DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
danyós A 97 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb danyós Freqüència total:  97 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Carolina que una miserable noia desvergonyida i estúpida, un insecte danyós que calia rebutjar amb irreprimible fàstic. Jeroni no va fer ni un gest
l'allunya de l'abast dels éssers inferiors és massa gran perquè cap força danyosa pugui fer-hi arribar la seva acció. Fins quan els poderosos, els elevats
que són injustos en si mateixos, irrealitzables per la situació europea i danyosos pels resultats, sense ocupar-se del que ell anomenava un provincialisme
fet quan deia: "© © ©". El retret, en actualitzar-se, és més danyós per la circumstància de mancar al nostre dret els seus normals elements
però la liberalitat del rei va resultar excessiva i fins a cert punt danyosa. Perquè Carles IV, en aprovar les bases per a la implantació de la Casa
fa tot un herbassar de goixos de blat, ordi, civada i fins i tot d'herbes danyoses com cugula, niella, margall, jull i peluells de totes varietats,
molts boscos per les cabres. Les cabres són, evidentment, els animals més danyosos per al bosc. La cabra s'ho menja tot, incloent-hi les plantes més
de la crema del paller. C) Que sigui culpable. L'acció danyosa ha d'haver estat feta amb culpa, o sigui amb advertència,
arribar-hi fins al 1904 i la propagació hi fou més lenta i menys danyosa que en altres indrets. Com a resultat els vinyets valencians
les arrels amb finalitats patogèniques, o bé per formar associacions no danyoses i inclús benefactores per a la planta. Aquest últim cas seria el de la
se torna a dir al Concell que ses disposicions sobre 'ls revenedors eren danyoses a la còsa pública i als mercaders que portaven a vendre llurs merceries a
en si bons, no ho son per tots; los que son bons per uns, per altres son danyosos, per ser diferents las complexions. Sant Pau primer hermitá se feu sant
gemega y no acerta á fer lo que deuria. May hauria pensat que fos tan danyós lo errar la vocació. Pero P. ¿y per casarse tambe se han de practicar las
qual nostra naturalesa está tant inclinada? De aqui podeu inferir, quant danyós es per los fills un mal exemple dels pares. En efecte, si los pares
L' irascible es com guarda y amparo de sa companya pera resistir á lo danyós y defensar lo saludable; perque á no haverhi en les coses sensibles el
vergonya y la justicia, á fí de que 's pogués conservar. —Cap cosa es més danyosa á les repúbliques que la divisió. —Tanta es l' excelencia del cor sobre
fonamenta la verdadera política. —La multiplicació de las lleys es mòlt danyosa á les repúbliques. Digué Aristótil que n' hi havía prou ab poques de
al sabi enriquirse, com difícil que desitji ser rich. —La ciencia es tan danyosa als qui no saben aprofitarsen, com útil als altres. Temístocles La
sopar y el dormir te torno á avisar que no beguis, que no hi ha cosa més danyosa pera el cos, pera la memoria, ni pera l' ingeni; y si la set
màxim si de retruc ajuden a exterminar mils i mil·lions d'insectes, danyoses per a la nostra salut i destructors de les collites de l'horta i del
l'extermini, temporal ja que no definitiu, de tota eixa mena d'insectes danyosos que nosaltres no abastem disminuir gens amb tot i la gran quantitat de D.
ronda per tal d'anar eliminant d'aquest planter, d'aquell sembrat, els danyosos insectes noctàmbuls i els grans devoradors de fulles tendres d'encisam i
i de l'home, un excel·lent aliat per a lluitar contra els insectes danyosos. A més a més, és una infàmia que malgrat conéixer tothom aquestes bones
nosaltres?; tal vegada millor. Ells tiran als ulls dels viandants la danyosa polcina del fruyt, mentres que, nos, 'ls ventaríam suaument ab lo
ó de imposarse justos cástichs á una perversitat tant descarada y danyosa per part de aquells que poden y sobre tot deuhen ferho, ab molta
amassan la terra y forman en la superficie una crosta dura y seca molt danyosa á la vegetació sobretot en los terrenos compactes. Las cavadas han de ser
las plantas de grana ab lo raig de la regadora, se vigilan los insectes danyosos y d' agost á setembre comensa á recullirse la grana en las tabellas mitj
fangadas de nou y exemptas de fems, puix las femadas frescas li son danyosas en atenció á que ab ellas dona molta rama y poch grá. La planta necessita
serne mudat: Aixugát sobre lo cos Serte podrà molt danyós. Prudent y lìcit amor No deu fer sent jove por, Puig
Son, ben usats, profitosos, Mes, prodigats, molt danyosos. Molts confits, molt ben pintats Son a fer dany exposats:
tabaco, sens tenir cap especie de utilitat, es constantment mes ó menos danyós. Los fumadors, masticadors y polsadors se fan desagradables, com es
per los envenenaments, perque tots los altres poden ser ó ineficassos ó danyosos. Recordaré solament que l' aygua deu ser presa á dosis enormes:
no te rival. Tota altra substancia li es inferior y ab frequencia mes danyosa que útil. No cal pas de consegüent anar à casa del apotecari à buscar ni
pera fer riure que pera fer mal. En efecte, la guineu no sembla pás mes danyosa que Esoph y Fedro; la guineu es en la etat mitjana lo que 'ls fabulistes
es qu' entre 'ls mateixos 30° á 50° acostuman ésser danyosos los extrems de calor y fret, al propi temps que no ha pogut trobarse
dits dramas histórichs, trayentne lo que l' esperiencia ha senyalat com á danyós y, especialment, lo que més amunt he dit. Ademés, si á n' aixó s' hi
caldos, y per embutir certs terraplens. Pot sembrarse tots los mesos. Es danyosa ó perjudicial á la salut. 3. Bledas. = Acelgas.
alimènts que mes proban á cada hu. Ni ha alguns en efecte que son per si danyosos, y que deurán desterrarse mentres duria la epidémia, tals son los
ó peix qu' estiga en mala condició, tot género d' empanadas son també danyosas, ab tot no tan com los anteriors; los vegetals crusos aygualits, los
comprés en la classe de las materias grassas y com á tal deu considerarse danyós; pero 'ls que traballan y suan molt y estan acostumats á menjarlo, 'l
de 'ls liquits tampoch es indiferent quant reyna 'l cólera. Son molt danyosos èls liquits molt frets y ab mes rahó èls gelats, principalment si s'
deuen evitarse èls medicamènts compostos, y encara que sian sensills son danyosissims èls purgants, en particular 'l cremor de tártaro ó de tartrá, la sal de
impressió accidental en la pèll del ayre ple de vapors frets pot ser molt danyosa. Aixi deu evitarse estar molt tèmps en ayre humit y fret, lo mullarse, y
qu' assistirlo en s' enfermedat: y la mateixa experiencia ha probat quant danyosa era l' impressió repentina que produia en moltas personas, èl cambi
cos humá es enterament relativa, es dir, que lo que 's indiferent ó poch danyos en una ocasió, será ab molta facilitat molt pernicios en altra. No vol
d' ella, ferse carrèch que cambiar de repente 'l género de vida es sempre danyós, y que la millor regla preservativa es observar èl método acostumat en
observar èl método acostumat en totas aquellas cosas que no sian per sí danyosas. § 46. Se deu parar molt l' atenció en l' habit qu' ha contrèt
han llegit aquella llarga relació de cosas horrorosas. No hi ha res mes danyos qu' administrar remeys sens coneixer sos efectes generals y modo d'
y que s' fa sentir lo pòls, y pot ser molt útil sangrarlo, y rara vegada danyos, quant antes no se li habia pogut tráurer sanch. Acabat de pendrer el
arros y demès farinaceos, tenint sempre molt present que no hi ha res mès danyos que carregar el ventréll d' una vegada, sia del alimènt que s' vulga, y

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »