Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
loco A 198 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb loco Freqüència total:  198 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

accions de sa /Isleña\. —¿Què faries amb tants de doblers, loco? —preguntà una de les senyoretes Gradolí. Ell rigué: —Mira, lo que jo
hereva. Li encoman que faça bondat: ara que serà rica, que no faça més sa loca, perquè ja s'ha divertida prou. És jove i guapa, i amb lo que jo li deix
que volia fora ric; con que ni menos ni mes. Teresa. Tu estás loco. Pepet. Tereseta... Teresa. O á lo menos el servell l'
dit. Y vòl ma muller que no m' amoine! En meñs motiu hiá home qu' es torna loco ó es pega en lo cap un tir. Y yo aniré á Chesus pronte á fer ralles. No
La tinc segura en lo Cárme. Mer· Pero Serapio, ¿estás loco? Serap· Un pòc. Y per no tornarme del tot, m' en vach d' esta
que estan tocats del mal de la bogeria, que tots n'hem conegut: els locus, vatja! Ell agafava a l'infeliç que patia de rampells o de llunes,
hereua. Li encoman que faça bonda; ara que serà rica que no faça més sa loca, perquè ja s'ha divertida prou. És jove i guapa i amb lo que jo li deix
Si els peus li toquen el clatell! Els altres tiren amb la loca. Fort! Foteu-los! Són els dels peus plans! La loca...
la loca. Fort! Foteu-los! Són els dels peus plans! La loca... (Una mena d'artilleria molt ràpida, gairebé com metralladores; jo
en aquestes coses, no sé distingir un canó d'un obús, només sé que la loca feia pànic als nostres.) No escriuré un relat minuciós d'aquelles
dels peus plans" l'enemic arrasà les nostres. Abans de migdia, la loca havia enllestit aquesta feina. Els nostres es desbandaven; vaig perdre la
companyía. Arma més ruido que un cabáç de granòtes. El aixaguar de la loca, que tot ho va emplear en caròtes. Açí en pica, açí en còu, açí en
el teu garbo i sal, valencianeta graciosa, fas tornar loco al javal. Marieta, si vòls vindre al Portal t' esperaré,
vist jo. —Que tens quatre ulls? —No he mester ulleres. —Mala llengo! —Loca! La cosa era que aquella profusió de servei domèstic no havia caigut
se practica en la criansa de moltas de las fillas. Sens parlar dels pares locos, que ja desde petitas las aficionan á las galas, adornos y vanitats,
vosaltres com ells: també diu la sagrada Escriptura, que lo número dels locos es infinit, y no per aixó voldriau vosaltres ser locos. Si se llansan á
que lo número dels locos es infinit, y no per aixó voldriau vosaltres ser locos. Si se llansan á perdrer á ells mateixos y á sos fills, voldréu fer com
Bertrana, Borràs (Fra), Bossa, Brugea, Brui, Butzeta. Calenos, Canya loca, Cap alt, Cap d'olleta, Cap loco, Ceiut, Cerdó, Conde (El),
, Brugea, Brui, Butzeta. Calenos, Canya loca, Cap alt, Cap d'olleta, Cap loco, Ceiut, Cerdó, Conde (El), Cònsul (El) Embui. Falet, Felós,
del concurs: la gent es torna formal; no plòren, pero tampoch fan el loco; mes quant es presenta presidit de creu blanca 'l capellá, ab capa també
y semblansa les classes que 'n dihuen directores. Molts richs ab ses loques orgíes, ab ses inmundes diversións, ab sa crónica escandalosa, ab ses
de sa forma externa lo Lliberalisme, que no ha obrat en aixó á tontes y á loques, sino ab perfecte coneixement de medis y fins. La Revolució ha destruhit
horror!, atra vegá el espèctre de la sogra. I... —¡moment de expectació!— loco de furia la va tirar al foc; pero la xaqueta va quedar enganjá en u dels
Produir, produir molt; aixó es el seu tema que repeteixen com a locos ecsisats p'el frenesí de posseir sempre més... Pero ah! així com hi ha
Passa-temps y vanitat. ¿Seré jo tant miserable, Que ab locos divertiments Vulla donar gust al diable, Y á vostre
cual grandesa brilla de tal manera en sos escullits? ¡Ah cuanta es nostra loca ceguedat. Avivem nostra esperansa Y esforsém nostra flaquesa,
sobre d' una plassa. Llibre de pons y barcas, de, en sas accions. Loco de rabia, per' la música. Llarch de paraulas, en l' demanar. Llastimarse
zelos, rahons, barallas, desafíos y morts que se originan dels tractes y locos amors que casi sempre se principian y fomentan en los balls.
y pecats que regnan en lo lloch, las queixas, las envejas, las mofas y locos amors; y axí com lo exêrcici de la dansa obre los poros del cos, també
ells. /Sra· Clara\. No sias, Maria, tan terca, tossuda y cega: la loca afició que téns als balls, no t' deixa véurer, que la sagrada Escriptura,
acabo de conéixer, quel amor profá es fals, es cego; no es amor, sinó una loca passió que, quant se véu contrariada, es capás de fer cométrer las mes
qu' es va sentir á dins tot es terme. "Es senyor de La Bastida tornava loco; ¡figurauvos que li pegava per sembrar tota una garriga!" Es mesos
passaren y ben prompte vereu una vinya que pareixía tenir doble temps. Es loco acertava. Avui tots es pagesos li demanen sarments d' aquella vinya que
Tota nerviosa obri les portes, anantsen dreta cap a la reixa. Pareix que loca s' haixca tornat. Més ¡oh desilusió! ¡Oh desengañs! Enguañ la chica no te
á n' els nort-americans era somiar pessetes ó estar loco de remat! Tots els llatins ja l' hem feta, —segons diu es meu
sens temor. En brasos l' agarra son fill, y mich loca estampa en sa boca un bes dols y llarc,
dels solars de San Fransés, per una banda de chiques "bien", qu' estan loques per els seus "trosets". Del hecho se dió cuenta, el que per
en estar próp de tú me desfás com la sal; eixos ulls que tens me tenen loco. ¿Cuánt se casem, prinseseta? —¿Pero vosté es de veres que se vól casar en
de que s' acabe el mon. Si fora de palla ya li haguera pegat foc. Está loco dels peus y coixo del cap. * * * [268] Pardal que ha de
totes les males situasions. Cuant se diu que el mon es una gran gabia de locos, se diu una veritat mes grosa que una carabasa de sis arrobes. Pues vacha
de sis arrobes. Pues vacha vosté ara á posar enteniment á tant de loco solt per eixos trigos, y mes als sabios, als que se diuen sabios, cuant
se sosté d' esta manera? Per que yo em calfe la testeróla; cabile com un loco y no puc alcansar cóm siga posible asó, per mes que m' estire el servell.
Notisies locals. Un home de bé que li dien Chuan Manso, s' ha tornat loco, perque sa muller s' empeñá en que si els homens en l' estiu prenien
solta la llengua. * * * [191] Una chove s'ha tornat loca, perque ne tenia dotse, y lin ixqué un atre. Diu que Deu debia criar un
que adora l' art escenich, y que 's dedica, sens mes elements que sa loca afició, á la carrera Teatral. Té perfet l' us de la paraula, pro aquesta
ca-fe-te-ra. Conversa. Sistella. Mudansa. Poca, Moca, Foca, Roca, Toca, Loca, Boca. Escarxa cervells. Campana. Acentígrafo. Llántias, Llantías.
módo de protesta permanent de que no volem reys estranchers. Si tots els locos solts que hiá en España y tots els burros del mon se chunten en Madrid,
Quin brollador, quina fira de cristalls de fosca loca! Quina aresta d'ordi em toca? Qui em posa sal dins
esclafat... hi ha l'amo'n Madó. No'n fasseu dir res més que tornarè loco. Sen· —Qué? Mag· —Qué dius? Jua· —Lo que heu
—Qué? Mag· —Qué dius? Jua· —Lo que heu sentit. Estic loco. Ha estat horrible. Xis· —A l'esglesia toquen de mort. Sabeu qui

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »