DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
escumadora F 34 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb escumadora Freqüència total:  34 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el setrill o bòtil de llanda per a l'oli, la paleta o escumadora, etc.. Recolzada a la paret hi ha la pastera i la posteta de
densos van al fons i els lleugers que suren són separats amb una mena de escumadora. Quant ja no quedan més grans a la superficie, vuido la disolució que
molt perniciosa per a sa confitura. Així que la trauràs amb sa llossa o escumadora, sempre seguit. Confitura de poncins, taronges de la Xina i de suc agre
per afaitar-se, una caldera gran i uns calderons; uns candelers i unes escumadores de llautó; dos gavadals de fusta, diversos plats i plates d'estany, uns
dos vegadas y á la tercera 's mimva 'l foch del fogó. Desseguida ab la escumadora 's va trayent la escuma tenint cuidado d' anarli tirant una mica d' aygua
blanca, que allavors se deixa estar. En aquest estat, s' enfonza la escumadora en lo centro del calderó, y si al retirarla, donantli un tom, s' observa
y si al retirarla, donantli un tom, s' observa que al caure 'l sucre de la escumadora forma unas gotas grossas y que la última gota al retirarse sobre si
Aquest punt vol que 'l sucre bulli mes y estará be quan ficantli l' escumadora y espolsantla una mica al tréurela, se bufa en los forats y surtan unas
dits se pot formar una boleta; llavors se tindrá al punt, y si ficant la escumadora en mitj del calderó, trayentla ab forsa y tirat lo sucre al ayre, pero de
va bullint fins obtenir lo punt degut, que 's coneix si prenent ab la escumadora te una consistencia espessa com la cola ó forma un fil espés; llavoras s'
mes grossos possible; se 'ls hi fa donar una bullida y s' treuhen ab la escumadora posantlos en aygua fresca; després se refregan ab las mans pera
més grossos en aygua bullenta; aixís que estan tous se treuhen ab la escumadora, se 'ls treu lo pinyol y 's tiran en aygua fresca, despres se fa coure
tornés ransi, ne traurás la capa, y las gotas de llart que trobis, ab una escumadora, y enseguida ni posarás de nou. Modo de conservar las monjetas verdas
mormora l'ardent onada bullidora, planta d'un cop l'escumadora. A son entorn, els gats, el cercle li van fent. De la minestra
perque no se agafe lo un fil ab lo altre: luego despres se traurán ab una escumadora y se podrán servir sobre de algun guisado, truita ò pastell. Tambè se
Cuyta la carn de la olla, igualment que las verduras, se traurán ab una escumadora, se posarán en una cassola quedant tot lo caldo en la olla, y quant
curta: uns y altres deuhen ser de coure ó aram estañat. 3· Escumadoras, dos ó tres de grandaria diferent, tambe de coure. 4· Culleras
fins á quinse lliuras de aygua; se mescla lo sucre, y remenantlo be ab la escumadora, peraque mes facilment se desfassa, se posa la cassola al foch. Luego que
en los termes dalt esplicats, y tirada á la cassola, remenantho be ab la escumadora, se procurará prompte á ferli arrancar altra vegada lo bull, y se colará.
lo que sucseheix despues de alguns bulls, se trau lo possible ab la escumadora, y se tira luego en una cassola ab marfil negre, en la proporció de una
quant despres de tinguda la cassola en un foch algo fort, ficant la escumadora en lo liquit, y bufant al tráurerla, en los foradets de ella se forman en
quant está en semblant grau, forma tambe unas bombollas, detras de la escumadora, bufant al traves de sos foradets. Quint grau nomenat de esponjat. Te lo
ben escorreguts, y al cap de alguns minuts, se separan ab una cullera ó escumadora, y se arreglan en la estufa sobre esparts, peraque se assequen.
en un de ells peraque donen 5 ó 6 bulls, y luego ab la escumadora se traurán y mudarán al altre perol que tinga també aygua bullenta,
y peraque al tráurerlas se trenquen ó desfassan, podrá ferse ab la escumadora, y anant ab cuydado; y ben netas que estiguen, anirán passantse per un
fruyta se courá hasta lo punt en que bufant al través dels forats de la escumadora, se forman bombollas grossas, en lo qual estat, quant estigue temperat
preparat á la ploma, es dir, que bufant al traves dels forats de la escumadora ab que se escuma se formen grossas bombollas. Se tirarán dich en dit
peraque donen vuyt ó deu bulls; lo qual practicat, se traurán ab la escumadora, posantlos en una cassola de terra ben embarnissada, y entre tant lo such
? Mala saó Us recremés el moll dels ossos! [(Se'n va cap al perol amb l'escumadora i arruixa de flames Faust, Mefistòfil i les bèsties. Les bèsties
Daniel per la porta de la cuina. Du un davantal prou estrafolari, i una escumadora a la mà. El seu aspecte és exageradament jovial, és a dir, molt
. (A Paolo, estenent-li —no sap si sense voler o amb mala intenció— l'escumadora en compte de la mà). Hola, Paolo... Oh... ho sent... (Aurora, que
, Paolo... Oh... ho sent... (Aurora, que el vigila de prop, li lleva l'escumadora, amb la qual cosa Daniel pot encaixar-li la mà, a la fi). ¡Que
el vostre permís, deixaré tot açò (per la bossa amb les botelles i l'escumadora) a la cuina. Daniel. Pensàvem... Vull dir que
de seguida. Aquesta operació es feia amb uns pots proveïts d'una mena d'escumadora en forma de tapadora cònica que evitava que la llet es vessés. «Allà