DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
notificació F 162 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb notificació Freqüència total:  162 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

temps. I encara més: Huxley, Mann. Un Aldous Huxley no es demorarà en la notificació d'escenes agosarades, però —/Point Counterpoint, Yelow Crome\,
portà el procès amb absolut èxit i a principis d'any Jeroni va rebre la notificació que els seus béns quedaven intervinguts, amb la interdicció de comprar,
les negociacions i la política han treballat valent-se de notificacions en forma epistolar. Des d'antic la carta ha estat objecte d'elaboració
com també de l'estricta disciplina en el treball. Tots els advertiments i notificacions que el gerent de l'empresa hagi de fer al personal, seran adreçats per
seguidament les negociacions i tràmits procedents, així com també les notificacions a aquesta Conselleria i al Consell d'Economia que el Decret de
d'esqueles. Quan es tractava d'un noble o d'un personatge important, la notificacio la feia un individu especialitzat en aquests casos, que tenia cura també
ulterior tràmit, entre les dotze i vint-i-quatre hores següents a la notificació a l'interessat, les de Barcelona, i entre les vint-i-quatre i
estan en llurs cabines i no coneixeran el veredicte més que per una notificació que els serà feta alguns instants després. El Comandant Carlos Sánchez i
serà el de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació de l'acord o resolució impugnada, o en el seu defecte al de la seva
, i a manifestar el seu domicili, a l'efecte de què puguin fer-se-li les notificacions. A aquest escrit haurà d'acompanyar-se: 1r· El poder que
des del dia següent al en què s'hagués fet l'emplaçament, citació o notificació, o, en son defecte, la publicació oficial de les actuacions o decisions,
en legal forma, encara que no sigui Procurador ni Advocat. h) Notificacions. Les notificacions de providències o acords municipals s'ajustaran
encara que no sigui Procurador ni Advocat. h) Notificacions. Les notificacions de providències o acords municipals s'ajustaran substancialment a les
l'acord. El recurs deurà interposar-se dintre els vuit dies següents a la notificació o publicació de l'acord, i ha de resoldre's i notificar-se en termini de
persona. Si el recurs no s'interposa dintre els vuit dies següents a la notificació o publicació de l'acord, aquest quedarà ferm. En el Projecte de Llei
dintre del termini de vuit dies, comptats des del següent al de la notificació de la resolució recaiguda en el recurs de reposició o del transcurs del
com també de l'estricta disciplina en el treball. Tots els advertiments i notificacions que el Gerent de l'empresa hagi de fer al personal, seran adreçats per
seguidament les negociacions i tràmits procedents, així com també les notificacions a aquesta Conselleria i al Consell d'Economia que el Dret de
per mitjà de terminis prèviament establerts, i per mitjà d'una simple notificació del deutor o del creditor, i la reintegració pot ésser efectuada, encara,
contenciós de 9 de Juny de 1903, el terme de les notificacions al Ajuntament deu contar-se des del dia en que va fer-se la notificació
notificacions al Ajuntament deu contar-se des del dia en que va fer-se la notificació al Arcalde, cosa que li carrega una responsabilitat grandísima i que pot
del síndic a ço que fan totes, o sia, otorgació de poders i rebrer les notificacions. Com és natural, obrant en nom del Ajuntament, no pot separar-se de ses
al interessat en la mateixa forma i amb tots els requisits que per a les notificacions senyalen les lleis de procediment; és cobraràn en el paper acostumat,
no sols donant dret a recurç, —que s'assegura exigint l'oportuna notificació,— sinó fins marcant les regles a seguir en el procediment, la forma
ne té molta des del punt de vista administratiu, considerant-se veritable notificació dels acords an els tercers interessats, a qui, per no figurar en
públicament l'acord i sa inserció en el Botlletí Oficial, sinó també la notificació an els interessats i, en els cassos en que la llei ho mana, sa publicació
sinó simplement per existir algún vici que l'invalidi —faltar una notificació, no haver-se donat vista, romprer un dels tràmits en una subasta, etz..
Això ha de fer-se en el terme de 10 díes a comptar de la notificació, però aquest terme és impossible sia el legal per a recorrer els
declarant el propi domicili o del representant per a rebrer les notificacions. Presentat l'escrit, el Tribunal reclamarà el expedient i farà anunciar
el plaç de tres mesos per a recorrer l'Administració se contarà, no de la notificació sinó de la declaració, que ha de dictar l'Autoritat competent —que casi
d'un simple acte consistorial o oficinesc, sempre déu haver-hi una notificació, feta amb tots els requisits legals, que ja s'han esplicat, a tots els
parlar de la ausencia de procediment, dels abusos que 's cometen en les notificacións, de la imprevisió en lo que 's refereix al retir i vellesa del personal
fora de l'embaràs menstruació i menopausia. Fisiologia durant l'embaràs. Notificacions després de l'embaràs. Patologia: metritis, tumors benignes i malignes,
1936. Feta la distribució s'enviarà a cada Sindicat Agrícola una notificació del nombre de pollets que li corresponguin durant la temporada, i aquests
d'excavacions que ha remès per a la Biblioteca del Museu; agrair la notificació del nou Consell directiu del Foment de les Arts Decoratives;
davant aquesta Batllia dins els vuit dies hàbils següents a la present notificació. I si aquesta reposició us fos desestimada o no fóssiu notificat de cap
de vuit dies comptadors, en el primer cas, des del dia següent al de la notificació de l'acord desestimatori, i en el segon, a comptar de la data en què
a causa de la imperfecció de les històries clíniques i de la notificació retardada de signes i símptomes. S'haurien de fer enquestes seriades cada
circulars. Es recomana a dermatòlegs, ginecòlegs, uròlegs i pediatres la notificació de tots els malalts. A fi d'obtenir aquesta col·laboració, els seran
tractament i remissió de tota la informació referent a les malalties de notificació obligatòria, a nivell regional. b) Control de casos de malaltia
a nivell regional. b) Control de casos de malaltia de notificació obligatòria (despistatge clínic, enquesta i control epidemiològic del cas
Epidemiològica. Tota la informació arreplegada és la que proporciona la notificació obligatòria de malalties; les enquestes de morbilitat i serològiques, les
està facultat per a realitzar ell sol; la manera i la forma de practicar notificacions als fideïcomissaris respecte a actes que el fiduciari vulgui efectuar en
Quan l'any passat, els pagesos reben les primeres amenaces amb la notificació de desnonament i el refús per part del propietari de percebre
de l'ocupació del camí públic. Al cap de pocs dies, en rebre's la segona notificació de desnonament, les negociacions van trencar-se definitivament. La Junta
de formular en un termini de dos mesos a partir de la publicació o de la notificació de l'acte impugnat. Primer de tot, cal adreçar-la a l'òrgan autor de
Forma de retorn i d'emmagatzemament del material emprat. Forma de notificació dels consums de material o dels desperfectes. Possibilitat que una classe
d'històries clíniques; l'ampliació del quadre de les malalties de notificació obligatòria —infeccioses, accidents laborals, malalties professionals,
d) El control de les malalties infeccioses a partir de la notificació obligatòria, instaurada per Evans el 1847 i estesa a tot el
científics, una estratègia per al control de les malalties infeccioses (notificació, aïllament i control de la font d'infecció i, control, sempre que sigui

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »