DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
inventariar V 202 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb inventariar Freqüència total:  202 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

moments que tenen algun parentiu amb la malalta. I recorreran la casa, inventariant-ho tot amb escrutadora mirada. Dona Obdúlia té una nombrosa col·lecció de
béns del rei Martí (1410) no figuri l'espasa de Sant Martí. S'hi inventarien diverses espases, de les quals dues tenen nom: l'"apellada Ne
sagnies eren peces soltes que s'aplicaven a l'arnès, i així poden ésser inventariades individualment: "Item, un perell de gossets de malla de acer,
mítics. Totes aquestes transformacions haurien d'ésser sistemàticament inventariades. Els karadjeri, entre els quals "l'home somia" l'afiliació totèmica del
es distingeixen fàcilment. Però entre els fang del Gabon, Tessmann ha inventariat un nombre elevat de prohibicions que il·lustren no solament els tipus
en el seu mètode, l'experiència del qual prova que és indispensable per a inventariar la integralitat dels elements d'una estructura qualsevol, humana o no
als textos conservats, el més antic dels que el senyor Martínez Ortiz inventaria és {El fill de l'especier}, de Lluís Navarro, si bé el primer
històriques cauen en els mateixos errors de sempre, quan es tracta d'inventariar els morts d'una determinada batalla o els enemics que foren fets
però si aquest viudo és un secretari que fòra de secretaria no té ganes d'inventariar, i el bordegaç està en una edat que té dalit d'esgarriamenta, la
mosques (i qui diu mosques diu mostruaris), i el que és pràctic, ha de inventariar-los, estudiar les seves flaqueses i atacar-los per la flaquesa. N'hi han
comptes, mesuren, pesen, taxen segons tarifes conformades al seu sistema; inventarien parelles de bous, eines de treball, valor de les barraques, dels terrenys
moments que tenen algun parentesc amb la malalta. I recorreran la casa, inventariant-ho tot amb escrutadora mirada. Da. Obdúlia té una nombrosa col·lecció de
riquíssim, variat, complex, i ací no es pot fer res més que, sumàriament, inventariar-lo. En aquest cas s'han d'incloure poetes molt notables, sobretot
incidències eren "el nostre pa de cada dia" i no és l'objecte d'ara inventariar-les, sinó donar-ne una mostra. Més avançat el segle, l'any 1769,
fa en la descripció que serveix de títol a les cobles. És un notari que inventaria, sense saber ni voler sintetitzar. Igual feia, mig segle abans, el que
hi cabrà recurs de cap mena. Art. 35. Establert l'actiu social, inventariat i deduït el passiu, cas d'ésser positiva la resta resultant, quedarà
comentaris, perquè no ens proposem fer cap història ni, molt menys, inventariar tots els succeïts, sinó que escollim els aspectes característics i
examen de les llaunes i dels pots resultà poc satisfactori. Ràpidament inventariaren: sardines, almeges, tonyina, foie-gras, olives, tàpares, bròquil i
llur carnet de notes han d'estar sempre a punt, el mateix si es tracta d'inventariar els trossos d'una dona assassinada encabits en una maleta, que els
pas del recercador, resultant aixís que les múltiples versions que poden inventariar-se no difereixen substancialment, oferint sempre una part esencial de que
i a la capella del Palau de la Comtessa. Sense fer cap comentari, inventariarem les relíquies existents a Barcelona abans de la destrucció que sofriren
els volums es segellaran de nou. Feta la catalogació, es procedirà a inventariar la biblioteca, operació que tractant-se d'un fons ja antic i del qual és
vinguts per canvi o donatiu. Després d'això ha arribat el moment d'inventariar els llibres. 15. Registre d'inventari. És el que conté
amb les revistes i amb les obres en curs de publicació), cada volum s'inventaria, a mida de la seva arribada, com si fos una obra diferent; aquesta petita
format de la obra (v. ©). 16. Col·locació provisional. Inventariat el llibre, s'anota el seu número en la cèdula provisional i en la factura
La col·locació segons l'ordre de registre és senzillíssima. A mida que s'inventarien els llibres van posant-se als prestatges en el mateix ordre correlatiu.
i després de aportar les queixes dels agricultors de aquesta Comarca, de inventariar totes les deficiencies notades en l'aplicació del actual Reglament de
des de l'any 1794 al 1812, amb el simple intent d'inventariar, molt per damunt, les diverses menes de "vanos" coneguts ací. Quant al
epigàstric és conjugat amb el procés digestiu; l'individu, exposa, sia al inventariar en el primer examen els seus sofriments, sia en el curs de la cura de la
i generals, fent arduíssim el seu reconeixement; però és precís al inventariar mentalment l'enfilall de processos que poden vincular les manifestacions
és ben senzill. Si existeix una tradició filosòfica catalana, és precís inventariar-la. Si no existís aquesta tradició, i l'activitat filosòfica catalana,
explicatius. Bergson enceta els estudis escalonats d'aquesta publicació, inventariant les més altes tradicions de la Filosofia francesa i assenyalant els seus
i l'acararia amb temes vitals i ambiciosos que ara hom troba en manca en inventariar la producció dels darrers deu anys. Mentre aquesta crítica completa és
li planteja. Però, direu, ¿el paper d'un concili no és en primer lloc inventariar el dipòsit revelat i donar respecte a això els aclariments necessaris o,
que disposen de la paraula i aquells que en són privats. No és qüestió d'inventariar aquí tots els problemes suscitats, totes les possibilitats obertes per la
que concerneix aquest, la història és simplement "indispensable per a inventariar la integralitat dels elements d'una estructura qualsevol, humana o no
veurem diversos exemples tot seguit, § 5. A Catalunya és fàcil d'inventariar tots dos tipus de llengües en contacte: el natural (per raons
aconseguir llur plena realització en tant que pobles. No es tracta ara d'inventariar els grans estats col·lectius que ha viscut el nostre poble en el decurs
valgut del Nomenclator de 1964, que aspira a inventariar tots els nuclis de població (llocs habitats que no siguin cases
§ 22), mentre que les regions de l'interior, on l'arqueologia ha inventariat menys restes, són també les que acusen un notable descens en el nombre de
i, com més reduït és un espai geogràfic, més difícil se'ns fa d'inventariar-hi els arabismes, classificant-los-hi per indrets, i tot mirant si n'hi ha
i passats: 81 anemòmetres i 1576 penells van ésser inventariats. El segon objectiu de l'enquesta es va cobrir amb una certa precisió, ja
Justin I (518-527) tramet al papa Hormisdas. Així, també és inventariat l'altar d'or i esmalts que Justinià, nebot i successor de Justin I, dóna
dir, en el seu punt més alt d'esplendidesa, qualsevol obra esmaltada fou inventariada a l'època i posteriorment, sota l'epígraf d'"opere
i que en el punt a què hem arribat de la nostra història ja és difícil d'inventariar; la literatura artístico-arqueologista, cada dia més abundosa i
màxim pel tipisme. Ultra això l'arquitecte podria tenir cura d'inventariar els exemplars arqueològics que existíssin en la seva demarcació,
llur continuïtat; b) s'havia de procedir, després, a inventariar els béns adscrits al servei transferible i el personal per a atendre'l.
Obligar a l'abonament de les millores en cas de rescindir el contracte. Inventariar les terres per categories i rendibilitats. Evaluar les terres segons
que, provistos ja d'una visió i d'una metodologia científiques, han inventariat llurs cultures i les han sotmeses a estudi i a interpretació. També aquí
al·ludeix a una cançó, El rei i la captaire, que ha estat inventariada entre les que assoliren popularitat a Londres durant els darrers anys del

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »