DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
faedor A 56 oc.
faedor M 39 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb faedor Freqüència total:  95 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

posen en escena no pot deixar de banda (a cobert) el faedor de màximes: hi ha màximes sobre les màximes; aquesta que ve, per exemple:
tal i com podien concebre'l els surrealistes, també ells, d'altra part, faedors de màximes, sinó com a mínim a una submissió del sentit a algunes formes
diners i en duia pocs... Per què no robar de ço del seu? La cosa era faedora i fins i tot fàcil. Tenia totes les claus de casa seva; sabia millor que
sobre els fills tercers, i sobre els quarts, envers mos odiadors; i só faedor de misericòrdia en milers envers mos amadors, i envers els observadors
a casa i mates un cap i el fas fer, que ells amb mi menjaràn al migdía. I faedor ell, tal com Josep havía dit, s'endugué ell els hòmens a la casa de
de l'afecte dels fills; que quan ha examinat les accions fetes i les faedores i obert la seva consciència plena de malvestats i de turments, té sovint
sobtava extraordinàriament de sentir que algú en parlés com d'una cosa faedora. —Potser sí, potser sí —sospirà el Roig que, poc segur del seu castellà,
i justícia, que creà la planta per a servei de la bèstia, i que aquest faedor l'afat l'anomena Déu gloriós. V. Torna a cogitar l'intel·lecte i
lloc —després de múltiples meditacions i rumiacions— a altres plans més faedors, ensems que minva lentament la tendència agressiva que l'animava. Àdhuc,
vol, a més a més, que siguin fermes totes les donacions i deixes fetes i faedores per ell. I es reserva, plenament, per la resta de la seva vida, totes les
Doncs bé, el que provi de resoldre'l veurà com no és pas tasca gaire faedora. N'és tan poc, que alguns literats espantadissos declaren (sense raó,
el cas de intestat de un dels mateixos. Per això crec que en el Apéndix faedor cal traduir en preceptes legals la vella costum catalana y permetre als
en actuació i així, referint-me principalment a lo escrit, resultarà més faedora la meva tasca en la present conferència. Més, quan els dos escrits es
llavors progrés ni assegurança en cap conquesta sobre la matèria no és faedora: en protesta la mateixa Natura amb sa majestuosa fidelitat a si mateixa i
l'extracció de l'infant o aquest no fos viable serà quasi bé sempre faedor el baptisme intra-uterí, injectant aigua en la matriu fins aconseguir que
nous axiomes: el de la infinitat i el de l'elecció; els quals, però, no és faedor d'encabir als dominis purament lògics. L'axioma d'infinitat diu que per a
Un axioma, per tant, de caràcter exclusivament existencial no és pas faedor d'encabir-lo entre els axiomes pròpiament lògics. Russell trobà una
és impossible i contradictori. Solament als dominis A, B és faedor de deduir i de definir els conceptes i teoremes matemàtics per mitjans
nous tots, i últimament una definició de zero, Def. de zero. És molt faedor de demostrar que ambdues definicions de zero són una mateixa. Ara podem
calculació numèrica efectiva) palesa la validitat de la fórmula, és faedor de trobar una prova purament formal d'aquesta fórmula, en cas que,
escrita sota la forma "1 = 0": i d'aquest procés deductiu és faedor de donar una prova formal corresponent. En conseqüència, per tal
lògiques de tipus no aristotèlic, la fecunditat de les quals no és gens faedor de preveure. Per sort, els matemàtics i logístics moderns no senten pas
coratjosament tota llei d'obstacles. Comença, llança't, que Déu el bon faedor ajuda; i el que semblava ardu esdevé facilíssim, corregint-ne el fals
deuríen portar la cosa al Concell, qui finalment deliberaría lo faedor. No sembla pas que per aquest cantó els Concellers vigatans trobessen
tal com /ABCEA'B'C'E'\ (figura 6), ja ens serà faedor dibuixar-lo fidelment, puix, dibuixant la base quadrada /ABCE\,
apreses, trobem el centre d'un quadrilàter i ses diagonals, i ens és molt faedor dibuixar ses ratlles mitges o diàmetres del quadrat, que ho són de la
d'ambdós mobles. En la ideografia de la personalitat moral del faedor, que apareix al tauler del secreter, així com en l'escena del prometatge
mateixa idea de la restauració o unió dels divèrsos estats d' Espanya faedora, no per casaments o enllaç de families Reals, sino per victòria
fer, igualment en la taraçana del Grau pòrches, per a que les galeres faedores estigueren a cubèrt, i d'armar al present una fusta que vaja en
que entenguera en la redacció dels Capitols o bases sobre les dèu galeres faedores y tota classe d'afers tocants al armament de les mateixes (p.
d'encarregar a vuit prohoms que, junt amb els paers, veiessin l'obra faedora, i els donaren plens poders en llur comès. La comissió va estudiar un
tingut ab llurs ánimes, veritables motllos de cera verge ahont los hi es fahedor als pares, en lo temps de la infantesa, gravarhi pera sempre llur própia
fer mal ni desgraciarse, procurant, en cambi, que, ab élles, les hi sía fahedor instruhirse y delectarse per ser, en aqueixa edat, aquella en que la
exposar, dintre de la brevetat possible, ab la major claretat que 'ns sía fahedora. Al efecte, lo qu' en primer y principalíssim lloch haurán de considerar
que 'ns fan agradós l' agre del terrer. Peró, pera que aixó sia fahedor als pares, nos atrevirém á sentar un principi al qual, n' obstant, no
Desseguit tots aquestos juraven portarse bé y lleyalment en la elecció fahedora, la qual efectuaven en votació secreta y per majoría de vots, trayent als
als dits Braços y aquestos encontinent convingueren entre si sobre lo fahedor y determinaren lo mateix que avans, es á saber, que no respondríen á la
que, fet per aquells lo jurament de portarse bé y lleyals en la elecció fahedora, primerament elegíen lo Diputat eclesiástich, deventhi, emperó, concordar
ja citat Compendi de les Prerrogatives ne retallém aquest trocet fahedor pel nostre cas: No menos lo meteix senyor rey Pere III, á petició dels
ajustarse las adhesions que subscrigan las que vullan esser membres de la fahedora Comunitat de regants. La smentada emissió de accions se fará en la
Bonastruch, ordenant que se 'ls suministrés tots els gastos ocasionats y fahedors. Assistiren en efecte al esmentat concili ab R. Todrós Aben Jachía y
que designés á sa voluntat el cárrech de conservadors del Estudi general fahedor, els quals podrian recaurer en las dignitats que Margarit designés. Li
lo duenyo primitiu de la terra lo pacte que se refereix á las milloras fahedoras, diu: "Y al objecte de que la vinya no experimenti clars, ans be puga
pessetes per cada una de les obligacions a dalt indicades, deducció faedora dels impostos legals. El dit pagament s'efectuarà a la Caixa de la
barcelonesas per señal y arras y á compte del preu de la venda perpetua fahedora per dit Joan al Anton N. de tota aquella casa situada &c· que
contribuir-hi de la millor manera que se li faci entenent i li esdevingui faedor. Segons referència del Cardinal J. Verdier, el Papa Pius XI deia: "Som
davant dels malalts i de la societat. Això en els hospitals fóra més faedor, mes ara en les clíniques particulars en gran part s'esmuny, i els
lo qe. per mi baix trobarán ordenat. Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en lo sementiri del Convent de P. P. Franciscanos de Ntra. Sra. de Gracia
de Comuns Deposits) de ahont no podrá soltarse sino per altre esmers fahedor ab la corresponent Lluisio y Garantia, á benefici de dit Reverent
esmenadas á la majór brevedát. Elegesch la Sepultura á mon cadaver faedora en lo sementiri ó Campo Santo de la Igla. Parral. de la referida esta

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »