DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
curador M 95 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb curador Freqüència total:  95 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

datat en 1167: Guillem VII de Montpeller es titulà aleshores "curador i procurador" d'Alfons el Cast per recollir l'herència deixada per Ramon
en tot havía beneït Abraham. I digué Abraham a son servent, son majordom, curador de tot el séu: —Posa, prec-te, ta mà davall ma cuixa que et faré
forçats fossin una exposició interessant encara no inaugurada, i ell el curador. L'un dels forçats era més alt i més cepat que no pas l'altre, i
cinc anys. Un altre Mahomet Çuleymén, de Manisses, intervé, com a curador de Nuza, vídua de Saat Almanguf (o millor, sens dubte: Almaguef),
elevat, en una forma més o menys directa, la necessiten l'orador, el curador d'ànimes, el periodista, etc.. Ço que succeeix és que la noció empírica
de la renúncia d'una herència que faci el menor sense tutor o curador; sens perjudici, s'entén també, de la restitució in integrum. I la
quarta de la mateixa Rúbrica, estableix, que si el menor té tutor o curador, la renúncia que faci de l'herència, sense l'autoritat del tutor o
la renúncia que faci de l'herència, sense l'autoritat del tutor o curador, no li perjudica; lo mateix que l'acceptació damnosa que faci també el
damnosa que faci també el menor, sense l'autoritat del seu tutor o curador. © © © © © © © © © © © © © ©. És doncs evident la
anys i els incapacitats podran continuar, representats pels seus curadors, l'exercici del comerç que haguessin tingut establert els seus pares o
mantenia una gran relació amb el canonge Morgades, que havia estat curador seu i que encara tardaria uns anys a cenyir-se la primera mitra.
de tutors, o bé donant testimoni fefaent de l'aquiescència dels pares, curadors o pròxims familiars, els quals en nom i representació de l'aprenent
bibliogràfica, perquè són editors (en el sentit anglo-saxó) o curadors (en el sentit italià), o perquè són traductors (que alternin, però, llur
fer-ho en petits grups, perquè així l'afectuositat i la gran bondat dels curadors, junt amb una higiene rigorosíssima evitin les naturals degradacions
als malalts mentals. Es pot dir que a Catalunya no existeix un sol curador de malalts que realitzi la seva acció com correspon, car en tots,
a Salvador Rius, de la parròquia de Sant Pere de Gelida, com a curador dels béns de Miquel Rius, tota aquella casa derruïda i inhabitable, amb
i inaudibles, dels llavis del minyó. Al costat de l'acusat, el seu curador, Joan Vidar, s'esforça a reconfortar-lo. —Digueu la veritat. Heu fet això
Jurat quart de mà forània. Lloctinent del governador en els estanys i curador d'ells. Estava encarregat de la direcció de tot allò concernent els
pera la seva educació, pot per acta ò per testament instituirlos curador, y si alguna autoritat pot intervenir en les relacions de pare y fill, es
als mes débils. Lo poble que sempre ha sigut un menor al qui sos tutors ó curadors l' han extraviat, enlluhernantho y afalagantli sos instints, sos
Sempre he tingut al poble com un menor de edat, que necessita tutors y curadors, molt diferentment dels que l' han considerat dotat d' una verdadera
honrades. Y 'l poder públich que té la missió social d' ésser el tutor y curador d' eixos eterns menors d' edat que son els fills del poble, no solsament
quan la societat necessitaba donar sos primers passos guiada per tutors y curadors. Avuy, de major edat y ja emancipada, la missió de les Ordres
no obstant dits Passioners privats de ser elegits Marmessors, Tutors, Curadors ó llegataris, no podent acceptar dita marmessoría, tutela, cura ó llegat.
recort dels colegis y legions que interveníen en les obres y dels curadors y edils que les administraven y guardaven. Les làpides romanes han fet
Devía ser aquesta obra importantíssima quan la metròpoli designava un curador del temple per erigirlo: hem citat una làpida (pag. 39 y no.
(avuy Isona), edil y dos vegades duumvir, flamen de Roma y dels Augustos, curador del Bany nou. En atenció a sa vigilancia y integritat (en els
la penció. Es prohibit lo pacte de pagarla per anticipat. Lo tudor ni curador no poden vendrer lo censal que percibeix lo menor: tampoch poden crear ó
Precehint coneixement de causa, y decret del Jutge, poden dits tudors y curadors vendrer y crear tal censal. Y poden per sí sols, sens intervenció del
del donador y donatari: de naturalesa, entrega de la cosa. Lo tutor, curador procurador general, cohereu, sócio, ó qui tinga la cosa en comú ab altre,
part á... de... de tal any. Mateu N.: Per quant N. y N. foren mos tutors y curadors, y habent arribat jo als vint y sinch anys me han presentat los comptes
sibilíticament filosòfic en el fons, a la faisó vostra, és aixímateix un curador pulcre, refinat, meticulós, de la forma. I, en bona fe, que ell, amb
Pagés del Lloch de Alás en cualitat de Tutor, y en son cas y lloch Curador junt ab altres y asolas de la persona y bens del menor Juaquim Pal fill
que annualment lo dia trenta de octubre debia prestar â dit Tutor y Curador en virtut de venda y original creació de censal per Manuel Vilanova
difunta per titol de Venda perpetua â son favor Otorgada per lo tutór, y curadór dels fills menórs de Franco. Xipéll ab acte rebut en podér de D. Juan
y porcions entre ells, á ses voluntats; essent facultatius als testors y curadors que baix nomenaré, lo señalarlos la part que los corresponga y
si la cantitat de vint duros per cada curs. Elegesch y nomeno tutors y curadors de mos fills menors de vint y cinch añs y de mos bens als predits mos
dits mos fills com Confio ho faran; donant facultat á dits mos tutors y curadors peraque, sens ministeri de justicia ni observar solemnitat alguna de
de sas cosas é interesos, acudian á la autoritat competent per nombrarli curadors, y procurian que lo tal nombrament recaiguia en diligens parens de part
menors de 14 anys, y á las fillas menors de 12 anys; ó Curadors als menors de 25 anys, y als fátuos, locos, y en altre manera
manera impedits de gobernarse per sì sols. Los dos oficis de Tutor, y de Curador se diferencian, en que lo Tutor se dona al impuber ó pupillo; y lo
se diferencian, en que lo Tutor se dona al impuber ó pupillo; y lo Curador al puber, ó Menor; y lo Tutor se dona principalment per la persona, y
se dona principalment per la persona, y secundariament per las cosas; lo Curador empero se dona per estas, &c y tenen respectivament los mateixos
y Menors, y sos bens y pertinencias. = No poden ser Tutors, ni Curadors los que per falta de edat, ó judici, no poden manejar degudament las suas
= V. Elecció de tutors, y en son cas y lloch curadors dels fills, ó fillas impubers, ó menors, fátuos, locos, ó en altre manera
meus se troban menors de edat elegesch per tutors, y en son lloch y cas Curadors de las personas y bens de ells, á /N·\ y /N·\ y /N·\
conforme sobre queda per mi ordenat. Anomeno y asigno en tutors y curadors de las personas y bens de dits mos fills als expresats mos marmesors, als
mare de la obligació de pendrer inventari y de demanar lo nombrament de curadors en favor dels menors, per no considerar los otorgants necesaris estos
darrera, y ultima vuluntat mia, en y ab lo quál elegesch per Marmessors curadors, y tudors á mon jermá Miquel Farre, y á Pere Huguet y Mólas dit Colau de
testament eo última voluntat mia en y ab lo cual elegesch per marmessors, curadors y tudors á mon amat genre Joseph Areny y á mon cunyat Sadurní Torres del

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »