DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
inglès A 518 oc.
inglès M 206 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb inglès Freqüència total:  724 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

és que a s'/Ateneo\ encara la defensen. És clar, basta que sigui inglesa. Es governador també està venut a sa maçoneria i no voldrà intervenir. En
com una castanya y una sal y salero capás de fer tornar tarumba al més inglés dels inglesos. De segur que 'l rey en Jaume n' havía vist alguna ans d'
y una sal y salero capás de fer tornar tarumba al més inglés dels inglesos. De segur que 'l rey en Jaume n' havía vist alguna ans d' empendre la
o millor que els altres, la nostra confiança és plena: com el ciutadà inglès sab que d'any en any creixerà el sea power de la Gran Bretanya,
, tens talent, noy; ho has endevinat... Anèm, anèm a veure si'ns en dona l'inglès... Però, espéra, espéra. He demanat sopar y aquesta calla. No menjarèm ni
si no teníem per sopar... Déxaho, déxaho, te dich; ja aniré a veure aqueix inglès demà ò passat demà a qualsevol hora. Ara't diré com el model a les dotze:
de la Guardia civil y Caravineros y consulats, que son tres: Francés, Inglés y Alemá. La majoría dels vehíns del pòble fan ruídos en lo primer que
que tingui: Poca sala i molta arcoba, si no pot ser quarto a la inglesa. Quines son aquestes condicions higièniques? Lo d'esser
glassa antissèptica, boata hidròfila, esparadrap de diaquilón, tafetà inglès i lo termòmetre ab fulles de temperatures. Es molt pràctic també,
especial individualització de l'avellana espanyola. En efecte el botànic inglès Joh Rajus en la seva famosa obra /Historia plantarum\
i la "Loddiges Barcellone" a alguns grups d'avellanes ingleses. Tals denominacions hortícoles, i res més que senzilles denominacions,
D'Espanya es parla llargament i les avellanes són conegudes en el comerç inglès, particularment, amb els noms de "Spanish", les asturianes i
se li afegeixen les clares montades a punt de merengue. Aquesta crema inglesa és exquisida i serveix també per a omplir o farcir moltes classes de
torrat; una altra amb mantega fina de vaca, una altra amb galetes ingleses i algunes altres classes de pastes, una altra amb variats de sanwichs o
potàsic i unes gotes de làudano de Sydheuam; ja que aquest Hipócrates inglès deia: que sense opi no's podia exercir la Medicina; lo qual equival a
que l'escolar coneix; aixina veem la gramática lletina, la francesa, la inglesa, la italiana..., etc., escrites en castellá, y en el cas de que parlem,
el parlar el castellá, pues en cèrtes esferes abans el francés y hara l'inglés, es lo que priva; en nòstra ciutat hasta les porteres, sense ducte per
molt s'és dit que la LLúdria no viu en les aigües salades. El naturalista inglès Bell, ja esmentat en aquesta Col·lecció, i en la seva també esmentada
L'expansió comercial de la taronja s'inicià en introduir-se en el mercat inglès, a mitjan segle XIX. L'explotació agrícola. Les
Allá no hi ha vacacións, ni dies de fira, ni llecencies, ni dissapte inglés. Com en el cel no hi ha nit, se trebaia tot lo dia sense repòs... perque
en pretenia treure un argument en favor del protestantisme. Oint-lo un inglès convertit, el va interrompre, dient-li: Amb el què veig, vostè hauria
d'ocasió. No. 31 26 telers mecànics Carné, Rosell i inglesos, maquineta i calaixos a bon preu. Dos urdidors, 1 màquina,
HP. 2 places, torpedo, a tota prova. Una moto Tessun (inglès) 2,5 HP., a tota prova. No. 34 Canviaria una caldera de
no n'hi havia cap que arribés a vell. Aquest senyor, com que és més inglès que els altres, és flemàtic perdut. Fa l'efecte que ha estat desdonat
triomfs; fou el verdader successor de Purcell en l'ópera nacional inglesa, que per aquell temps havía de passarse ab l'ópera italiana. Un dels seus
la qualitat de les seves obres, sempre admirablement ben escrites. Els inglesos el consideran com inglés; Haendel fou alemany, pero els inglesos l'han
obres, sempre admirablement ben escrites. Els inglesos el consideran com inglés; Haendel fou alemany, pero els inglesos l'han considerat y'l consideran
Els inglesos el consideran com inglés; Haendel fou alemany, pero els inglesos l'han considerat y'l consideran encara com un geni nacional. El
italians, no pot negarse emperó, que Haendel va acabar per devenir ben inglés. Com hem vist, passá gran part de la seva vida a Inglaterra, a Londres
a Londres sobretot; y arrivá tant amunt l'admiració que senten els inglesos per aquest músich, que diuen que solsament dues coses hi ha indiscutibles
reservada als Reys d'Inglaterra y a alguns grans homes. Pero'ls inglesos li han conservat encara un monument mes superb, mes espléndit; tots els
y a vegades per milers de executants les seves obres magistrals. Els inglesos tenen el culte dels seus morts y dels seus passats. Encara que mes humil
aquest afer, trameté el Prior de Cornellá com embaixador prop del monarca inglés, Enric III; aquest, qu' estava a Westminster, escrigué 'l dia 7
gran era l'entendre als oradors, los cuals, per més que xapurravan l'inglés, sovint sens darsen compte, parlavan ab la llengua nativa. Un home
El primer en usar tal mot fou un dels més notables folkloristes, l'inglès Mister William J. Thoms l'any 1846. Aquest mot que tè la
de la mateixa manera que un francés te orgull d' ésser francés, y que un inglés no deixaría de serho per tot lo del mon." Sí, som catalans y volém serho
idea: estém segurs, seguríssims de que la administració francesa ó la inglesa son superiors, pero molt superiors á la espanyola. De segur que
envers els objectes de les matexes. Com en l' antich romá y en el modern inglés, en el temperament catalá la reflexió predomina sobre la imaginació, y de
se troban buits dificultosos d'estudiar pel foraster en la llegislació inglesa, y per això s'es dit que el dret català es curt y escàs. Pero no es aixís
lo del 5nt·, ampliació de Ciències o Llètres, Llatí y Alemany o Inglès. 7. Els llibres quedaran reduhits a la més petita expressió,
de Descartes y l'escepticisme de la Enciclopedia francesa. Esgarrifat l'inglès Tomás Reid del aterrament religiós y social a que conduhia
de un perjudici immens pera la ciencia que'ls grans filosophs alemanys y inglesos del segle passat, al tantejar els problemes més capdals de la ciencia,
parlarne perque fou en molt notable ocasió. La Fransa havia tingut ab los inglesos una guerra molt forta que durá mes de cent anys, fins que per lo tractat
natural, estaríam mancats de metafísica, com n'estaría mancat el poble inglès, y tots aquells pobles de temperament analítich, racionals per instint y
a Stuart Mill, qui, pensantse fer filosofía humana, no feu sinó filosofía inglesa. L'home te un sentiment fort y viu de la solidaritat universal, sentiment
parlar del positivisme francès; i es que, en efecte, hi ha un positivisme inglès. No regatejo per cap estil el caracter positiu a la filosofia de l'altra
Hi ha, am tot, una diferencia, i es grossa. La filosofia positiva inglesa parteix de l'estudi de l'enteniment o psicologia; la filosofia positiva
del món, tant inorganic com organic. La manera de desenrotllament inglès s'explica pel medi inglès. Quan les doctrines den Comte penetraren a
com organic. La manera de desenrotllament inglès s'explica pel medi inglès. Quan les doctrines den Comte penetraren a Inglaterra, hi feren una forta
Una visible empremta de positivisme s marcà sobre la filosofia inglesa, però la psicologia restà sent-ne l fonament. La qüestió debatuda entre

  Pàgina 1 (de 15) 50 següents »