Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
manco C 1 oc.
manco M 22 oc.
manco PO 84 oc.
manco QUA 451 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb manco Freqüència total:  558 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

aquestes familiaritats —digué Dona Maria—, ni està bé que la tractis. Tu manco que ningú. —Viu a una pensió des carrer del Carme —seguí el noi—. Dorm
duya á la frábica ab ella y 'm deixaba á la porteria, ahont lo manco, qu' era 'l porter de qui li he parlat avans, m' acullia de bon grat.
comensar á cridar que jo li habia fet lo trench. A tot aixó vingué 'l manco, y trayentme d' aprop del nen ab una revolada, va portarme á la
la mare que 'l majordhom nos habia despatxat, lo porter, es á dir, lo manco, 's presentaba á preguntar: —¿Que hi ha? ¿Que suchseeix, senyor
—No ho sé, —vaig contestar jo tota avergonyida.— L' Esparver ha dit al manco que 'm treya per bandarra y per gandula... —¡Maria Santíssima! —replicá
de Ferrer Guàrdia, amb una empenta biliosa corregida pel vi de raig. El manco Serviano és un element dels quillats mallorquins contrabandistes. Martí,
de Ranes, etc.; exemple: Tinc menys diners que el meu cosí. manco sinònim de "menys"; és forma vulgar de la qual convé fer molt poc d'ús,
forma castellana /menos\, que cal evitar en la llengua culta. manco sinònim de menys: Corre manco que jo. És forma vulgar que convé
cal evitar en la llengua culta. manco sinònim de menys: Corre manco que jo. És forma vulgar que convé només usar en escrits de caire
amb el nom de persistència, i segons la difusió tinga lloc en més o manco temps els agressius rebran els noms de persistens o instantanis.
el més actiu és el iodat; seguix a aquest el bromat, i el manco actiu és el clorat, com es veu en el següent quadre corresponent
difenilaminclorarsina és de fàcil fabricació que compensa l'ésser manco actiu que la difenilcianarsina. El principal poder bèl·lic
perillosa. 2n· És un líquid que dóna vapors molt lleugers (manco pesats que l'aire), la qual cosa fa que passe a ocupar les capes altes de
més humanitari que el dels explosius, puix que en primer lloc produïxen manco nombre de morts i, a més, són sempre rars els casos en què els atacats
mestres hi havia tants d'esguerrats? D'aquells coixos, bornis, geperuts i mancos que tenien la carrera de mestre? No fa pas tants anys! —Home de Déu! De
y soltar els huit quinsets, trobaven millor el demanarmel ab més o manco política, com si 'l paper fora de baes y no costara diners la imprenta;
= En que té nines. ¿De qué omplirém un cánter que pese manco que buit? = De foracts. ¿En qué li sembla la Sèu de
et duch. Arreplegador de la sèndra, y ascampador de la farina. De ahon manco penses, salta la llebre. El amo y el gos, caçen per dos. Ahon hi ha patró
deprén. El que vèla, no matina. Quant més gran es la ventura, aixina está manco segura. Qui té tèrra, té guèrra. El que pren fiat, no tría. El que no
de la saria, y anjancamallantse en un majo o en un burro fòrt, més o manco ben aparellats, eixíen del pòble vadejant el ríu, casi sempre sech y
salvage punt, pues no 's posible que 'l inmortalisat per els sens parell manco li aventajara en lo bravench y selvátich. Quant per fí s' ix de lo que té
circular grans coches diligències, y feen el viage en dèu hòres només, ab manco peripècies, pero tan polsós com abáns. Aplegá el día 28 de
sermó, morterets, tabalet, donsayna y bònes ballades. De llepolíes ni ha manco, sense ducte per estar tan propet el Porrat de San Miquèl. Santa Bárbara
tabalet y donsayna, morterets, ball y corregudes, tot com en les atres, manco laigualimón y els melóns; veritat es que tampòch van casi
li va sugectar sense voler el pèu esquèrro al director, per lo qu' éste manco podía endereçarse, ni tampòch dir paráula del sofoco, aixina qu'
santa visita pastoral a sos diocessáns, aplegá a Denia per camíns més o manco amples, a cavall de son cotje; pero d' açí cap als pòbles de la Marina no
ab pròu facilitat s' esmunyíen, per lo que no apleguen a ser sendes, manco camíns; y después d' arreplegat el botí, reembarcaven, pero no sempre ab
No s' atrevía éste a respondrer, esperant que la sentència sería lo manco de condenació si día la veritat, y passaven els segóns, l' u els ulls
les males ventures, anaven perduts de correr sense girar el cap arrere y manco pararse; quant ya no podíen casi alenar, feren alto, y uno digué: "el cas
apresonats per una fòrça maravellosa es quedaven sense poder soltarse y manco fugir; més de mig vehinat del poblet estava allí quant aplegá Misèria;
rògle pegantlos colps ab la seua de tirar, que sòl ser més gran (per lo manco de dèu céntims); si no 'n trau cap es queda la moneda de tirar ahon s' ha
que coloca la seua a distancia de la del atre de la mida del bastonet o manco, guanya. En el segón es presindix de la paret, i es tira directament a la
va. Dos gics ya fadrinosos ab bònes cames es provehien de una vara més o manco arregladeta, pero ben llisa, ab una de cuals puntes punjaven be una
i floretes de espigol i de algú que atre pi significat per una rama més o manco enlairada, sens que falte la indispensable esparraguera, pasturen cabres
lo que no te la espectacularitat del belem, per ser manco les figures que entren i més serioses i fins llastimoses, amén del
tiròl i es la que en totes les juades es llançada al aire; les manco vegades está format el jòc o colecció de les sinquetes per
la actora; pòt ser en cuatre juades, pero la gracia está en que siguen en manco; en cada una es diu: al tot i tot, i en la darrera, tiròl i tot
davant per la cintura ab les dos mans la de darrere; totes les juadores, manco el Coixo, formen filera; la gica que fa de aquéll coixeja al acaminar;
gran pera que 'l juador puga descançar els dos pèus en tèrra i seguir ab manco fatiga el jòc. També está permitit ab la punta del pèu arreglar un pòc la
pèu arreglar un pòc la colocació de la tella per a pegarli millor o ab manco perill. Variants del simbori Es marquen en tèrra sis cuadros seguits
tipi, tipi, tam. Al caçador Es pòsen tantes cadires com son els juadors, manco una, en dos tireres respaldades unes en atres, les que son ocupades per
de les fileres dels sentats juadors va pronunciant un monòlec més o manco pintoresc, dient que vòl anar de caça, i anomenant a continuació totes
en una cadira, lo que tenen que fer tots; pero com ni hi ha una de manco, per força es te que quedar u dret, que paga prenda, aixina com també
una al atra, ab alguna distancia per el mig, haventne tantes com juadors, manco una, per a que ocupades es quede el que para dret, aquèst es passeja per
i cobraven en arreglo al número, i el que acertava al floriol tot lo juat manco els drets que a Sebastiá li tocaven. Era coneguda la guanyada no sòls per
tenen els juadors el dret de baratarla i la obligació de fer la barata manco el que te un rei, que es la carta que més mana per tindre 'l dotze, hi ha
una exhalació un gran gos de conills ab la boca oberta; el moment era poc manco que trágic: l' hòme no podía alçarse i manco fugir; la béstia, lladrant
oberta; el moment era poc manco que trágic: l' hòme no podía alçarse i manco fugir; la béstia, lladrant furiosament, s' acostava, per lo que tot
noves que io vos porte no son de ningún conhòrt i de manco alegria. La tia, si'l voleu vorer ara corrent per la vila,
per vore a la Vèrge Maria. Rosari de San Pere Dos dònes per lo manco tenen que ser les que resen; una que porta el conter i atra o atres que

  Pàgina 1 (de 12) 50 següents »