DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
contristar V 57 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb contristar Freqüència total:  57 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que hi han dos camins: el d'obrar bé i acabar mal, i el d'obrar mal i contristar-se'n, com he fet jo, amb coneixements, çò és: haver estat trapella per a
enamorat anà esmaperdut d'alegría, no vegé aquelles llàgrimes que contristaren tota a sa tendra muller. Y mitx poble de Verdun se traslladà a Les
pels desiguals turons que veníem atravessant nosaltres, acabava de contristarme més y més. A la cayguda de la tarde, tot allò havía anat prenent un tò
I aquesta és la lliçó dels homes de Déu, els quals ni l'enemic sabrien contristar. ¿Què hi dius, tu, que fins als teus amics mous brega? Justícia Un
—Sí, jo só Josep, el vostre germà, el que venguéreu a Egipte. Mes no us contristeu ara ni dolgui a vostres ulls l'haver-me ací venut, que de servador de la
com aquestes. Fer mal pel plaer de fer mal, danyar únicament pel gust de contristar el germà, és cosa baixa, vil i avorrible. Amb un acte de tal guisa es
socorreguérem, ajudàrem i traguérem d'un mal pas; tots aquells als quals contristàrem; tots aquells que ens han menyspreat, tots aquells les barraques dels
vaig pregar-vos per aquells als quals estimo, per aquells als quals he contristat, per aquells que Vós col·locàreu en el meu mateix camí per tal que féssim
en un ambient de confiança i de joia: "perquè ningú no es contorbi ni contristi a la casa de Déu" (v 19). L'administració de les eines i
de joia. El preocupa molt la tristesa en la vida del monjo: "que no es contristi el germà a qui hagi estat adreçat", i el c 34, sobre la
trist"; i al final del 31: "perquè ningú no es contorbi ni contristi a la casa de Déu". Fixem-nos com tota la tradició dóna una gran
la pau i la serenor dels monjos: "perquè ningú no es contorbi ni es contristi a la casa de Déu" (c 31, 19). Ací determina els
a orar." I portant-se'n a Pere i als dos fills del Zebedeu, començà a contristar-se i afligir-se. Allavors els diu: "La meva ànima està trista fins a la
d' Anfós, demanant la mediació de la reina, la qual per sa part estava contristada per la ruptura. Llavors s' arrivá a un acort, concertant-se un tractat d'
de los fills, ó si acás los conexen, los deté de corregirlos per temor de contristarlos. Ni tampoch deuhen mostrar major estimació á un que á altre.
en ser ja grans se han de tractar ab major suavitat y blandura, per no contristarlos; y quant sia convenient lo avisarlos y corretgirlos, ha de ferse ab
per sobre las montanyas. Si los temporals entran en Mars, lo pagés ja s' contrista. Antichs aforismes sobre l' temps prométen per lo contrari anyada
conferencia, i moria al poc temps en braços dels seus amics. Aterrats i contristats per una fi semblant, aquells se reuneixen i acorden, pera honorar la
la joventut y el talent d'en Mañé a la seva acció definitiva, acabà de contristarlo y de ferli sentir l'isolament ab que s'anuncia la vellesa. Era la
fulles, dansaran nous fullams enlaire —la terra no es contrista! Cap lament, quan sóc oblidat, bo i rampinant les
las salas vaig recorrent fins arribá al saló gran. L' ánima allí se 'm contrista y balbutejo oracions; ni ayre trobo pe 'ls pulmons, ni espay trobo per la
cástich, que no feya sinó posarlo quelcom en ridícul, de tal modo 'l contristá una vegada, que per més de tres mesos 's portá del modo més intatxable.
. Ell no n'ha de fer re. Albert Ah!, sou vós? La troballa no em contrista, i celebro de veure-us, senyor meu. Rafeques Doncs, jo estic
esperá sino lo oprobi y la miseria; y vaig aguardar á veurer qui ab mí se contristás y nos' trobá: busquí qui me consolás y nol' trobí: donárenme fel á menjar
R. Veniu, adoremlo. Poble mèu, qué te he fet? Ó en qué t' he contristat? respontme. V. ¿Perquè te vaig traurer de la terra de Egipte
me entregáres á la mort. ¿Poble mèu, que te hé fet? ó en que te hé contristat? Respontme. Dos del primer cor: V. Jo te vaig traurer de
á la ciutat, y en un punt que venian begudas, l'ánimo de la Comtesa se contristá sobre manera, y fins se desesperá, sentint lo que deyan á son marit,
en que l' egoisme no ha assecat encara, los dolls de la generositat; se contristavan també de véure la cara de pena, que apesar de tot son judici de tretse
arreu la cercá; y en recò, ni amagatall va trobarla, de lo que 'n fou tan contristada que no poguè á la fi vence las ganas de plorar que tenia, y plorá." "Y
criatura, que plorava de fam, gratant-se'l cap pel torment del mal, feia contristar. L'amo'ls donà molles d'un calaix ple de troços de pa sec i uns quants
sobrevingut en lo astre de son matrimoni cuan més llumenós s' esqueya. Contristat á més no poguer per la dissort de 'n Carles; ja embafadot d' aquell
fer obrir els ulls y ferlos badar la boca. Y... lo que l'acabava de contristar era que, boy a mida que perdía l'esperança de resucitarlos, sentía néixer
de fum espès y negre. Sens saber per què, eix espectacle acabá de contristarla. Mes á la fí, parlá; parlá llargament pera demanar al seu oncle "un
aubada trista! ay! no t' he vista per xo 's contrista mon cor captiu. VIII. Be n' es de trist,
Las espigas, desgranadas per mals vents y pedregadas, contristavan de mirar. Sols de plena una n'hi havia, y Déu sap lo
ilumina á tot lo mon... Bor· Es gran cosa y ja may vista y que contrista 'l que hi vist jo. Bato escolta... [(agafantlo.)] Bat· No ho
sens consol per jornadas tant pesadas!... eixas penas tant plegadas van á contristarla molt. ¡Senyor! volgueume asistí. Ab un raig de llum guieume: y en
la vista, á qué tan mirar enrera si sols mirari 'm contrista y m' abat y 'm desespera? Per qué ha de véurer confosa
buscarme alegre y sá! Cuánta pena! Mical· Déixales; quína qu'et contriste haurá, ni qu'et caiga de sospés, ánchel, si pa tú no'n hiá!
crech Dirém que ballan vestits. Llochs hont lo cor se contrista Del qui vol pura bellesa, Y l' pensador ab sorpresa
n'és la fi, i una fi tal, amb la força o el frau, a altri contrista. I perquè el frau de l'home és propi mal, més desagrada a Déu;
seda, usaria de mots més endurits; car vostra avarícia el món contrista, colgant els bons i redreçant bandits! En vosaltres pensà
Li diu tercera vegada: Simó fill de Jona, ¿me amas? Pere se contristá de que per tercera vegada li preguntás: ¿Me amas? y axí li digué: Senyor,
Quantes vegades se li rebel·laren al desert, i en la solitud el contristaren! i tornaven a temptar Déu, i a disgustar el Sant
se'n va i no torna. Quants cops se li alçuraren al desert, el contristaren en la solitud! Tornaren de bell nou a temptar Déu i a
Quantes vegades es rebel·laren contra ell, allà al desert, el contristaren en aquella soledat! Altre cop tornaven a temptar Déu,
llavors sí que per a ell és impura—. Certament que si el teu germà es contrista per un menjar, ja no et condueixes segons la caritat. No siguis causa,
edificar quan calgui, i es facin agradables als qui les escolten. I no contristeu l'Esperit Sant de Déu, amb el qual heu estat segellats per al dia de la
cuc enamorat d'una papallona, car recordo aquests versos, que declamava contristat i plorós: Papalloneta estimada: ensenya'm a volar,
origen obscur a les llargues, ressonants, contrites, contristades coves ambulants i de ciment d'homes de necessitat a

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »