DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
llibertar V 42 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb llibertar Freqüència total:  42 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

'm demana sa filla, que 's desespera y llansa torrents de llágrimas per llibertar á un traidor, á un traidor qu' es lo seu pare; l' idéa de la justicia lo
o l'ull de sa serventa, i li ho fa perdre, pel seu ull, de grat el llibertarà." "Si la dent de son servent o la dent de sa serventa ell li fa caure,
o la dent de sa serventa ell li fa caure, per la seva dent, de grat el llibertarà." "Quan un bou a home o dona cornarà, que en mor, amb pedres serà el
un atre mite; mes no perdeu d'esment que eixa seria la rònega forma de llibertar l'esperit dels pobles en permetre enlairar i polir llurs cultures
pia si, en borrar les dolors de l'erm del cos, no llibertés l'esprit que s'hi encongia... Per ço jo estim la mort, que és justiciera,
Maragall ens havia assenyalat, ja tendia, certament, a depurar-nos i a llibertar la nostra ànima col·lectiva: exaltant els caràcters del nostre esperit
com a patriota catalá d'Amèrica que ha maldat durant tants d'anys per a llibertar Catalunya, mentre l'altre parla com a polític afiliat a un partit que no
en el seu poder tot l'armament de la Nació. La part d'Espanya que es llibertà ella mateixa, ho féu a força de braó i de sacrifici. La part subjecta
obligat a disposar que sota cap pretext els esmentats oficials no puguin llibertar els bandolers que cauen en les seves mans, sinó que "els hagen de
y la salvació social. La Masonería, segons ella diu, ha vingut pera llibertar al humá llinatge, pera fer felissos als homes y produhir la pau y germanó
presoners seus, y vestintlos ab lo bo y millor del seu guardarroba los llivertá fentlos anar á Nápols, pera dir al prímpcep d' Anjou que per cada
per totes parts! Aleshores seria com el pseudo-art qui preten, en va, llibertar-se de les regles eternals de la Bellesa. L'art de Wagner es, en tal
"l'ànima del segle XVI —segons Lucien Arreat— que analisa y no lliberta, el prímpcep qui es per temperament y educació un metafísic", es exprés
10'25 matí. Tanger. Demá marxarán a trobar a n'en Raisuli pera llibertar als captius nort-americans, els xerifs de Wazan. * * *
devant del mateix rey, vá esser brutalment empresonada si bé després la llibertá, lo poble amotinat. Estant los ánims tan excitats arribá 'l Corpus y
sumos sacerdots. Pero los Pontífices incitáren al poble, peraqué ell los llibertás abans á Barrabás. Y Pilat responent, los digué altra vegada: S·
Crucificáulo. C· Y Pilat, volent contentar al poble, los llibertá á Barrabás, y després de haber fet assotar á Jesus, lo entregá peraqué
buscaba com deslliurarlo. Pero los jueus cridaban dihent: S· Si llibertas á aquest no ets amich del César; suposat que qualsevol ques' fá Rey se
te ha deixat... ¡May perdona la venjansa! Si 't sonrigué la esperansa de llibertarne lo poble, insults lo mon sols te dona, y ni 'l consol te deixá de que ta
! Força llenya! Taules, llits, cadires, tot en un pilot i un misto. El foc lliberta, el foc les trenca totes les cadenes! Ah! Com s'enfila per les parets,
son fill Carlo prengué, Que mals resultats tingué: A llibertarlo obligat Lo Rey firmà un concordat; Que posà lo
Corra á donar lo pich de la consigna, no per salvar al pare, sino per llibertar al mosso; fa parar un cotxe que en aquell moment passava ab lo rótul dret
manifestantli la teva igcnocencia y é igcnorancia, y al mateix temps lo llibertare de soldat encar qu' hem costi tota la heretat que poseheixo —Ay tia va
van passar entre escriurer la carta á Albert, la contestaciò d' aquest lo llibertarlo de soldat lo tornarsen llicenciat al poble, lo abrasarse ab la seva
la sola qui sobreviu; ella de la xarxa forta lliberta l'eixam catiu. Ama'l cor de l'aspra timba on penetren les marôs
A est home perdonar! oh!... si 'l que m' ha dit sabessen y que aprés lo lliberto! Y qué!) Tots fora. [Se 'n van los soldats.] (D' avuy meva
Vosté, Juli! Qué diu? [sorpresa.] Juli Lo que sent. Vinc a llibertar a la Trini. Carolina A llibertar a la Trini... Juli Si;
Lo que sent. Vinc a llibertar a la Trini. Carolina A llibertar a la Trini... Juli Si; ens estimém i vull fer-la feliça.
per las plomas á tot arreu ahont se posavan, de la qual esclavitut los llibertava despres la ma piadosa del cassador, girantlos, empero, 'l coll enseguida
boja d' amor als meus germans, volent, oh trista, plaure al Senyor, tot llivertant ma patria. Y cara á cara del August me trobo: lo monstre m' esglayá y
Ell? Qui és ell? Belf·. El noi que l'ha trobada i l'ha llibertada. Aquest sí que haurà fet bona sort! Pacià. Dius que és sort?
Al peu de tes montanyes están los mallorquins; ¡Llibèrtalos, Senyora, d' iniquitats ferestes, Y de la bella Patria
alguna. 39 Emperó com es la costum entre vosaltres de que jous lliberti un per la Pasqua, ¿voleu queus posia en llibertat al Rey dels Jueus?
¿No sabs que está en mon poder lo crucificarte, y en mon poder está lo llibertarte? 11 Jesús respongué: No tindrías poder algún sobre mi si not
reo de pecat mes grave. 12 Y desde aquell punt Pilat buscava com llibertarlo. Emperó los Jueus cridavan, dihent: Si llibertas á est, no ets amich
punt Pilat buscava com llibertarlo. Emperó los Jueus cridavan, dihent: Si llibertas á est, no ets amich del César; puix tot aquell ques fa Rey contradiu al
del meu poble que habita en Egipte, y he ohit sos gemechs, y he baixat á llibertarlos. Ara vina tu y t'enviaré á Egipte. 35 A est Moysés á qui ells
per ma del ángel que se li aparegué en l'esberser. 36 Aquest los llibertá fent prodigis y miracles en terra d'Egipte, y en lo Mar Vermell, y en lo
digué: Ara conech verdaderament quel Senyor ha enviat son ángel, ym ha llibertat de la ma d'Herodes, y de tota la expectació del poble dels Jueus.
Ah! Perles són els plors que tu has vessat. Tan riques que et lliberten del pecat. xxxv Pel que hagis fet no sentis
deportar a qualsevol camp, i vaig fer-ho fins que els tancs entraren per llibertar París... Camus era encantador, vaig anar-me'n al llit amb ell de seguida
Si no ens haguessin convençut que el rei Joan llibertaria la ciutat amb els seus soldats, no hauríem resistit tal com ho