DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
terraplenar V 42 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb terraplenar Freqüència total:  42 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

estèrilment les ambicions humanes, serviren a bastir parets mitgeres, que terraplenaven els més aspres pendents i salvaven la terra de ser enduta per la fúria
Sempre n'hem dit el barri. Davant del barri l'era de batre, feta terraplenant la costa del bosquet de davant de casa. No em vull descuidar de tres
i articles de revistes, cal sanejar Salou, trasbalsar les maresmes i terraplenar-les, plantar milers d'eucaliptus. Vilaret arrufà el nas: —Per si o per no
reflexió, ni l'amor, ni el coneixement de la veritat abastaren a omplir i terraplenar mai més. No cal tenir una profunda experiència de les passions humanes
cap habitació, per la qual raó creiem que les parets devien servir per a terraplenar el terreny, i en els espais plans hi devia haver les habitacions
el bisbe va adquirir del ram de guerra l'espai necessari, el féu terraplenar, el circuí de parets de tanca, i en el seu recinte va bastir una capella,
del Vallès (Rubí, etc.), davall dels sediments neogènics marins que terraplenen el Penedès, es troba un gruix considerable d'argiles rogenques amb vetes
tres gèneres. Entre els anys 1833 i 35 hom enderroca i terraplena la muralla de mar fins a la plaça del Palau. En 1841 és
quan per motius sanitaris, ja dintre els anys vint, se'n van fer tapar o terraplenar moltes per ordre governativa o del consistori municipal d'El Prat de
sentit. Tot plegat n'estimulava el terraplenament. En canvi, qui anava a terraplenar un solc de riu situat al bell mig de les maresmes costaneres, inservibles
sap de cert que al 1922, de resultes de la política sanitària de terraplenar basses arran de l'epidèmia de paludisme, estava parcialment tapada.
a l'Edat Mitjana i que en aquesta mateixa època desaparegué enterrat o terraplenat pels pagesos. No sabem si tenia sortida directa al mar; és probable que
de l'aqüífer superficial. Abans havia estat més gran, però començà a terraplenar-se a principi de segle. Es diu que hom no podia acabar mai d'omplir-lo de
m aproximadament. A partir d'aquesta època deu ser quan hom començà a terraplenar-lo. Per les raons que seran exposades al capítol V, la data
tractarem al capítol Els estanys i el Llobregat. L'estany de L'Illa es va terraplenar en el transcurs dels anys 1972-1973 i al damunt s'hi construí el
la part superior era més llarga. Suposem, doncs, que es degué començar a terraplenar a partir dels anys quaranta, i suposem també que el motiu n'era guanyar
del 30 de maig de 1922, ordenà per motius sanitaris terraplenar la bassa propietat de qui en porta el nom. Es pot considerar com a data
multa de 500 pessetes al senyor Jaume Colominas per no haver-la terraplenada abans. La bassa devia trobar-se enclavada en terres propietat de la dita
al senyor Comte de Torresaura una ordre perquè els motius sanitaris terrapleni les basses definitivament abans de quinze dies, altrament ho faria
Roma. Entre el 1833 i 1835 s'acabà l'enderrocament i es terraplenà la muralla del Mar, "quan la plaça de palau és insuficent per a la
està succeint en el terme de La Roca, on per tal de bastir-hi s'ha terraplenat alguna torrentera. S'haurà d'exigir més responsabilitats als ajuntaments;
a banda i banda per les dues serralades del Sistema Mediterrani, està terraplenat per roques tendres, poc consistents: argiles, margues, sorres, saulons...
ajudà a formar amb ses aigües l'antic llac de El Gironès, el terraplenà després fins a vèncer el coll entre Sant Julià i Campdurà en la serra de
recollits en aquell lloc; en època imperial s'aixecà el nivell del sòl, terraplenant fins per sobre de dits pedestals, i més a la dreta d'aquells se n'aixecà
rectangular aixecat en l'època hel·lenística i tapat en l'època romana en terraplenar tota aquesta part de la Ciutat; en la seva proximitat va trobar-se una
i sorrencs davallats de les regions del Carlit i del Canigó, que terraplenaren l'immens golf marítim format a la socolada de les muntanyes veïnes i que
contrari, preferím construir sens destruir, sumar sense restar, aixecant, terraplenant, anant per evolució y penetració, fins allí ahont may arribariem ab
més gran, que séns descanç s'aplica a abaixar els continents y a terraplenar els mars, sense més lley que la general de la materia en busca de son
no paren un moment de modificar la seva escorça, abaxant les montanyes y terraplenant les mars, a fí de donarli un perfil de mica en mica menys accesible a la
els materials que la formen y arrastrats pêls metexos agents baxen a terraplenar les depresions hont són depositats. Tal es el joch de la dinàmica
llit superior, en allisar totes les desigualtats de son curs inferior, en terraplenar les depresions, en modificar, en una paraula, son traçat fins que sa
com els qui's veuen en tots els deltes; aquests estanys acaban també per terraplenarse y axís va omplintse l'estuari. Deltes marins. Omplert l'estuari
de Gramanet. L'actual Plà del Llobregat no es més que l'antich estuari terraplenat pêls aluvions del riu; aquest en la época romana desembocaría a mar prop
a transformar en llachs poch salats les antigues conques marines, sinó a terraplenarles poch a poch ab grans masses de sediments arenosos arrencats de la
alta de Catalunya aportanthi gran quantitat d'aluvions que termenaren per terraplenarlo del tot, mentres ses aygues s'escorríen pêls congosts de Montcada y
pluvials, cumplint com sempre la seva obra de desgastar montanyes y terraplenar valls y mars, comencen a omplenar el Panadès y el Vallès, formant un
oferí la cantitat de 200 lliuras pera nivellar el solar y terraplenar la plassa ó rambla d' enfront al mateix edifici universitari. Las obras
adversari d'Ell. (A l'una vénen els seus escamots i terraplenen contra meu llur camí i acampen entorn de la meva tenda.)
se m'aixequen en contra les seves companyies i terraplenen contra meu les vies de llur malastre. Demoleixen la meva senda,
barri. Aquest darrer és un bon exemple d'aprofitament d'un antic torrent. Terraplenat primer, escalonat després i finalment plantat amb una bella selecció
i, malgrat això, disminueix «el seu rendiment a mesura que el got es terraplena», mentre que «amb la repoblació es crea obra viva, l'arbrat, que és una
Ucraïna —groga i blau cel—. Som damunt d'allò que va ser, fins que la van terraplenar per l'oest, l'illa de Maians, un sorral irrisori que ara és un barri.