DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
priora F 246 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb priora Freqüència total:  246 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

a l'hort! Pensa quin esglai! Totes les germanes hi van córrer amb la mare priora a dir una oració molt antiga per allunyar el mal esperit. Fet i fet, era
del que afecta les armes, una d'elles, Joanina de Borbó, per fiblar la priora, li diu que, si reté com a presoner el seu hoste Curial, "millor li
de simpatia. L'Oleguer Verdós era més amo allí que els metges, que la Priora de les monges, que la mateixa Junta de l'Hospital. La meva bata blanca
Hom diu geganta i gegantessa, mestra i mestressa, priora i prioressa, doctora i doctoressa. Notem: rei, reina;
el dret i domini de la capella, apareix Maria Soriguera com a donada i priora de la mateixa, per la qual signa Maria Blanc, monja i donada a la
essent-ne ells els valiosos promotors que l'han fet possible. Les priores que han regentat l'hospital des del seu inici són les següents: Rvda.
setmanal, i en detallets estimables com aquest de les llonganisses. La priora de "/las hermanas\" era una dona prima, morena, molt trempada
I les millors de les millors d'aquelles llonganisses —s'entén, les que la priora assegurava que tot era porc i res més que porc— eren les que la casa
més que porc— eren les que la casa Toll, fent servir d'intermediària la priora, ens oferia amb una petita rebaixa. Ara bé, tenint en compte que
realitat no era cap ganga, sinó una fantasia verbal inventada per la mare priora, amb la intenció d'expressar el gran interès i el gran agraïment que la
havent mort Margarida de Sargines, abadessa de Montivilliers, la priora escriu al rei, demanant-li llicencia per elegir nova abadessa, i segella
segells reials que estaven en ús aleshores. Es un albarà atorgat per la Priora de la Saussaie a la Cambra de comptes, per /les sceaux d'or et
un document de l'any 1476 citat per Miret i Sans, en què la priora d'Alguaire dona Francesquina de Carcassona, reuní els batlles de la seva
a causa de la qüestió suscitada al monestirs d'Alguaire entre les priores Anna Desvalls i Jerònima de Montgai, en la seva disputa per la prelacia.
D. Carles Olivó d'Albenia, quan sofria esclavatge a Argel. La Rda. Mare Priora del convent de Xixena, donya Jerònima d'Olivó, era d'aquesta il·lustre
convent, Gaspar Bardaxi la hi va portar i en féu donació a l'esmentada priora donya Jerònima d'Olivó. Oliva D'argent; un oliver arrencat, sinoble;
xich murmuradora, ella tindrá allí mala vida y no la dará gayre bona á sa priora. Inconvenients de les coses esquifides. Les xemeneyes baixes
bondat y condescendencia de tan dignes senyores, especialment de l'actual Priora Donya Montserrat Alesan y de la religiosa qui cuyda del arxiu, Donya
jove, abans que la seva mare, y sense dexar descendencia, y Gueralda, priora que fou d'Alguayre. De modo que Marquesa, la fundadora de tan cèlebre
IV donà altra butlla en 21 Desembre 1265, dirigida á la Priora d'Alguayre, posant lo monestir baix la protecció pontificia y confirmant
queda subgecte al castellà d'Amposta. Marquesa, la fundadora y primera priora d'Alguayre, morí en lo 1er· de Maig de 1268. Se creu
del Merli, prop del convent. Gueralda, la seva filla, fou la segona priora d'Alguayre, quan feya ja uns vint anys que vestia l'habit del Hospital, y
la dignitat prioral abans de morir, puix consta que en 1279 era priora Sibilia de Oluja; mentres que Gueralda vivia encara en 1280,
Novembre de 1316. Dos anys més tart, en 1318, la dita priora celebrà una permuta ab lo seu superior gerárquic, ò siga'l Castellà
Portella, Ratera, Gatmullat, Olsinar y Tabac. En Portella tenia la priora tota jurisdicció è imperi y percibia delmes y censos en força de la
civil y criminal y del mer y mitx imperi en Portella, lo tenia la priora á causa de la concordia otorgada en Çaragoça, á 11 de les
que féu lo capítol en 1250 al nou monestir de religioses. La priora té en Ratera'l domini alodial, tota jurisdicció è imperi. Lo terme de
comprat en 3 nones de Març 1250 á Huch de Cerviá. La priora té també en Gatmullat tota la jurisdicció è imperi. Lo terme de Tabac,
y á entregar lo total á les religioses d'Alguayre. Durant lo govern de la priora Sibilia de Castellvell tingué lloch la transmisió dels béns de la
herbàtich, carnalatge, lezda, ni altre qualsevol tribut ò exacció. La priora Donya Sibilia de Castellvell morí en 9 de les calendes de Març
un plet entre les votants. Per últim, quedà reconeguda y establerta com á priora Donya Marquesa de Ribelles desde 1330 fins á 1348.
de Ribelles desde 1330 fins á 1348. Essent, donchs, priora d'Alguayre Donya Marquesa de Ribelles y religioses Blanca de Timor,
de Segrià, ab tots sos habitants, rendes, drets y fruyts, seràn de la priora y comunitat d'Alguayre, ab obligació d'entregar la desena part al Gran
Dintre'ls quinze dies de la vacant deurán les religioses elegir nova priora y presentarla tot seguit al Gran Prior de Catalunya ò al seu llochtinent
á fer la elecció indicada, lo Gran Prior tindrà'l dret de nomenar priora á qualsevulga monja dels convents de la orde del Hospital. 3er·
comunitat podrà elegir una subpriora y altres càrrechs. 4t· La priora y la comunitat tindràn la facultat de posar batlles en los llochs de son
direcció y administració del temporal, que no puga esser efectuada per la priora y les monges, serà proposat per aquestes un frare de la matexa orde, ab
obligat á donar compte quantes vegades se li demanarà. 8tè· La priora queda també obligada á assistir al capítol general que celebra lo Gran
d'assistencia, enviarà un especial procurador. 9vè· La priora y comunitat no podràn vendre, hipotecar, donar ò enagenar en cap forma
una caxa ab quatre claus diferentes, quedant la una en poder de la priora, altra en mans del preceptor y les dues restants en poder de dues de les
Los vehins d'Alguayre y demés llochs nomenats feyen homenatge á la Priora y estaven obligats á treballar en reparació dels murs del monestir. En
murs del monestir. En prova del exercici de la jurisdicció per part de la priora, lo doctor Palà, en l'opúscul que havem citat, refereix que en
Palà, en l'opúscul que havem citat, refereix que en 1318 la Priora manà á sos vassalls s'abstinguessen d'obehir les disposicións donades pel
Alguayre. Morta en 1348 Donya Marquesa de Ribelles, fou elegida priora Donya Romia de Vilanova. Durant lo govern d'aquesta senyora, lo rey
y als tres dies, ò sia'l 3 del següent Agost, fou elegida priora Donya Ignés de Montpaó. Perteneix á 'n aquest temps una curiosa aliança ò
una part E la honrada honesta Religiosa Madona la ©... ©... ©... La priora Donya Ignès de Montpaó va morir en 13 de Septembre de
Poch després de la nova elecció, lo Gran Prior de Catalunya manà á la Priora d'Alguayre que assistís ab tres ò quatre monges de molta edat, al capitol
referent á nombrar lo Gran Prior de Catalunya, á proposta de la Priora d'Alguayre, un preceptor ò comanador pera l'administració de la
del convent de religioses. Continuarèm ara la llista fins al temps de la Priora Masdovelles: Martí de Copons Ramon Granell Guillem Canicer Bernat de
d'Alguayre, fra Ramon Roger d'Erill, fou proposat segona volta per la Priora, mes deu religioses enviaren un escrit al Gran Prior de Catalunya fra

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »