DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
encontinent AV 72 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb encontinent Freqüència total:  72 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

hem de fer. Papagai Tot és fàcil si vós hi consentiu. Me'n vaig encontinent al davant del meu senyor, que he deixat amb una passió que fa pena. Vos
""Vaig vessant mel i foc a la vegada"". La mar sospira encontinent: ""Amb la mel del teu foc m'has descansada"". I
l'Eudalt em digués qui, on i perquè l'havien ferit, i en anunciar-li que encontinent donaria part a la justícia d'aquell crim, el xicot s'incorporà amb els
Nord a fuetejar els nuclis del Mediterrani perquè es reviscolin i tornin encontinent a pendre la direcció de la humanitat. Anglaterra ha caigut davant l'ànima
iugo-eslau assolir els mateixos drets d'Hongria, els magiars esdevindrien encontinent irreconciliables enemics de la nova formació. La idea de la monarquia
d'altres, de faisó que cadascuna raça governi només a casa seva, es posa encontinent la qüestió delicada i força difícil de la governació d'aquells illots, de
fem de cercar la característica més sintètica de la política nova, veurem encontinent que és ella, sense més i sense menys, constituïda per un esguard màxim de
de l'Herzl, qui, capint amb tota amplitud la impossibilitat de realitzar encontinent els somnis dels seus congèneres, acceptava en principi una immigració
d'acord amb Romania i Bulgària, ataqués Sèrbia, va, ell, contestar encontinent amb aquestes paraules: "Grècia és un país massa petit per a tan grossa
prepotència que no podia pas ésser agradosa a Itàlia, Venizelos va capir encontinent que seria en l'esdevenidor vana tal ocupació si no cuidava haver el ple
de la vida internacional dels pobles. Posat així el problema, un hom, encontinent, es pregunta: la novella Grècia així bastida ¿promourà dins aquella,
a tot avanç social. A la història dels pobles islàmics hi ha un fet que, encontinent, fa pensar a tot home de judici. El temps d'or de la religió musulmana,
frase de Sant Pau, el món, els àngels i els homes. Si tota lluita atreu encontinent les mirades, és perquè enclou un episodi del procés etern del mal
troba en el període de tos quintosa de la seva distenta—, si s'instaura encontinent la terapèutica antibiòtica, pot decapitar-se l'evolució de la malaltia.
l'infant, però comencen per evocar la seva naixença eterna per donar-li encontinent atributs reials, els "quals" no seran "revelats" fins al seu darrer
bullen, les teves intencions són vanes, els teus afectes immoderats, encontinent exclames: Oh infàmia vindicable a sang i a foc! oh contumèlia
el vici per virtut. Finalment, un cop feta l'elecció, sense dilació, encontinent, executa el que determinares. No hi ha lloc a diferir allò que només de
guarda't de presses a donar gràcies. Hi ha qui en rebre un petit obsequi, encontinent i intempestiva remet quelcom, i així prova que ja no deu res. Aquest
pou prosseguí vers el lloc on la Creu era enterrada. Havent orat allí, encontinent es commogué aquell lloc; de tal manera que el mateix Judas digué: En
una dama. I, quan el poeta ens va veure passar prop d'ell, ens cridà, i encontinent va fer la presentació: —Mme. de Saint-Point, poetessa... Ens inclinàrem
Més endevant, el 6 de gener de 1349, el rei li mana que en continent vingui a sa presencia "per dar acabament a les obres que sabets que
Reis Magos del Orient, a Betlem s'encaminen en continent; guiats per una Estrella de resplandor: etc.. Allí
el seu fill en el llindar de la porta del palau." "—Germà meu —li diu encontinent arriba davant seu:— obra les oïdes del teu cor i escolta la veu del
parlar de la potencialitat imaginativa del poble bizantí, remembra hom, encontinent, l'excelsa i venerable figura de Sant Lluc de la Fòcida, apel·lat,
ço és, completament semblant a l'antiga. Les famílies dels senadors són encontinent traslladades a les noves cases; i en arribar aprés, els caps de casa a
i una cuixa de gegant que han tres asts de dart", i li demanava que encontinent la hi trametessin. Segurament degué ésser una faula, com la de l'esquelet
Si la injúria es considerava reparable, l'ofensor era requerit perquè encontinent reparés el greuge, i si s'hi resistia, el veguer del Rosselló, o bé el
y senglas personas de qualsevol estament, grau ó condició fossen que, encontinent que vehessen quadrillas ó gent armada posassen só de viafós y tots
Y dites aquestes paraules, les dona en mans del Protonotari: y encontinent Sa Magestat se alsa y vá á un setial posat en lo plá del dit solium á la
que la Cort fá á sa Magestat, suplicant lo mane llegir y llevar acte. Y encontinent lo Protonotari pren lo Capitol, y per manament de sa Magestat lo llegeix
Cort pera que se 'n tornen á ses cases\. Y dites aquexes paraules, encontinent los Presidents començant lo Eclesiástich, y aprés per son orde seguint á
baxa al Vicicanceller perqué ho anás á referir al senyor rey, com de fet encontinent ho feu: y 'l Monarca respongué, dihent, que digués als Braços que per son
Lo qual Vicicanceller torná esta resposta als dits Braços y aquestos encontinent convingueren entre si sobre lo fahedor y determinaren lo mateix que
com lo Vicicanceller ho hagué tornat á referir al senyor rey, aquest maná encontinent al Infant son net que isqués y abaxás de aquell lloch: y fou obehit. Y en
Maig de 1610 promulgá una sentencia en virtut de la qual foren encontinent despedides les lletres en ella provehides, que vulgarment se digueren
al Receptor dels fraus; y fora de Barcelona, als Taulers ó Bolladors encontinent que tinguessen ocasió de poderlo entregar. En la exacció dels drets no
de rams, conforme disposen los Capítols de Cort, teníen la obligació encontinent que algún Texidor de llí ó llana, Perayre, Velluter ó Veler los
si 'n sobrés, devía péndreho per frau y entregarho al Receptor dels fraus encontinent ó dins vint y quatre hores, en pena per dita Guarda, de deu lliures per
perdut. Item, tenen obligació dits Velluters, Velers, y sos fadrins, en continent haurán ordida alguna tela, ó teles denunciar aquella á la Guarda de la
, sort de roba, canes, y Amo della, sots pena de vint lliures. Item, encontinent que será dita tela posada en teler se ha dins vint y quatre hores
cap al vespre. De lance, de rellans. Incontinenti, en continent. Mientras tanto, méntres tant. Muy tarde, molt tart.
se baixá de Queralt la sagrada imatge, y la que es salut dels malalts en continent feu cessar lo contagi; y entre altres fets portentosos que á las horas
d'Assuer va arribar, finalment: als ulls del fer monarca van dur-me encontinent. Té Déu el cor dels reis a les mans poderoses, és ell qui fa les ànimes
afront lleuger tingueu-lo al pensament; potser la sort us vulgui deixar d'encontinent, que la seva inconstància d'un cap a l'altre passa: previngueu-ne els
la emperadora li digué qu' era lo Compte de Barcelona; aixi que maná encontinent qu' eixa anás en sòn seguiment y que no tornás á sa presencia sino era ab
la pena que 't pertoca. Carroç doná un pas cap á la vehina cambra, mes encontinent Bach li encará la carrabina tot dientli sossegada, pero amenassadorament:
home que dongué l' exemple de cullir brosta y tots los del seu alentorn encontinent feren lo mateix. Als pochs minuts, una gran pila de brossa y llenya
cridaven: —Que visca 'l rey Bernadet! Que visca la reyna Na Catarineta. Encontinent l' arquebisbe que n' era allí present, aparellades les coses necessaries,
[Joséf, Ápriês] Ápriês. No hi há remei, Joséf: vès, futg encontinènt, Si no t'apártas prèst, el perill es urgènt; Míra que t'advertesc, y tèn-
díe es un fum qui s'espássa; Y dissipáda qu'es aquella obscuredad, Luègo encontinènt tòrna la claredad. Faraò. Dexêm anar axó: no sè que signifíca;

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »