregida y uns grans de alls, si tiran especias, y sinò
ab la salsa que se acaba de esplicar, se hi tirará una porció de ciurons ben cuyts y despres de haber bullit un rato ab la referida salsa se
de comí, un gra de all, se desfará aquesta salsa ab un poch de caldo de ciurons y habent bullit ab ella se servirá ab un poch de such de llimona per
ab aygua, sal y oli, juntament ceba trinxada, sens sofregir alguns ciurons cuyts, pinyons y pansas, se farán bullir, quant será cuyt se traurá del
que en lloch de la ceba se posarán alls y julivert y, en lloch dels ciurons s' hi tirarà arros y pansas, luego de cuyt s' hi posará safrà y pebre ab
sobre en la part mes gruxuda y tou de carn. Bocadillos ò grasoletas de ciurons. Cuyts que sian se traurán las pellofas, se posarán los ciurons en lo
de ciurons. Cuyts que sian se traurán las pellofas, se posarán los ciurons en lo morter, y despres de ben picats se hi barrejarán alguns ous crusos,

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »