DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
espenta F 117 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb espenta Freqüència total:  117 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

El mate més gros, les corregudes més violentes, els crits més aguts, les espentes més fortes, els acudits més grollers, les paraules més cíniques, ho haurà
tocateta de música de vent; balls que per a darreries, ja cansats d'espentes i xafons, remataven ab /boleros lisos lanceros\ i /panaderos
'n, ves-te'n d'esta casa —li dia la de castanyola, traent-lo a espentes cap a la porta— ves-te'n, borratxo, fals, deshonrat; ves i allarga't
mig cabàs d'algep que son pare guardava per a tapar una cadufada. A espentes el tragueren fet un Sant Llàtzer, i ell, sense poder anar, fent
de la tisora. El bo de Sidoro anava rosegant la codonyeta gràcies a les espentes que a son ànimo donava lo marfisot de la sogra. Això sí, tots els dies de
fins l'encerat els deixa en mig del rogle, després de pegar-los una espenteta. Ella fa de consueta, seguint les paraules tremoloses, quasi tallades;
el nús en forma de gema o en forma d'estaca, per a quan vingui la nova espenta de la circulació de la sava amb el calor de primavera. També les llevors
Fontanella, que tancaven la natural expansió del carrer. 5.3. L'espenta a l'eixampla: l'estació del Nord i el carrer Marqués de Campo L'eixampla
... Si a voltes dic: "Pare, jo vullc conéixer món...", ell me pega una espenta a l'esquena i diu: "Hala, hala, ja te'n pots anar...", i
femater o terrer, sinó de gent vella, que no podien fer treballs de més espenta pels seus anys i es dedicaven a aquest, després d'haver passat la vida
festes fóren lluides y roidoses, perque sempre eixíen clavaris de gran espenta y gastadors. Corona (carrer de la). Á Sant Cristófol el gicotet;
atres dos anys, en 1859, ixqueren á llum dos obres de molta més espenta: "La millor rahó, el trabuc", de D. Francisco Palanca, estrená
per titul /Memories de un pillo\, escrita per un chiquillo de espenta. Conque... á la orden. Salut y forsa. * * * [2]
donantli la enhorabona al autor, qu' es una rata mercantilera d' espenta: "Una pobreta que ahir captaba va arreplegar hasta un sisó,
. De chuar á la piu en el seu netet, y de anar tirant, encara que siga á espentes. Del mitin de Ontenient sols ha dit rascantse la barba, y sempre en
certs coneixements de les tècniques modernes de gestió i una miqueta d'espenta. Si a l'hora de donar explicacions, qualsevol cosa era reduïda a falta de
agricultura, era tanmateix impròpia d'un esperit indolent i de tan poca espenta com el de Ricard; a ell li resultava un suplici, i, al capdavall, fou la
de quatre dits d'ampla que amania per a les grans ocasions; d'una espenta, obrí la porta completament, i pensà que tenia al davant un d'aquells
clar seria vendre les carrasques plantades; però aquesta gent no tenen espenta per a comprar un bosc. Trobe que no hi haurà més remei que fer-ho com
Hilari, que creia que Rabassa estava ja "madur" per a una darrera espenta, li plantejà que tornàs a anar a missa. —Ves-hi! Què et costa? Ves
Mig traficant en llenya, en fusta, en ametla, en ramats, era home d'espenta, lluitador i democràtic, que maldava feia molt de temps per no ser un
, tan corconets, els diran: "¡Mira, ja tenim això! Mes avantet, una altra espenta". Rafel Olcina va somriure de la justesa de l'observació. I així va
No et posis cursi, germaneta. Cecília: I tu, no em clavis espentes que encara rebràs! Remei: Formalitat, que dos es van barallar i
León)] Pero... es que no va a anar? León No vach al boxeo ni a espentes. Kao Vosté qué sap d' estes coses?... Ire· Yo de bona
"La bigotuda", Pilar y Pepico] [(Pilar entra en essena impulsá per una espenta. Pascuala es dona de uns trenta cuatre añs; té cara de pocs amics y en el
que venian apretaren també un poch lo pas pera no pérdrer temps y evitar espentas, y poch tardaren en arribar á la botiga de la Óliva, ahont lo falconer
la cara y te pateo el cuerpo. ¡Retíralo, te he dicho! [(Li venta una espenta que la fa caure a la butaca.)] Eulàlia: Ai, mare!, i ell què
al poch rato eren les rialles d'infant, y les corregudes, y les espentes, lo que alegrava á les bóvedes. Hasta els Sants teníen un silenciós
de més raons! ¡Jo no me'n vaig sense!... I enretirant sa veieta amb una espenta, obrí sa caixa i s'aferrà amb quatre o cinc barsetes que hi havia, si no
de fer-mos alguna mala feta, t'esxoroiarem aquí mateix; i llavò amb una espenteta aniràs a parar dins es canal, allà on hem quedat que mos trobaríem. —No
es galls, elsi obriren sa porta. I en voleu de gent per enfora, i d'espentes per sortir primer! Ni de dir bona nit se'n recordaren. —Tornau en voler!
dins! —respongué sa dona, amb sa mala idea de que a mitjan lloc una espenteta ho arreglaria tot, ben arreglat, segons ella. En Pep ja tenia més por que
a s'altra. Sa dona li anava darrera, esperant s'ocasió de donar-li s'espenteta, per llavò ella tornar arrera. Per això no se fixava gaire a on posava es
deu anys, aixugava les llagrimes de l'Infant del pesebre. Amb una brutal espenta 'ls soldats la van jitar fora del cami; mes no antes que Jesus ambe dulsa
haguès donades les gracies per la seua coral compassio. Y, mes que per l'espenta dels soldats, ferida altra vegada per la mirada de Jesus, —per aquella
al-garró, y movent entre tots una chiuladisa del diantre... L'Alcalde á espentes y arredolóns, y valentse també de la vara, fá eixir capa-fora á tota
Y luego de dalt á-baix há escomensat á palparme. Despues pegantme una espenta á la cuina me s'há endut, yo al vore que ella s'asenta, m'há sentát sinse
la fosquetat ajuda, algú llibertat se pren y, entre aspentes y carreres, algún pesich sòl haver. Els giquets
morir de dolor, ara temia tornar-se folla d'alegria. La tragueren a espentes; i sostenint-la... portant-la casi enlaire, al port corregueren totes. A
sols van son marit i son cunyat. Diuen que ella els ha tingut que ficar a espentes en la barca. —Déu se planyga d'ells, els protegixca... i els perdone...
poc després les barques. Apenes tocaren l'arena ses quilles pegant suau espenta, se tiraren a l'aigua aquells infeliços, i corregueren com perseguits pel
'n va cap á la finestra y aixis que la obre y 't veu un home li dona una espenta y 'l tira á daltabaix. Desseguida se sentí un crit horrorós. Llavoras
(A Ram.)] [(Jos. diu las últimas paraulas fent un gran crit y donant un espenta al Sr. Crispí treyentlo de casa.)] Escena XVI. [Dits, menos
la risa me tenta un atre qu' apreta els pasos per seguirme, y d' una espenta li chafen al pobre els nasos. No em sap mal que com á uns rayos me
á la plasa á dos rengleras. Yo mi fico per saber... am dona n' Pau una espenta y am tira sobra un soldat, de aquells que portan la serra al coll, y
Cuc. Y qué vas á fer? Mesp. Cantarli dos cansonetes d' espenta no fluixa, pa ferla caure. Cuc. Sinse insturment? Mesp.
de la seda!... Así tens un borrelló! Ort. Mira qu'et pegue una espenta! Há tiempo la llansadora abandoné por la ecsena, y he treballat
que yo 'ls amolle pronte un revés. Ellos Vacha una dona de mes espenta. Sinse esta dona no puc pasar. Señor abaixa y entra en m' acasa y á la
començarà un llarg oblit que no acabarà de trencar-se, amb autèntica espenta creadora, fins al segle xx. I en aquest segle,
Aquest rogle de criatures saltaven al ritme somrient de les ones amb espentes, abraçades, rebolcons. L'escena tenia també la gràcia lluminosa d'alguns

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »