DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
derramar V 240 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb derramar Freqüència total:  240 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

y convence per sa muller. Sense atinar á separarse d' ella, acabá per derramar una llágrima. —Alfredo, —vaig dir jo al meu enamorat,— ¿serás tu mes cruel
pura mel. Solts amor y simpatía he tingut per mon alé, y per xó, mon cor derrama sempre idéntichs sentiments. Ell, en cambi, veu sa pátria trepitjada per
sentiran aquell formiguer que rampeja per la sang i per los ulls se derrama en llàgrimes de tendror. Sí, sí, ells obriran la festa major en l'ermita,
marjals de l'Ullal de la Comare i Travessera —a on tanta suor havien derramat pare i fill— s'ajuntarien per lo temps en les mateixes fulles dels
ulls blavencs, amb fils d'or per pestanyes, que miraven adolorits i derramaven sense adonarse'n uns llagrimons com gotes de rosada que al caure's
després de començada la còpula, es retrau abans de l'efusió del sèmen, derramant-lo fora, per impedir la fecundació." Diguent pecat d'Onan, que ens és
secmentant-se o explotant la cèlula com una bomba de dinamita per a derramar les granulacions que s'han format amb la assimilació dels coloides, la
i lo que patim no crec que deixés de tenir-nos llàstima que li faria derramar llàgrimes. Els senyors Administradors li podrien notificar, encara que no
d'amargures i de desolació, invasió funesta, no sols per la sang que derramaren i per les innumerables desgràcies que causaren sino que molt més encara
gracies al Suprem Subirà Senyor i Benefactor que tan generosament ens derrama ses benediccions i beneficis. Segueix després un tercer grop que podriem
Palma tan triumfadora Ja que lo cel vós destina. II Derramada amb felís sort Vostra sang per l'homicida Es eterna
violenta dels homens, imatges seves, ha volgut allunyar d'Ell als qui derramen sang humana. David fou un rei admirable. En ell resplandeixen com en cap
fou digne d'edificar lo temple del Senyor, perque les seves mans havíen derramat sang humana, encara que fos de pobles dominats per la iniquitat, perque
però m'ha sigut dirigida la paraula del Senyor en aquests tèrmens: Tu has derramat massa sang, tu has emprès masses guerres, tu no pots dedicar una casa al
a Déu que s'havía dignat anomenar-lo l'home segons el seu cor. Sols havía derramat sang infidel en les guerres que eren anomenades guerres del Senyor; i si
en les guerres que eren anomenades guerres del Senyor; i si n'havía derramat d'Israelites, era de rebel·les, i encara l'havia estalviada tan com havía
amb gran primor: etc.. Llàgrimes de ternura van derramant, i amb carinyo se'ls mira lo tendre Infant:
els benedictins exercint el seu paternal i jurisdiccional senyoriu, derramant a mans plenes bens morals i materials sobre la vila i comarca, havent
a ella o al dirigir-li l'última mirada amb el gran conort de que, al derramar la sang per ella volarà l'ánima, ágil, potent i alegre a l'altre Patria,
perquè ve al món, quan perd la sublimitat de les nines, potser per a derramar més llàgrimes de sang... ...I així, aquest Son Alegre de Palma de
á vostre favor. Estéril fora l' suór, Que sobre lo camp derramo, Si Vos, Senyor, á qui amo No l' fesseu pas
en el fons de la seva ánima, interessant ses fibres més delicades i fent derramar sentimentals i abundoses llágrimes, que rodolant com perles brillants per
als fills dels pobres. A vosaltres, sacerdots y religiosos, qui haveu derramat la sang ó haveu sigut perseguits y robats, á vosaltres religioses
que el vencedor. Veyeu lo que succeheix ab aquestos homes avesats á derramar sanch: si resisteixen al remordiment, es perque ofegan la veu de la
puig son edém es el prat... Solament l' home tè 'l trist privílegi de derramar llágrimas, y ben sovint ocasións pera exercitarho. ¿Y els homes tan
la culata, perque li diré que Dèu prometé al sèu poble, dihentli: "Jo derramaré l' any sisé la benedicció mèva sobre vosaltres, y la terra produhirá
dins l' infinit. Anem a Lluch a netetjar la conciencia. Anem a Lluch a derramar una llágrima. Anem a Lluch a fer oració. Anem a Lluch a adorar la Mare de
acert y maravellosa manera, que no tenim que recordar cap desgracia, ni derramar una llágrima: y el camí de Lluch es tal volta la retxa de camí més
mirada la més fonda dilecció o una reprensió amorosa, y sabia còm s'ha de derramar una llàgrima per fer sentiment en la mòrt del amich, y quina inflecsió
set dóns del Esperit Sant que rebé en sa consagració y está encarregat de derramar sobre 'ls sacerdots y fidels, per medi de la ordenació y la confirmació.
demanám, Senyor, que escoltèu los prechs de la nostra humilitat, y que derrameu abundantment sobre aquest sirvent vostre N· que ab suplicant
de la meva sanch, del nou y etern testament (misteri de fe), que será derramada per vosaltres y per molts pera la remissió dels pecats. (Tot
y en lo que cau per medi d' un forat fet en la pica, l' aygua que s' ha derramat damunt del cap del batejat; en aquest depòsit se tiran també les aygües
portavan pera aixugarse la suhor ó les llagrimes que la devoció 'ls feya derramar. ¿Quin significat se hi ha donat densá que s' ha convertit en ornament?
alegría y la puresa; lo vermell, l' amor de Deu y 'l valor que 'ns faría derramar la sanch per éll; lo vert, la esperansa y 'l descans futur; lo morat, la
de la paraula. D' allí unes series á vegades molt llargues en que dèu derramarse la alè de l' ánima, del meteix modo que derrama l' artista son moviment
llargues en que dèu derramarse la alè de l' ánima, del meteix modo que derrama l' artista son moviment sobre les cordes del violí, ó en les vibracións,
fetes en vida tenen molt diferent valor, perque mentres dura aquella, Déu derrama ab abundor ses gracies, y crida fortament á la penitencia. Un dels medis
Feu que jo m' aprofite de la copiosa y preciosíssima Sanch que per mí derramáreu tan amorosament, á fí de poder gosar algún día de vostra amable companyía
Vida meva. Ara que conech quan grans son mos pecats, voldría que mos ulls derramessen llágrimes de sanch pera plorar continuament lo gran atreviment d'
que la sava que degotava de la dalla, era com sanch que acabavan de derramar á bassals. ¡Quina nit més trista y lúgubre s' passá en aquell camp de
una planta ó d' un insecte, lo recort de las excursions que tinga fetas, derramarán per son cor un bálsam que suavisará las tristesas de la vellesa. A tú,
se li concedí sobre totas las mares lo singular privilegi de manifestar y derramar en nosaltres la seva misericordia. Si ademés devem á Cristo l'havernos
veu convida. Que la próxima festa que, si á Deu plau ens causará alegría, derrami sobre vosaltres, fills molt estimats, la justicia, la pau, la
del home; per ell obrá sos miracles, feu sa predicació, se fatigá, suá, derramá llágrimas y sanch. Se acostava la hora de la sua passió, y després de
permet que li obri un soldat ab una llansada, pera que ni exas dexin de derramarse en nostre profit. Adhuch avuy se 'ns dóna á totas horas en nostres
lo manantial de exas gracias sens número ni mesura que sobre mon ánima ha derramat la divina misericordia. Vostres son, perque Vos me las haveu merescudas y
lleys divinas, gloriós sant Joseph: la vista de la preciosíssima sanch derramada per lo divino Redemptor en sa circumcisió, vos traspassá lo cor de dolor;
de prop á la tempestat, y després de la aflicció y de las llágrimas derramau en los cors lo bálsem de la alegría. ¡Quin motiu tan poderós es axó de
petit! ¡Quánt dolsas y amargas foren al mateix temps las llágrimas que derramá, y se barrejavan ab las quel infant Jesus derramava ja per nostres

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »