DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
dissentiment M 49 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb dissentiment Freqüència total:  49 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

estableix que en qualsevol moment es podrà decretar el divorci per mutu dissentiment mentre hagin transcorregut sis mesos a comptar de la data de celebració
data de celebració del matrimoni. La legislació anterior exigia pel mutu dissentiment un termini de dos anys entre la petició de divorci i la concessió d'ell.
les poblacions on no hi hagi Audiència i tractant-se de divorcis de mutu dissentiment, o quan la causa al·legada sigui la separació, seran competents els
de vint dies. El procediment és més ràpid en els casos de mutu dissentiment doncs només caldrà als interessats manifestar llur voluntat al Secretari
de febrer del 1937 Conceptes Any 1936: Per mutu dissentiment Contenciosos Total l'any 1936 Any 1937: Per mutu
Contenciosos Total l'any 1936 Any 1937: Per mutu dissentiment Contenciosos Total l'any 1937. Procedents d'altres jutjats
La guerra d'Itàlia l'havia plantejat novellament, fent palès el dissentiment que hi havia entre Àustria i Prússia. La liquidació que semblà iniciarse
impossible. Hem de procurar que, almenys, sigui petit l'inicial dissentiment. Si no és així correm el risc que l'angle de discrepància sigui de tants
una resposta menys liberal. La ponderació de la importància en el cas de disentiments religiosos, sempre ha d'ésser, fins a cert punt, subjectiva. Entesa,
membres corporatius discrepessin del contingut donat pel Secretari, si el dissentiment es referís al fons de la qüestió, no podria posar-se novament a votació
davant una resolució a prendre no es logri la concòrdia i prevalgui el dissentiment entre uns i altres Regidors malgrat que la Presidència, conduint amb
dient, demés, que en cas contrari haurà d'explicar el perquè del dissentiment. Entenem que el dictamen de Secretaria es refereix al que haurà emés el
té l'excel·lència pròpia d'un acte de lleial crítica, o de fonamentat dissentiment,; el culpable és el governant, perquè impedeix que el ciutadà
dels dictàmens racionals. Una actitud i un sentiment de reserva i de dissentiment sobre aquests dictàmens podria ser replicada exigint que s'expressi el
no faria sinó corroborar la proposició que havia estat objecte del dissentiment i de la reserva. De fet, el contestatari hauria errat el camí, perquè la
d'una autoritat disposada a encarrilar qualsevol actitud sospitosa de dissentiment envers els principis establerts, la Universitat cerverina mostrava el
llegides pel Segretari general, y sobre les quals no 's podía alegar dissentiment algú combatentles de viva veu, sinó que á lo més se permetía presentar
se termenaven les dissencions Quan en qualsevol dels Braços naxía algún dissentiment lo rey amonestava y requería al dit Braç pera que nombrés algunes
algunes persones, que no estessen emperó interessades en la materia del dissentiment, á fí de aclararlo y decidirlo juntament ab altres que ell elegiría.
de la terra ensemps ab la Cort. Y aquesta opinió y sentencia que los dissentiments se han de llevar per lo judici del senyor rey ensemps ab la Cort probe 's
també la dita regla un' altre escepció, y es quan aquell qui ha posat dissentiment se absenta de la Cort: perqué aleshores, absent éll, per son Braç tot sol
perqué aleshores, absent éll, per son Braç tot sol se pot declarar lo dit dissentiment nullo, y llevarlo: consta ab exemplar en lo procés del Braç militar de
Corts de 1585, fol 274, en la primera página sobre lo dissentiment aposat per don Bernat Abellá y de Guimerá. Les lleys fetes en corts. Com
totes foren dissentides. A la fí arribá sa Magestat, y no obstant aquells dissentiments, feu la proposició del que pretenía dels Estaments, que fou demanar
'ls folkloristes partidaris del orígen assiátich particular un notable dissentiment. Uns, que forman la escola mítica, aferrats á la idea de que tota la
quedava, si al comensar la baralla moralment anulada per sols lo simple dissentiment, despres arruinada per un acte de forsa ó de autoritat. S' ha dit y
acordessen los Consellers ciutadans, si 'l disentir y persistir en son dissentiment l' únich que podia donarli era la suspensió de son ofici? Pero no estava
ferían son cor com cap altre injuria. Forem irrespectuosos en el nostre dissentiment, y en el fons forem injustos, y en la forma forem crudels. Cal
voluntat en tensió. Atmosfera de drama que deixa entreveure el profund dissentiment d'aquelles dues dones.] Mare Maria [(amb la mateixa veu
pendencia lo mestre Rossinyol, qui aixís la falla: "—Céssi 'l dissentiment respecte á drets que cap pot alcansar. Discutíu
era mai motiu de baralla; només els creava algun petit conflicte, algun dissentiment, quan rarament es barallaven. En les discussions, que no eren freqüents
sobre la gent d'esquerra, que la més mínima vel·leitat, qualsevol dissentiment es pagarien amb la vida. El pare posava la ràdio totes les nits. Malgrat
del grup. Encara que el seu èxit fou limitat esdevindrà un símbol del dissentiment lituà que trobarà després continuïtat. El moviment estrictament
en la zona desnuclearitzada soviètica. Per bé que a Lituània el dissentiment religiós i el cultural s'encavalquen i àdhuc convergeixen, no pas per
denunciades. Sense perjudici de l'existència d'una sana tradició de dissentiment intern, en general sempre ha predominat als països una literatura que
que havia sorgit entre clergues i fidels. Un dels punts centrals de dissentiment era el monopoli de la interpretació religiosa per part dels clergues
de l'enunciat subjuntiu corresponent) es redueixen a dues: assentiment i dissentiment davant oracions sotmeses a la seva consideració. (Quine considera que les
(Quine considera que les accions que expressen assentiment i dissentiment —respectivament— estaran entre les primeres que el lingüista pot
el parlant natiu —i que provocarien una o altra resposta d'assentiment o dissentiment— estan determinades per dos factors (que seran especificats en
(2) L'estimulació sensorial E provocaria l'assentiment (/el dissentiment) del parlant natiu H davant l'oració S que adoptarem
oració ocasional és una oració que només provocaria assentiment o dissentiment si anés acompanyada de certes estimulacions sensorials específiques. Com
fixes, és a dir, oracions que poden provocar assentiment o dissentiment independentment de quina sigui l'estimulació sensorial que estigui tenint
és el conjunt de totes les estimulacions sensorials que provocarien el dissentiment d'H davant S en t. El significat
inicials —no explicitats— per a la traducció dels signes d'assentiment i dissentiment.) 2.7. Hipòtesis analítiques. Indeterminació de la
La situació és completament anàloga si en lloc d'assentiment parlem de dissentiment. En definitiva, les quatre oracions tenen el mateix significat
posteriorment l'objecte de discussió se centri en les mesures contra el dissentiment religiós, mesures que s'incorporen amb caràcter preeminent a l'elaboració
encara poblada per gent de provada categoria intel·lectual: la del dissentiment, la resistència i el combat amb un enemic potent, encara que s'hagi
del món. John Cornford havia d'ésser el gen díscol, en un entorn on el dissentiment absolut amb els codis usuals de conducta s'atribuïa a la immaduresa
identitari Catalunya-Espanya, es va convertir en una expressió del dissentiment catalanista. Aquest aspecte es va fer més important durant els anys de