DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
termenar V 156 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb termenar Freqüència total:  156 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Bordils, on sojornava ella. Feia anys que, segons el seu dir, la feina de termenar les hisendes de la vídua no li deixava lleure per a res més. Però,
d'Oliana, vila extrema que amb la d'Artesa, amunt i avall del Segre, termenen la comarca ficada entre mig de l'Urgellet i la plana d'Urgell. El sol
establerta la imprescriptibilitat de les coses sagrades i dels castells termenats, © ©. Important també és l'usatge /Si quis in alieno\,
garantitza de faisó absoluta la seguritat i independència dels països que termenen en aquell riu, la lliure navegació pel mateix i sa conservació i
que no podrà pas prescindir de relacions mediterrànies, car haurà de termenar per Ponent amb la Mar Mediterrània, per Tramuntana amb el riu Litani, per
que embellien i donaven ingenuïtat a les nostres coses. Colofó Considerem termenada la tasca que ens havem proposat fer, d'exposar, sots alguns aspectes, ço
curia en 1579 i que en 11 de setembre de 1593 termenà la qüestió per una concordia firmada davant el notari Savarrés, que
una filera de botons. Les de la jaqueta no arribaven més que al colze, termenant en una estreta tira o en cordons i borles, i, amb el bras penjant,
quant més deficient sigués l'alimentació. L'individu en nàixer no ha pas termenat, per regla general, el desenrotllo. A seguit de l'evolució ontogènica hi
és quelcom d'imperfecte. Així, doncs, l'home de Darwin és una dona que ha termenat sa evolució, i la dona de Spencer un home en el que l'evolució s'ha
de les cases contigües, de les quals romandria qualque tros. No poguérem termenar l'excavació ni del munt de terra que es veu en la figura 1 degut
s'afirma: la paral·lela a D, infinit actual venint a termenar l'infinit potencial que constitueixen les secants ©. I el canvi
nombre J, comprèn també els N zeros que termenen els homògons ©. Al final, l'elaboració de la integral es funda
del signe. El mot /signum\ se troba, sovint, escrit abreviat i termenat per la creu: /sign +, o bé aquestes dues sílabes estàn separades
amb aquestes senzilles nocions referents a les de Catalunya; mes al termenar-les, i com apèndix, transcriurem aquí algunes llegendes de segells
que li havía encarregat obrés, i de les quals tenía noticia que ja havía termenat, /impressiones argentee sigillorum regie majestatis ac cunni bullarum
i la 5 podien haver-hi estat col·locades modernament per a termenar finques; la 5 sembla la fita i la 4 una de les
de llur títol i el fet que, en virtut d'aquest, el vescomte Ramon havia termenat i exercit altres drets jurisdiccionals sobre el lloc. Els jutges citaren
domina el monestir; per a Cuixà, poc abans de morir, el 1045, termenà i dedicà el terreny, al mig de l'Empordà, on s'havia d'assentar la
supervivències d'aquella activitat, nombroses fonts d'aigua carbònica. Al termenar el segle passat, l'il·lustrat notari de la Capital, N' Emili Saguer,
de nord a migjorn, i de vint-i-vuit en sentit oposat. Els murs eren termenats per crineres i tot el massís de l'edificació flanquejat de torrasses pels
prempsa catòlica una missió continuada, y el periodisme un sacerdoci. Y's termenaràn els temples que ara no's poden acabar, y allí hont s'aixeca un ídol,
y s'aixamplen les fronteres de la patria. Per alguna cosa la creu termena les empunyadures dels sabres y corona'ls pals que aguanten les senyeres
adversaris, y ens proveheix de remeys saludables contra d' ells. Y pera termenar moltes coses en poques paraules, la fe es mestra de nostra vida, principi
un d' aygua, un de foch, y un de la bona Mort, termenant aquí la oració. També publicá lo meteix autor la següent oració, que s'
fins á la porta del Cel pera tenir pá beneyt. No vull termenar aquest capítol sense traduhir la bonica oració que díuhen á Gascunya
trayent als syndichs de aquella llista formada per los Concellers. No termenava aquí lo procehiment electoral. Constituits los syndichs ó procuradors s'
y al compte de Cardona per lo que representaven de població. Com se termenaven les dissencions Quan en qualsevol dels Braços naxía algún dissentiment lo
Comptes. L' ofici d' aytals Diputats de primer no tenía duració fixa: al termenar la llegislatura les Corts los nombraven, quals poders eren revocats y
y veníen totes les mercaderíes confiscades. Dintre 'ls dos mesos aprés de termenar llur cárrech havíen de donar compte de la seva administració als Diputats
classes dels seus ciutadans, y dels oficis mecánichs. Los visitadors Al termenar lo any del cárrech la gestió dels cinch Consellers, dels membres del
institució En Colmeiro, y, no obstant, la imparcialitat vá obligarlo á termenar ab estes paraules lo capítol que destiná al estudi dels gremis en la seva
y morals posseheix lo actual Vicari de Deu sobre la terra, no creuríam termenar dignament aquesta breu monografía si no hi posavam lo seu pensament sobre
per les dificultats y cuidados que presenten. Senyors, vaig a termenar. En el desenrotllament d'aquesta Memoria sobre l'excursionisme
los aucellets que s' ajocavan en las salzeredas del gemat Fluviá havían termenat ja llurs cants de alabansas á Déu y de despedida al astre solar que 'ls
que foren molt ben pagats. "En Jaume" assistí á aquella guerra que termená ab la presa de Sebastapool. Feta la pau, nostre home 's trobá ab
km. de Toulouse y 26 de Ax les Thèrmes, hont termena la vía férrea que está destinada un jorn á termenar á Puigcerdá. A
les Thèrmes, hont termena la vía férrea que está destinada un jorn á termenar á Puigcerdá. A 1 kilómetre de Tarascón se deixa á
voltants del Puig de Coma Llempla, y 's dirigeix de O. á E., pera termenar en la embocadura del riuhet de la Palomera afluent del
y política, pera la mellor conservació de las Valls". Apéndice Al termenar aquest llibre nos han sigut facilitats per lo molt il·lustrat D.
més o menys a ferse sentir, però també persistirà molt temps després de termenada la causa originaria per mor de la acció reguladora de les congestes y de
que consta de piçarres micàcees ab molts bancals de marbre intercalats, termenant ab les piçarres cloritoses y satinades. Aquesta successió de formacions
dels que'l primer que ja vivía en l'eocènich, desapareix abans de termenar aquest periodo, mentres que'l segón adquireix un gran desenrotllo,
aquesta depresió convertida en un llach que desde prop de l'Empurdà, hont termenava, s'extenía per la comarca d'Olot, Ripollés, Plana de Vich, Moyanés,
de la part alta de Catalunya aportanthi gran quantitat d'aluvions que termenaren per terraplenarlo del tot, mentres ses aygues s'escorríen pêls congosts
de Catalunya. Queda tancada l'admissió de dibuixos, per haver termenat el plaç donat als concursants. 374. La Seu, de Vich (M. Palet)
y arriben per fi a la vora de Granollers, d'aon ja no passen per haver termenat el moviment de descens del Panadès y Vallès. Contemplem-lo un moment
llur concurs sia ferm y profitós a nostres ideals y propòsits. Ara, pera termenar, sols me falta encoratjar-vos fermament pera que no minvin nostres
era l'estensió de la regió Ausetana en l'antiguitat. Pel Nort estava termenada per les estribacions del Pirineu y les regions Ceretana y Indigeta; pel
que li havia encarregat obrés, y dels quals tenia noticia que ja havia termenat, "/impressionis argentee sigillorum Regie majestatis ac cunni

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »