DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
redituar V 28 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb redituar Freqüència total:  28 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

de fama podia assegurar sincerament que en el seu negoci el que més redituava era, sense cap mena de dubte, la literatura exacerbadament sensacional i
Es fixa als imponents el 3 per 100, que és el que redituen les Caixes que en el món més donen; i encara es reserva per a aquells el
multiplicar el resultat anterior per 7, puix que és evident que redituant el capital proposat 262 pts. en un any, en 7 anys
el capital proposat 262 pts. en un any, en 7 anys redituaria una quantitat set vegades major. Generalitzem, ara, aquest raonament, a
el capital corresponent a un interès donat, o bé el tant per cent que ha redituat el capital, o bé el temps en què el capital ha estat empleat. Podem
estar col·locat un capital de © pts. que en 8 anys redituà © pts.. © Resultat: © IV. Calcular la
la taxa de l'interès de préstec d'un capital de © pts. que redituà 276 pts. des del 4 d'abril d'un cert any fins al
col·locat a préstec al © el capital de 825 pts. perquè reditués © pts.. Com que no sabem quin és el temps, podrem emplear
imposat per un cert nombre d'anys a l'interès compost del ©, redituarà l'any primer 150 pts.; afegirem aquest interès al capital; el
el capital en el segon any serà, doncs, de © pts. les quals redituaran © pts.. Tindrem per a l'any següent © pts. ©
d'interès ©. El capital del quart any serà © pts. que redituaran © pts., les quals afegides al capital donen per a suma de
quant tocarà per 100? © Aquell paper a la cotització susdita redituarà el ©. VI. Comprem títols del Deute a © i els
explica que d'un piset del carrer d'en Cirés, situat dalt del terrat, que reditua 15 pessetes mensuals, en treu, el llogater, més de 100;
amb la condició de que la iglesia de l'Estany pertanyenta á la Canónica, reditúe á favor del Hospital de Vich, començant á regir aqueix contracte
milions de capital donat en aquella mena de censos; eren usuraris perquè redituaven el 50 per cent i més d'interès, "con lo cual a su
o alternativament ab los fems. Mes perque l'esplotació del bestiar reditui tots los beneficis que pot dar influint d'una manera favorable en la
heretats, no 'ls fa produhir sino una mínima part de lo que deurian redituharli; sos masovers son tota la vida uns infelissos, que no coneixen lo
set mil cinccents denaris (unes 6,375 pessetes) que devíen redituar 450 denaris (unes 382'50 pessetes) al 6 per
y gasto del cultiu, la mitad de tots los fruits. El major producte que redituaren ditas propiedads, lo mes pesad y fatigos que se feu el cultiu á mesura
los vergers se limita á un poc de lli y cañum essent insignificant lo que redituan en verduras y demés fruits, los cuals tenen que competir encare ab los de
disminució de rédits. Rédits. Per terme medi d' un dezeni reditua en cereals 9,150 rs. ademés de la llavor, y en pecuari
á traballar en la heretat, procurant cultivarla de manera que la fassan reddituar tot lo possible. Si la heretat no donaba tot alló de que es capás per
li deixo lo reloge de repeticio. Item vull y disposo qe. del profit que redituarán les terres empeñades per mi y per dita la mia mulle en Mollerusa y
de banuas que te establerta en esta Ciutat, y de que al mateix temps puga redituar algun lucro al expresat Pere, han vingut los dos en otorgar lo present
café que fou al meteix temps Palaci Micomicó; que est café no li redituá lo necessari per acudir á aquells gastos, de cuals resultas tancá dit
més qu'havía estalviat y, segonament, en desferse dels tres mil que li redituava una casa de la Rambla, valuada en setanta mil en l'inventari dels bens
relativament recents, que tots plegats sumavan dos mil duros més y redituavan á la vella un sis per cent d'interès anyal. La senyora Foix torná á
lo Sr. Andreu, enrogit per la sorpresa.— Jo! ¿Cóm voleu que vos los fassi redituar, pobre de mí? —M' acontento ab un vuyt per cent; vosté 'ls hi ferá