DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
pillar V 119 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb pillar Freqüència total:  119 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

pista. Ell parla en un altra polla que si algun dia mos pilla, ha de vore si molt chilla, com yo li trenque la
les abelles embolcallen amb cera el borinot que s'entafora al rusc per pillar-los la mel. I així, al cap d'unes hores, la vídua reposava en la meva
pati; t'estàs aquí asseguda i em dius que primer ha de lliurar l'ànima! Pilla qui hi arriba a temps! Digué, s'aixecà, i l'altra la va seguir darrera,
i feren el senyal de la creu. La tia Malamadènia, en veure les velles pillant el cofre, s'enrabià. —Segueix, tu, la tonada, segueix i ja torno! —
por que algú, llavors, veient-me tan forta en teologia, m'acusés d'haver pillat clandestinament els manuscrits dels "Mestres nostres". De fet, no és
per aquell borriolenc de mala bava, que ab una garronera l'acaçava, si no pilla una bona eixida. Si no és per açò allí paga el furor constitucionalista
tenia mig afeitada la cara, quan ab l'escusa de tirar l'aigua al carrer pilla la porta i se deixa al del calanyés ab un rodal afaitat, i ab més rodal
eixíen del pòble vadejant el ríu, casi sempre sech y sempre pedregós, pillant el camí que vá en busca de la Garganta. A pòch de abandonar el
el cop demés fluix; si el jornaler en los arroçals de la Ribera pilla unes tercianes, y en la còsta de fòra o en les Amériques, s' encontra en
illes Filipines, pues va tíndrer la desgracia de que la insurrecció 'l pillara, y també, la pena de vórer possessionarse als yanquis d' aquells repelóns
com son tants els gicóns y van en cuadrilles, el pòbre animalet que pillen per davant y no pòt agarrar alguna casa 'l desllomen. Hi ha gos que 's
el Cèl. Ni ball ni ronda hagué la nit d' aquell any, pues tots procuraren pillar ses cases y ficarse 'n lo llit fentse moltes creus y resant parenòstres,
de matarlo y la sòrt de poderme amagar, y, de consiguient, que no 'm pillara la justicia. Consultant ab la familia y en algún amich íntim, qué faría,
la gran vida se li esperava, pero no contá en que a mitat del viaje el pillá una tempestat tan fòrta y valenta que casi no la conten; entre les ones
i fuxc—. Al fero el darrer, arrancaven a correr tots i al que aquéll pillava, es posava a parar. A la pussa Feta pedreta, el que para, posat cara a la
sussuix el que dos se tiren a plegar la pilòta i, natural, sòls u la pilla; pues be, com ya no te temps pera pegar a fugir entonçes aquèst, tocant
a u de ses acòlits, be al atre, fins a que li sembla be, i cuant creu pillar a u desanciat, li pega galtada, acajantse seguidament per a no rebre la
farán picar algeps i sempre estarás polsosa. Morena, si io 't pillara en un barranquet assòles t' havia de fer pasar
la malastruc que 'n los quefers dels preparatius, entre suors i banyades, pillara l' armador i patró tío Morralla un soberc catarro, acompanyat de
siquiera pensar en despedirse del retor, i dient: —A mí no me les talla—, pillant la pòrta del carrer, ab pas llauger, arreá cap a les afòres del pòble.
a viure i pel romanticisme de la revolta que duen a terme? I lladrunyen, pillen i rampinyen el que poden, roben als soterranis de les cases, a les
enterament separat del regne dels francs, els atacà vigorosament, pillà i barrejà llur país, prengué Barcelona, la destruí, omplint
Ab estes precaucions se tenia la seguretat de que, tot aquell que fòra pillat sens l'albará, cometia frau en les imposicions, per lo que se li aplicava
ne patim de malalties. Bo. Cal confessar que sí... Però, almenys ens pillen a traició. No les cerquem, quasi de propòsit, als cinemes i a les
de les menjades. I ara ve el dolor d'estòmac, eixa malaltia que ens pilla tantes voltes de sobte i a traïció. Les causes que poden provocar una
altre que mai se presta a confusió: el bolet de garrofer. Ell, si el pilleu ja fadrí, té el color blanc i la forma lobular d'una nuvolada d'eixes que
que garrot en má corría á un pinjo de fora del carrer, que l' havía pillat en la pará de la so Polosia, comprantli dos panolles torraes á la
molt raro 'l vorer un borratxo per el carrer: si algú té la desgracia de pillar una borratxera, té bon cuidado, ó el tenen sos companys, d' amagarlo pera
algún temps abans, s' havía anegat, gracies á una maestralada que va pillar la barqueta en mig de la bahía y l' abocá. Un atra vòlta, la esmentada
que no navegava, sino bolava; sense ducte la dita fragata li havía pillat la mar de fòra al barco dels genovesos, que tals gents es vegué eren els
's sabía que als tripulants de un barco dedicat á este trafech, si se 'ls pillava en la pasta entre mans, se 'ls penjava, sense remisió, de les antenes,
per algun moment els demés defèctes fea olvidar. Nòstre flamant Diputat pillá 'l caminet de la Cort y es presentá en el Congrés ab sa jaqueteta curta y
mar un somort... ¡paf!" "Regirant el maxo, sense entrar en Altea, vaig pillar el camí de la Nucía y á mija nit entrava en ma casa después de prou
d' embolichs, raboseta, que tú á mí no m' enganyes. ¿Cóm tenim que pillar els peixos?" "Mòlt sensillament, respostejá ésta; yo 't lligaré un cove
el desòri qu' en la bodega havía, digué: "ya estem com l' atre día; y no pillar als dimònis que 's behuen el vi del agüelo; miréu si per ahí es veu
y, per perea de menejarse, l' aguantava, possantse en perill de pillar un batistot; açò contribuía á que se 'l tinguera per tonto, sent
manyós lluitador y tindrer molt males tripes. Ya estava á punt de pillar el camí de son pòble quant se li va oferir una idea lluminosa y
y pastors y altres homes que transitaban sens que escapás ab vida lo que pillaban entre sos bechs y sas unglas. Y alguns cavallers que s' atreviren á
ha tornat invisible. A qui mos descubrixca en secret el puesto ahon podem pillarlo, el gratificarém consedintli la vara que vosté, sacrificantse,
urinaris. Aixi es, que al infelís transeunt que li entren ganes y el pille llunt de sa casa, té que demanar en consevol casa que fasen el favor
proyéctes tenim en cartera, que no comuniquem als lectors pera qu' els pille de sorpresa, segurs que ho agrairán, pues com se veu per les condisións
grans y extraordinaris treballs que la vinguda del senyor Amadeo, hagi pillat á D. Bernat una malaltia que 'ls galenos temen que siga de aquellas que
robá tot lo que pogué, y feu martirisar y matar á molts lliberals que pillaben presos. A la torre de Cuart anaren á vorelo uns llauraors no fa molt,
representantes m'hancacado al cuerpo! Vamos, alló fon que li pillá el cós buit. Vosté ya no hu fará mes. Es fásil, si vosté vól,
se la deixa abans de comensar. Mel· Home, una volta qu' em pillaba en ganes... [Ix Paco per primera dreta] Paco Sardinilla, que les
Una li tirá les calses al meu boxeaor. León Quín reumaso pillaría la pobreta!... Kao Hiá que vore cóm li treballa el estómago al
damunt el sombrero] Paco Quína cara fa Aurorita!... Per poc me pilla en la faena... [(Examinant lo que hiá dins del sombrero, que va traguent,
es presís que vosté s' espere ara: deixe els paquets en la taula y pille turno. Paco Qué vols traure quixals? Ric· Podría ser,
Ara, no; cuant me desahogue un poc; que, si no, rebente. Y cuant yo pille al pare d' éste, l' agarre aixina de les solapes [(Agarra a Pere)] y li
Jan·. Deu meu! val mes la forquilla Y la baña... aquell que pilla Aquest últim per company Deu tenir l' ánima á guany Per aná á cobrá al

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »